ΙΟΛΑΟΣ 2020 – Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών

Διαβάστε ολόκληρο το σχέδιο (Μάρτιος 2020)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Ιστορικό σύνταξης προηγουμένων εκδόσεων

Σε εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν.3013/2002, που ρυθμίζονται τα σχετικά με την κατάρτιση των σχεδίων πολιτικής προστασίας και τους υπόχρεους, προς τούτο, αρμόδιους κεντρικούς και περιφερειακούς φορείς και οργανισμούς κοινής ωφέλειας, εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση 1299/7-4-2003 «Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 423/Β΄/2003).

Το έτος 2010 η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, στο πλαίσιο εφαρμογής της ΥΑ 1299/7-4-2003 έγκρισης Υπουργού ΕΣΔΔΑ του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης» (ΦΕΚ 423 τ. Β΄) και του άρθρου 11 του ΠΔ 151/2004 (ΦΕΚ 107/Α΄/2004), εξέδωσε το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών, το οποίο στάλθηκε σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με το 4044/7-6-2010 έγγραφό της ΓΓΠΠ, για την εφαρμογή του κατά το μέρος που τους αφορά και εμπλέκονται.

Το έτος 2011, μετά τις επελθούσες διοικητικές αλλαγές από την ψήφιση του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», κρίθηκε αναγκαία η αναθεώρηση του ανωτέρω σχεδίου. Στο πλαίσιο αυτό η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προχώρησε στην αναθεώρησή του και εξέδωσε τη 2η έκδοσή του, η οποία στάλθηκε σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με το 4795/8-7-2011 έγγραφό της ΓΓΠΠ για την εφαρμογή του, κατά το μέρος που τους αφορά και εμπλέκονται.

Το 2013 η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας λαμβάνοντας υπόψη τις διοικητικές και οργανωτικές αλλαγές οι οποίες αφορούσαν φορείς της κεντρική διοίκησης (μετονομασία υπουργείων, αλλαγές υπαγωγής φορέων, αλλαγές στις υπηρεσίες μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, κλπ), προχώρησε στην επικαιροποίηση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών (3η έκδοση), η οποία ενσωματώνει τις ανωτέρω διοικητικές και οργανωτικές αλλαγές. Με την 3η αυτή έκδοση του Γενικού Σχεδίου δεν επήλθαν αλλαγές όσον αφορά τα σχέδια των Δήμων και των Περιφερειών, όπως αυτά προσδιορίστηκαν στην 2η Έκδοση.

Η ανωτέρω εγκεκριμένη 3η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών (2013), στάλθηκε σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με το 3515/28-6-2013 έγγραφό της ΓΓΠΠ.

Το έτος 2019, η Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, έχοντας υπόψη ότι από τη 3η έκδοση του σχεδίου επήλθαν εκ νέου διοικητικές και οργανωτικές αλλαγές οι οποίες αφορούσαν κατά κύριο λόγο φορείς της κεντρικής διοίκησης (μετονομασία υπουργείων, αλλαγές υπαγωγής φορέων, νέοι οργανισμοί τα έτη 2014 και 2017, κλπ), έκρινε αναγκαία την επικαιροποίηση και αναθεώρηση του ανωτέρω σχεδίου. Στο πλαίσιο αυτό η Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ προχώρησε στην παρούσα 4η έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών.

Από τη Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας συμμετείχαν στη επικαιροποίηση, σύνταξη και έκδοση του παρόντος οι εξής:

 • Φοίβος Θεοδώρου, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών
 • Δημήτριος Αλεξανδρής, Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού, Πρόληψης & Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών

1.2 Χαρακτηρισμός βαθμού ασφαλείας:

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

1.3 Έναρξη ισχύος και εξουσιοδότηση εφαρμογής του Σχεδίου

Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Σχεδίου (4η έκδοση) ορίζεται η 18/11/2019.Το παρόν Σχέδιο συντάχτηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της ΥΑ 1299/7-4-2003έγκρισης Υπουργού ΕΣΔΔΑ του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης» (ΦΕΚ 423 τ. Β΄), αποτελεί το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών, και δεν αποτελεί επιχειρησιακό σχέδιο του Πυροσβεστικού Σώματος για την αναγγελία, τον έλεγχο και την καταστολή δασικών πυρκαγιών.

Οδηγίες για τη σύνταξη σχεδίων των Περιφερειών σε εναρμόνιση με το παρόν Σχέδιο, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 174 του Ν.3852/2010 και του σχεδιασμού των Δήμων, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 63 του Ν.3852/2010), δίνονται στο Μέρος XV του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών.

Οι Δήμοι των οποίων τα πολεοδομικά συγκροτήματα περιβάλλονται από άλλα πολεοδομικά συγκροτήματα όμορων Δήμων και γενικώς δεν κινδυνεύουν από πυρκαγιές που εκδηλώνονται στην ύπαιθρο, η εναρμόνιση θα αφορά κυρίως τη διάθεση προσωπικού και μέσων προς συνδρομή του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος ή για τη συνδρομή σε όμορους Δήμους για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών, μετά από σχετικό αίτημα.

Ειδικότερα για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας, οι Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας δρομολογούν δράσεις, όπως αυτές αναφέρονται στο Μέρος VII του παρόντος, σε συνδυασμό με την ΚΥΑ 181752/2052/02-05-2019 που αφορά τη συνεργασία των Δασικών Υπηρεσιών που υπάγονται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις με το Πυροσβεστικό Σώμα. Οδηγίες για τον σχεδιασμό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων δίνονται στο Μέρος XV του παρόντος.

Για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, που είναι υπόχρεο σχεδίασης σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης» (Προσθήκη 2 Παράρτημα Α) και συγκεκριμένα το αναφερόμενο ως Υπουργείο Γεωργίας, δεν προκύπτει υποχρέωση σχεδίασης, δεδομένου ότι η κεντρική Δασική Υπηρεσία (πρώην Ειδική Γραμματεία Δασών) έχει μεταφερθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ειδικότερα η Γενική Δ/νση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος (διάδοχη υπηρεσία της Ειδικής Γραμματείας Δασών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων), με βάση την νεώτερη ΚΥΑ181752/2052/02-05-2019, που αφορά την ρύθμιση θεμάτων συνεργασίας μεταξύ του Πυροσβεστικού Σώματος και της Δασικής Υπηρεσίας σε κεντρικό και Περιφερειακό επίπεδο, στο πλαίσιο υλοποίησης της ανωτέρω ΚΥΑ και του παρόντος Γενικού Σχεδίου, μεριμνά για την έγκαιρη έκδοση ενιαίων κανόνων, οδηγιών και κατευθύνσεων προς τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, τόσο για την υλοποίηση των μέτρων, έργων και δράσεων πρόληψης των δασικών πυρκαγιών όσο και για τη συνεργασία τους με τις Περιφερειακές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και σε εναρμόνιση με τον ισχύοντα επιχειρησιακό σχεδιασμό του Π.Σ.

Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οφείλει να συμβάλει στην υλοποίηση των δράσεων που αναφέρονται αναλυτικά στο Μέρος ΙV του παρόντος Γενικού Σχεδίου με την έκδοση σχετικών κατευθυντηρίων οδηγιών, σχεδίων δράσης, ή/και μνημονίων ενεργειών κατά την κρίση τους για τις δρομολόγηση των δράσεων κατά το μέρος που τους αφορά και εμπλέκονται, εφόσον συντρέχουν λόγοι.

Οι λοιποί φορείς της κεντρικής διοίκησης (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη), όπως αυτοί αναφέρονται στο Μέρος IV του Γενικού ΣχεδίουΑντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών που είναι υπόχρεοι σχεδίασης σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης» (Προσθήκη 2 Παράρτημα Α) αναφερόμενοι ως Υπουργείο Εθνική Άμυνας και Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, προβαίνουν κατά την κρίση τους σε αναθεώρηση του σχεδιασμού τους, εφόσονσυντρέχουν λόγοι και συγκεκριμένα:

 • Το Πυροσβεστικό Σώμα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος Γενικού Σχεδίου, προβαίνει σε κατά την κρίση του ενέργειες για να διασφαλιστεί η συμβατότητα των επιχειρησιακών του σχεδίων με τον παρόν Γενικό Σχέδιο και τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 181752/2052/02-05-2019.
 • Η Ελληνική Αστυνομία, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος Γενικού Σχεδίου προβαίνει σε κατά την κρίση της ενέργειες για τυχόν αναθεώρηση του εγκεκριμένου σχεδίου της, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμβατότητά του με το παρόν Γενικό Σχέδιο.
 • Το ΓΕΕΘΑ, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος σχεδίου, προβαίνει σε κατά την κρίση του ενέργειες για τυχόν αναθεώρηση του Σχεδίου ΓΕΕΘΑ/ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ/ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ προκειμένου να διασφαλιστεί η συμβατότητά του με το παρόν Γενικό Σχέδιο.

Οι φορείς της κεντρικής διοίκησης, όπως αυτοί αναφέρονται στο Μέρος IV του παρόντος που δεν είναι υπόχρεοι σχεδίασης σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης», και συγκεκριμένα:

 • Το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
 • Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / ΛΣ-ΕΛΑΚΤ
 • Το Υπουργείο Υγείας
 • Το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων
 • Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
 • Η Προεδρία της Κυβέρνησης
 • Το Υπουργείο Εσωτερικών
 • Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

οφείλουν να συμβάλουν στην υλοποίηση του παρόντος Γενικού Σχεδίου με την ενημέρωση του εμπλεκομένου προσωπικού τους και την έκδοση κατευθυντηρίων οδηγιών, σχεδίων δράσης, ή/και μνημονίων ενεργειών κατά την κρίση τους για τη δρομολόγηση των δράσεων κατά το μέρος που τους αφορά και εμπλέκονται. Ειδικότερα:

 • Το Υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος Γενικού Σχεδίου, πλέον των ανωτέρω να προβεί κατά την κρίση στην επικαιροποίηση επιχειρησιακών σχεδίων στον τομέα της διαχείρισης εκτάκτων αναγκών και κρίσεων υγειονομικού χαρακτήρα, για να διασφαλιστεί η συμβατότητα των επιχειρησιακών του σχεδίων με τον παρόν Γενικό Σχέδιο.
 • Το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στο πλαίσιο υλοποίησης του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών, πλέον των ανωτέρω, να προβεί σε κατά την κρίση του ενέργειες για να διασφαλιστεί η συμβατότητα των επιχειρησιακών του σχεδίων με το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών.
 • Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος Γενικού Σχεδίου, πλέον των ανωτέρω, να προβεί κατά την κρίση του στην έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την προληπτική απομάκρυνση επισκεπτών από αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, μουσεία, κλπ. σε περίπτωση εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς.

Τέλος, οι διοικήσεις των ακόλουθων φορέων, εταιριών και οργανισμών ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ΟΣΕ Α.Ε., ΕΕΣΣΤΥ. Α.Ε, ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ΔΕΗ Α.Ε., Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ), ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε. , ΕΥΔΑΠ Α.Ε., ΕΛ.Γ.Α., ΕΥΑΘ Α.Ε, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε, ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε., Ολυμπία Οδός Λειτουργία Α.Ε., Μορέας Α.Ε., Νέα Οδός Α.Ε., Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε., Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε., Ιωνία Οδός Α.Ε., στις οποίες αποστέλλεται το παρόν, παρακαλούνται να διαβιβάσουν αντίγραφό του σε όλες τις αρμόδιες οργανικές τους μονάδες που δρομολογούν δράσεις σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο παρόν και να προβούν στην έκδοση, κατά την κρίση τους, σχετικών οδηγιών, κατά το μέρος που τις αφορά και εμπλέκονται, εφόσον συντρέχουν λόγοι.

Οι σχετικές διαταγές, κατευθυντήριες οδηγίες, σχέδια δράσης ή σχέδια και μνημόνια ενεργειών, που εκδίδονται στο πλαίσιο εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών, εγκρίνονται από τις διοικήσεις τους.

1.4 Οδηγίες για την ενεργοποίηση και εφαρμογή του Σχεδίου

Το Πυροσβεστικό Σώμα έχει την ευθύνη και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της καταστολής των πυρκαγιών και την παροχή συνδρομής για τη διάσωση των ατόμων και υλικών αγαθών, που απειλούνται από αυτές (άρθρο 63 του Ν.4249/2014).

Ως επιχειρησιακός σχεδιασμός της καταστολής νοείται η οργάνωση, η διαχείριση και ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων πυρόσβεσης και διάσωσης, του εξοπλισμού και των άλλων μέσων. Ο «επιχειρησιακός σχεδιασμός της καταστολής» περιλαμβάνει ενέργειες, που εξασφαλίζουν τον έγκαιρο εντοπισμό, αναγγελία και επέμβαση, ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών και των κινδύνων, που απορρέουν από αυτές.

Ειδικότερα, οι δράσεις που αφορούν στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών (έλεγχος και καταστολή δασικής πυρκαγιάς) πραγματοποιούνται καταρχήν σε τοπικό επίπεδο από τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος και σύμφωνα με τα επιχειρησιακά σχέδια αυτών.

Το έργο αυτό δύναται να υποστηρίζεται και από άλλους φορείς πολιτικής προστασίας, όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999. Η συνδρομή των λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων στο έργο του ΠΣ, πραγματοποιείται κατόπιν σχετικού αιτήματος του επικεφαλής Αξιωματικού των επιχειρήσεων καταστολής.

Τα μέσα των φορέων τα οποία διατίθενται για την υποστήριξη του έργου του ΠΣ για τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών (υδροφόρες, μηχανήματα, κλπ) κατόπιν σχετικού αιτήματος του ΠΣ, εντάσσονται επιχειρησιακά υπό τον επικεφαλής Αξιωματικό των επιχειρήσεων καταστολής, ο οποίος έχει και την ευθύνη αξιοποίησής τους σε τοπικό επίπεδο (άρθρο 1 παρ. 3 της ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999).

Ο συντονισμός της διάθεσης των μέσων των ΟΤΑ για την υποστήριξη του έργου του ΠΣ για τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, αποτελεί αρμοδιότητα των Αποκεντρωμένων Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχος, Αντιπεριφερειάρχης, κλπ) στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.3013/2002 όπως ισχύει, της Υ.Α. 1299/7-4-2003 (ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ) και του Ν.3852/2010 όπως ισχύει.

Το παρόν σχέδιο ενεργοποιείται και εφαρμόζεται σε καθημερινή βάση κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (ή όταν αυτό απαιτείται εκτός της αντιπυρικής περιόδου) για την λήψη μέτρων και την υλοποίηση δράσεων:

 • αυξημένης ετοιμότητας εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών
 • υποστήριξης του πυροσβεστικού σώματος στο έργο της καταστολής δασικών πυρκαγιών
 • αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.

Το παρόν σχέδιο δεν αποτελεί επιχειρησιακό σχέδιο του Πυροσβεστικού Σώματος για την αναγγελία, τον έλεγχο και την καταστολή δασικών πυρκαγιών, αλλά σκοπός του είναι η συντονισμένη απόκριση όλων των εμπλεκομένων φορέων πολιτικής προστασίας α)για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή δασικών πυρκαγιών, ο οποίος διενεργείται με βάση τον επιχειρησιακό του σχεδιασμό και β) για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών τους.

Διευκρινίζεται ότι η έκδοση απόφασης κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας δεν αποτελεί προϋπόθεση ενεργοποίησης και εφαρμογής του παρόντος σχεδίου.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι το Πυροσβεστικό Σώμα, η ΕΛ.ΑΣ. και το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ως Σώματα Ασφαλείας που διέπονται από ειδικό θεσμικό πλαίσιο και κανονισμούς, η κινητοποίηση και μετακίνηση δυνάμεων στο πλαίσιο της αποστολής τους, καθορίζεται από τον επιχειρησιακό τους σχεδιασμό και τις εκάστοτε αποφάσεις της φυσικής ηγεσίας τους και δεν συνδέεται με αποφάσεις χαρακτηρισμού μιας καταστροφής ή κήρυξης μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, κατά την έννοια των διατάξεων του Ν.3013/2002 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Το αυτό ισχύει και για τον τομέα υγείας (υγειονομικές μονάδες, ΕΚΑΒ, κλπ), ο οποίος κινητοποιείται για την παροχή βοήθειας με βάση τον σχεδιασμό του και ανεξαρτήτως των αποφάσεων χαρακτηρισμού μιας καταστροφής ή κήρυξης μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

Ως συντονισμός στο παρόν σχέδιο νοείται η οργάνωση και διατήρηση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων οργανικών μονάδων μιας υπηρεσίας ή ενός φορέα ή μιας δομής διοίκησης, καθώς και μεταξύ φορέων ή υπηρεσιών ή άλλου εμπλεκομένου δυναμικού και μέσων πολιτικής προστασίας για την εξασφάλιση ενιαίας και συγχρονισμένης δράσης.

Οι ρόλοι, αρμοδιότητες και κύριες δράσεις των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση κινδύνων εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, αναφέρονται αναλυτικά ανά φορέα στα Μέρη ΙV, V, VI και VII του γενικού σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ». Οι εμπλεκόμενες οργανικές μονάδες ενός εκάστου φορέα και το ανθρώπινο δυναμικό και τα μέσα που θα κληθούν να τις υλοποιήσουν, καθορίζονται από την οργανωτική του δομή, το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του και τις κανονιστικές πράξεις της διοίκησής του.

Επισημαίνεται ότι το θεσμικό πλαίσιο αποτελεί τη βάση για την υλοποίηση σειράς δράσεων οι οποίες δύναται να διαφοροποιούνται σε κάθε συμβάν, ανάλογα με τις απαιτήσεις διαχείρισης του καταστροφικού φαινομένου, από τους εμπλεκόμενους φορείς και δεν είναι περιοριστικό όσον αφορά το εύρος των δράσεων αυτών, είτε για την υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών, που αποτελεί ευθύνη του Πυροσβεστικού Σώματος, είτε για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

ΜΕΡΟΣ 2: ΣΚΟΠΟΣ / ΣΤΟΧΟΙ / ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ / ΙΔΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2.1 Σκοπός

Με το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων Φορέων σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο.

 • για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών
 • για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους, δράσεις που αποβλέπουν στην προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των υποδομών της χώρας.

Προϋπόθεση για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι η συνέργεια, η συνεργασία και η διαλειτουργικότητα των εμπλεκομένων Φορέων σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο.

2.2 Αντικειμενικοί Στόχοι

 • Προσδιορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκόμενων Φορέων σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο και σε όλες τις φάσεις κινητοποίησης του συστήματος Πολιτικής Προστασίας.
 • Συντονισμένη δράση των εμπλεκομένων εκ της αποστολής τους Φορέων στην υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών που αποτελεί ευθύνη του Πυροσβεστικού Σώματος, συμπεριλαμβανομένης και της αναγγελίας για την έγκαιρη κινητοποίηση του μηχανισμού με στόχο τον έλεγχο των επεισοδίων δασικών πυρκαγιών σε αρχικό στάδιο.
 • Συντονισμένη δράση των εμπλεκομένων Φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών και στην άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών τους.
 • Εναρμόνιση του σχεδιασμού όλων των εμπλεκομένων φορέων με το παρόν σχέδιο.

2.3 Ανάλυση Κινδύνου – Κατάσταση – Παραδοχές – Προϋποθέσεις- Παράμετροι Σχεδιασμού

2.3.1 Ανάλυση Κινδύνου

Οι ιδιαίτερα επικίνδυνες περιοχές της χώρας για την εκδήλωση πυρκαγιών σε δάση και δασικές εκτάσεις αναφέρονται στο ΠΔ 575/1980 (ΦΕΚ 157/Α/1980), το οποίο εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του αρθρ. 25 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α΄/1979) και απεικονίζονται στον ακόλουθο Χάρτης 2. Με βάση τα άρθρα 23 & 25 του Ν. 998/79 προκύπτει η υποχρέωση (για τους Φορείς, που αναφέρονται για δράσεις που προσδιορίζονται στην ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999 για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών) ανάπτυξης μηχανισμού και υποχρεωτικής λήψης μέτρων έτσι ώστε να υπάρχει άμεσος έλεγχος των δασικών πυρκαγιών που ενδέχεται να εκδηλωθούν από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου. H περίοδος αυτή προσδιορίζεται ως αντιπυρική περίοδος (αρθ. 1, ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999).

2.3.2 Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

Στο πλαίσιο υποστήριξης της Διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και σε εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη “Ξενοκράτης”, καθώς και του εγκεκριμένου “Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών”, συντάσσεται και εκδίδεται κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών με ευθύνη της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Τονίζεται ότι ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς δεν πρέπει να συγχέεται με την ανάλυση κινδύνου, η οποία προσδιορίζεται στην παράγραφο 2.3.1 του παρόντος. Ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς έχει ως κύριο στόχο να ενημερώσει τους φορείς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, για τις περιοχές που το επόμενο 24-ωρο είναι μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών και σε καμία περίπτωση δεν προβλέπει τη συμπεριφορά μιας πυρκαγιάς που εξελίσσεται σε πραγματικό χρόνο.

O ανωτέρω χάρτης, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, που συμβάλει αποτελεσματικά στην προληπτική οργάνωση και το συντονισμό για την ετοιμότητα των εμπλεκομένων φορέων καθώς και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αποτροπή έναρξης δασικών πυρκαγιών από αμέλεια.

Χάρτης 2. Οι ιδιαίτερα επικίνδυνες περιοχές της χώρας για την εκδήλωση πυρκαγιών σε δάση και δασικές εκτάσεις

H σύνταξη του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς γίνεται από την ομάδα έκδοσης του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, η οποία απαρτίζεται από επιστήμονες με ειδικές γνώσεις (Δασολόγους και Μετεωρολόγους) της Δ/νσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γ.Γ.Π.Π. και της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο   Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, εκδίδεται από 1 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους. Η εκπόνηση του Χάρτη ολοκληρώνεται μέχρι την 12:30 της προηγουμένης ημέρας από την ημέρα για την οποία αυτός ισχύει. Δηλαδή, ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς ισχύει για την επόμενη ημέρα από την ημέρα έκδοσής του.

Το ελάχιστο γεωγραφικό διαμέρισμα στο οποίο εκτιμάται ο κίνδυνος στον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς είναι τα διοικητικά όρια των Δασαρχείων της χώρας, δεδομένου ότι συνδέονται με τα δασικά συμπλέγματα της Χώρας. Η παρουσίαση των στοιχείων σε μορφή χάρτη, έχει σαν σκοπό τη συγκριτική αξιολόγηση των διαφόρων περιοχών που απεικονίζονται.

Ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας αναρτάται σε έγχρωμη έκδοση (Χάρτης 3) στο δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Π. από όπου μπορούν να ενημερώνονται άμεσα όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (www.civilprotection.gr).

Επίσης, ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς εξάγεται από την ομάδα έκδοσης σε κατάλληλη έντυπη μορφή για αποστολή του μέσω Fax από το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) (Χάρτης 3).

Το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ), μετά την παραλαβή του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς σε έντυπη μορφή υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο της ομάδας έκδοσης, είναι υπεύθυνο για την περαιτέρω προώθησή του μέσω FAX σε όλους τους επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς.

Στον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδεται από την ΓΓΠΠ, διακρίνονται οι κατηγορίες κινδύνου, χαμηλή, μέση, υψηλή και πολύ υψηλή, βαθμολογούμενες αντίστοιχα με αριθμούς από το 1 έως το 4. Η κατηγορία κινδύνου 5, κατά κανόνα, εμφανίζεται σπάνια στο χάρτη. Η κατηγορία αυτή αντιστοιχεί με κατάσταση Συναγερμού.

Ειδικότερα, οι κατηγορίες κινδύνου αναλύονται ως εξής:

 • Κατηγορία Κινδύνου 1 (Χαμηλή). Ο κίνδυνος είναι χαμηλός. Η πιθανότητα για εκδήλωση πυρκαγιάς δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή. Εάν εκδηλωθεί πυρκαγιά, οι συνθήκες (κατάσταση καύσιμης ύλης, μετεωρολογικές συνθήκες) δεν θα ευνοήσουν τη γρήγορη εξέλιξή της.
 • Κατηγορία Κινδύνου 2 (Μέση). Ο κίνδυνος είναι συνήθης για τη θερινή περίοδο. Πυρκαγιές που ενδέχεται να εκδηλωθούν, αναμένεται να είναι μέσης δυσκολίας στην αντιμετώπισή τους.
 • Κατηγορία Κινδύνου 3 (Υψηλή). Ο κίνδυνος είναι υψηλός. Είναι πιθανό να εκδηλωθεί αυξημένος αριθμός πυρκαγιών, αρκετές από τις οποίες θα είναι δύσκολο να αντιμετωπισθούν όταν οι τοπικές συνθήκες είναι ευνοϊκές (μορφολογία εδάφους, τοπικοί άνεμοι κλπ).
 • Κατηγορία Κινδύνου 4 (Πολύ Υψηλή). Ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα υψηλός. Ο αριθμός των πυρκαγιών που αναμένεται να εκδηλωθούν, πιθανόν να είναι μεγάλος αλλά, το κυριότερο, κάθε πυρκαγιά μπορεί να λάβει μεγάλες διαστάσεις εφόσον ξεφύγει από την αρχική προσβολή.
 • Κατηγορία Κινδύνου 5 (Κατάσταση ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ). Ο κίνδυνος είναι ακραίος. Οαριθμός των πυρκαγιών που αναμένεται να εκδηλωθούν, πιθανόν να είναι πολύ μεγάλος. Όλες οι πυρκαγιές που ενδέχεται να εκδηλωθούν, μπορεί να λάβουν γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και να αναπτύξουν ακραία συμπεριφορά αμέσως μετά την εκδήλωσή τους. Η δυσκολία ελέγχου αναμένεται να είναι πολύ μεγάλη μέχρι να μεταβληθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αναπτύσσονται οι πυρκαγιές.

Η κατάταξη μιας περιοχής σε κατηγορία κινδύνου πολύ υψηλή (κατηγορία 4) ή κατάσταση συναγερμού, (κατηγορία 5), δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη την εκδήλωση πυρκαγιάς στην περιοχή αυτή. Ειδικά όταν γίνεται συστηματική ενημέρωση των πολιτών μέσω δελτίων τύπου, μπορεί να αποτραπούν ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Αυτό αποτελεί και έναν από τους στόχους αυτής της κατάταξης. Η κατάταξη επίσης μιας περιοχής σε κατηγορία χαμηλού κινδύνου δεν αποκλείει την πιθανότητα για εκδήλωση πυρκαγιάς.

Για την πλήρη αξιοποίηση του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, οι διαφορετικές κατηγορίες κινδύνου απαιτούν και αντίστοιχη κλιμάκωση ετοιμότητας και λήψη μέτρων από όλους τους εμπλεκομένους φορείς στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, κατά το μέρος που τους αφορά και εμπλέκονται. Η ενιαία αντιμετώπιση των διαφορετικών επιπέδων κινδύνου (ειδικά των κατηγοριών κινδύνου 1,2,3), χωρίς αντίστοιχη διαφοροποίηση των μέτρων και των δράσεων στο σχεδιασμό των εμπλεκομένων φορέων, αξιοποιεί μερικώς τις δυνατότητες του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, ως υποστηρικτικού εργαλείου στη λήψη αποφάσεων και ενδεχομένως να οδηγήσει τους φορείς σε εσφαλμένη εκτίμηση του επιπέδου ετοιμότητας. Νοείται ότι η έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την υλοποίηση μέτρων και δράσεων με βάση την πρόβλεψη της επικινδυνότητας, όπως αυτή εκτιμάται από το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, αποτελεί ευθύνη των διοικήσεων των εμπλεκομένων φορέων, κατά το μέρος που τους αφορά και εμπλέκονται.

Η ομάδα έκδοσης του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, καθ’ όλη τη διάρκεια έκδοσης, αποστέλλει τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) προκειμένου να τον προωθήσει στους εμπλεκόμενους φορείς, σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο. Νοείται ότι οι ανωτέρω φορείς θα ενημερώνουν άμεσα τις υφιστάμενες μονάδες τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχεδιασμό τους. Επίσης, μετά την έκδοση του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, η ομάδα έκδοσης ενημερώνει σχετικά τον Διοικητή του ΕΣΚΕ για την πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς της επόμενης ημέρας, στο πλαίσιο της επιστημονικής και γνωμοδοτικής υποστήριξης του Ε.Σ.Κ.Ε.

Τα επίπεδα ετοιμότητας, οι συγκεκριμένες ενέργειες του κάθε επιχειρησιακά εμπλεκόμενου Φορέα σε κάθε επίπεδο και η λήψη πρόσθετων μέτρων σε συνάρτηση με το προβλεπόμενο επίπεδο κινδύνου καθορίζεται από τον επιχειρησιακό τους σχεδιασμό. Ειδικότερα το ΕΣΚΕ/199 ΣΕΚΥΠΣ θα διαχειρίζεται περαιτέρω τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για την ενημέρωση των κατά τόπους Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.

Για τις περιοχές που η πρόβλεψη του κινδύνου εκτιμάται από πολύ υψηλή (κατηγορία 4) έως κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5), θα εκδίδεται επιπλέον, από το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα προκειμένου να τεθούν σε κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας οι φορείς σε εφαρμογή του άρθρ. 2 παρ.4α του Ν. 3013/2002.

Το ανωτέρω ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα, που εκδίδεται από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη κατάστασης ετοιμότητας πολιτικής προστασίας (άρθρο 8, παρ 1δ΄ του Ν.3013/2002), αποτελεί επί σειρά ετών πάγια διοικητική πρακτική, αποδεκτή από το σύνολο της διοίκησης, σε όλες τις περιπτώσεις λόγω τεκμηριωμένου κινδύνου (λόγω δασικών πυρκαγιών, έντονων καιρικών φαινομένων, κλπ), και εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ. 4 της ΥΑ 29310 οικ. Φ.109.1/27-06-2014 (ΦΕΚ 1869/Β΄/2014).

Περαιτέρω προώθηση του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς καθώς και του ιδιαίτερου προειδοποιητικού σήματος προς τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, θα γίνεται με ευθύνη των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Νοείται ότι οι Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών θα ενημερώνουν αρμοδίως τον Περιφερειάρχη και θα αποστέλλουν το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς και το ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα στα τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων και στους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες.

Η ενημέρωση του κοινού, μέσω δελτίων τύπου, για θέματα που συνδέονται με την έκδοση του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς και την κατάταξη μιας περιοχής της χώρας σε κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου, αποτελεί ευθύνη και προϊόν συνεργασίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών με το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της ΓΓΠΠ, υπό τις οδηγίες του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα για τις περιοχές που η πρόβλεψη του κινδύνου εκτιμάται από πολύ υψηλή (κατηγορία 4) έως κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5), η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θα εκδίδει κατά την κρίση της, προειδοποιητικές ανακοινώσεις με κατάλληλες οδηγίες, για ενημέρωση του κοινού που βρίσκεται σε αυτές τις περιοχές, με στόχο την αποφυγή ενεργειών που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.

Για τις περιοχές που προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος και εκτιμάται ότι οι συνθήκες που αναμένεται να επικρατήσουν τα επόμενα 24-ωρα είναι ευνοϊκές για την εκδήλωση πυρκαγιών με ακραία συμπεριφορά, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας δύναται να ζητήσει από τους φορείς πολιτικής προστασίας που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών τη λήψη επιπλέον πρόσθετων μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας. Η ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη όταν εκτιμάται ότι οι συνθήκες που προηγήθηκαν (παρατεταμένη ξηρασία, υψηλές θερμοκρασίες, κλπ), καθώς και αυτές που αναμένεται να επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες είναι ευνοϊκές για την εκδήλωση μεγάλου αριθμού πυρκαγιών που μπορεί να λάβουν μεγάλες διαστάσεις εφόσον ξεφύγουν από την αρχική προσβολή ή να αναπτύξουν ακραία συμπεριφορά μετά την εκδήλωσή τους (κατηγορίες κινδύνου 4 και 5) για σειρά ημερών, που απαιτεί ιδιαίτερο προγραμματισμό προσωπικού και μέσων από τους επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς για την λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας.

2.3.3 Κατάσταση – Παραδοχές – Προϋποθέσεις- Παράμετροι Σχεδιασμού

Κατάσταση:

Οι δασικές πυρκαγιές είναι ένα φαινόμενο που εντάσσεται στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών. Είναι δυνατόν να προκληθούν από φυσικά αίτια (π.χ. κεραυνοί) ή από ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών πλησίον δασικών εκτάσεων κατά τους θερινούς μήνες, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες, κλπ. Στην Ελλάδα ο κίνδυνος εκδήλωσης Δασικής Πυρκαγιάς από ανθρώπινες δραστηριότητες έχει διαπιστωθεί στατιστικά ότι είναι μεγάλος.

Τα ευαίσθητα στις πυρκαγιές δασικά οικοσυστήματα στη χώρα μας εντοπίζονται κυρίως στην παραλιακή, λοφώδη και υποορεινή περιοχή, όπου κυριαρχούν ενώσεις φρυγάνων, διαπλάσεις αείφυλλων πλατύφυλλων και πευκοδάση. Οι περιοχές αυτές με υψόμετρο 0-600 μ. αποδεδειγμένα θεωρούνται ζώνες σημείων έναρξης των περισσότερων δασικών πυρκαγιών. Όμως, δεν αποκλείεται η εμφάνισή τους και σε περιοχές με μεγαλύτερα υψόμετρα (ορεινός όγκος), σε χρονιές με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες (καύσωνες, παρατεταμένη ξηρασία, κλπ) ή οφειλόμενες σε πτώσεις κεραυνών.

Οι δασικές πυρκαγιές με τη δημιουργία τοπίων καταστροφής επηρεάζουν αρνητικά την ανθρώπινη ψυχολογία, έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στις ανθρώπινες δραστηριότητες, καταστρέφουν υποδομές και συμβάλλουν στην εκ των υστέρων δημιουργία καταστροφικών πλημμυρών με ταυτόχρονη παράσυρση των ορεινών εδαφών προκαλώντας σταδιακή ερημοποίηση των πληγέντων περιοχών.

Παραδοχές:

Οι δασικές πυρκαγιές δύναται να προκαλέσουν:

 • Τραυματισμούς και απώλειες ανθρώπινων ζωών και αίσθημα ανασφάλειας του πολίτη.
 • Άμεσες και έμμεσες οικονομικές απώλειες από καταστροφές στις περιουσίες των πολιτών, στον πρωτογενή τομέα (δασικά προϊόντα, γεωργία, κτηνοτροφία), σε διάφορες υποδομές της χώρας (δίκτυα ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών κλπ.), καθώς και συνέπειες στη δασική αναψυχή και τον τουρισμό εν γένει.
 • Διατάραξη οικολογικής ισορροπίας.

Προϋποθέσεις:

Προϋποθέσεις για την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών είναι οι ακόλουθες:

 • Η αποσαφήνιση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκομένων φορέων πολιτικής προστασίας ανά δράση, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο
 • Η αναθεώρηση – επικαιροποίηση – εναρμόνιση σχεδίων πολιτικής προστασίας των εμπλεκομένων φορέων σύμφωνα με το παρόν σχέδιο και σύνταξη ή επικαιροποίηση των αντίστοιχων μνημονίων ενεργειών
 • Ο προσδιορισμός του ανθρώπινου δυναμικού και μέσων που δύναται να διατεθούν σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο για την υποστήριξη του έργου του ΠΣ και την αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών.
 • Η εξασφάλιση ετοιμότητας όλων των επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων σε κάθε στάδιο επιχειρήσεων
 • Η διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών.

Παράμετροι Σχεδιασμού:

Η ταυτόχρονη ύπαρξη επεισοδίων δασικών πυρκαγιών μεγάλης έκτασης.

Με τον όρο δασικές πυρκαγιές μεγάλης έκτασης θεωρούνται τα επεισόδια αυτά, στα οποία δεν έχει περιορισθεί η πυρκαγιά στο αρχικό της στάδιο και λόγω των διαστάσεων που έχουν λάβει, για τη διαχείρισή τους, απαιτούνται πόροι που θα διατεθούν από όλα τα επίπεδα διοίκησης.

2.4 Ιδέα Επιχειρήσεων

Στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου δρομολογούνται οι ακόλουθες κύριες δράσεις:

Α] Δράσεις αυξημένης ετοιμότητας εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών

Β] δράσεις υποστήριξης του πυροσβεστικού σώματος στο έργο της καταστολής δασικών πυρκαγιών

Γ] δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών

Βασική αρχή εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών είναι η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων Φορέων και η συντονισμένη δράση τους, όπως αυτή καθορίζεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Οι εμπλεκόμενοι Φορείς ενεργοποιούνται σε κάθε Φάση του Συστήματος Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας (συνήθης ετοιμότητα, αυξημένη ετοιμότητα, άμεση κινητοποίηση-επέμβαση, αποκατάσταση) σύμφωνα με τα διαγράμματα ροής πληροφοριών στο ΜΕΡΟΣ 6 του παρόντος.

ΜΕΡΟΣ 3: ΡΟΛΟΙ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

Οι Δήμοι, οι Περιφέρειες και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ως φορείς πολιτικής προστασίας (αρθρ. 3 του Ν.3013/2002 όπως ισχύει), μετά την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών κινητοποιούνται και δρομολογούν δράσεις εντός της χωρικής αρμοδιότητάς τους που αποβλέπουν στην εκπλήρωση του σκοπού της πολιτικής προστασίας που συνδέεται κατά κύριο λόγο με την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών από καταστροφές, στη διαχείριση των συνεπειών σε υποδομές αρμοδιότητάς τους, καθώς και την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών που διενεργείται υπό την ευθύνη, τον έλεγχο και τον συντονισμό του.

Οι δράσεις πολιτικής προστασίας των ανωτέρω φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, καθώς και την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών, θεσμικά απορρέουν κατά κύριο λόγο από το Ν.3013/2002 (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει), καθώς και το νέο πλαίσιο της Αυτοδιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), σύμφωνα με τα οποία τους έχουν αποδοθεί σημαντικές αρμοδιότητες για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών.

Είναι δεδομένο ότι το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο αποτελεί τη βάση για την υλοποίηση σειράς δράσεων που δρομολογούνται από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών και δεν είναι περιοριστικό όσον αφορά το εύρος των δράσεων αυτών, οι οποίες δύναται να διαφοροποιούνται σε κάθε συμβάν, ανάλογα με την ένταση και την έκταση της καταστροφής, το προσωπικό και τα μέσα που είναι άμεσα διαθέσιμα, τις ιδιαιτερότητες της περιοχής εκδήλωσής του (νησιωτικός χώρος, κλπ), τον αριθμό των πληγέντων, κλπ.

Διευκρινίζεται ότι για το σκοπό σύνταξης του παρόντος σχεδίου, δράσεις και έργα πρόληψης, όπως η εκτέλεση έργων και εργασιών αντιπυρικής προστασίας σε δάση και δασικές εκτάσεις, η απομάκρυνση μέρους ή του συνόλου της βλάστησης γύρω από υποδομές και περιοχές ιδιαίτερης αξίας, κλπ., δεν αποτελούν αντικείμενο του παρόντος σχεδίου και δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτό.

3.1 Προπαρασκευαστικές δράσεις των Δήμων

Τα προπαρασκευαστικά μέτρα και δράσεις πολιτικής προστασίας που συμβάλλουν στην ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που διαθέτουν οι Δήμοι για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, καθώς και την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους, δρομολογούνται με εντολή Δημάρχων και προσδιορίζονται θεματικά στις παρακάτω ενότητες:

 • Ορισμός υπευθύνων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.
 • Σύνταξη ή επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου.
 • Σύνταξη ή επικαιροποίηση των μνημονίων ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών, από τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, βάσει των δράσεων που προβλέπονται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου. Το ανωτέρω μνημόνιο ενεργειών προσαρτάται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του. Μετά τη σύνταξη ή επικαιροποίηση των ανωτέρω μνημονίων ενεργειών, κρίνεται σκόπιμο για λόγους άμεσης κινητοποίησης να κοινοποιούνται στις Διοικήσεις των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. σε επίπεδο Δήμου. Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, στο πλαίσιο εφαρμογής του Άρθρου 82 του Ν. 3852/2010, σε συνεργασία με τους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων τηρεί κατάλογο των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών σε επίπεδο Τοπικής Κοινότητας.
 • ·Συντήρηση εξοπλισμού και μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών που διενεργείται με ευθύνη του Π.Σ., καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
 • Κατάρτιση μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, καθώς και στην υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους, σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ IX του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών.
 • Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές.
 • Σύσταση και συγκρότηση επιτροπών καταγραφής ζημιών για την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία δασικών πυρκαγιών (προνοιακό επίδομα).
 • Εγκατάσταση και συντήρηση πυροσβεστικών υδροστομίων για κατάσβεση πυρκαγιάς ή πλήρωση πυροσβεστικών οχημάτων, στο πλαίσιο λειτουργίας ΔΕΥΑ. Προπαρασκευαστική σύγκληση των Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων (ΣΤΟ) με ευθύνη των Δημάρχων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3.2 του παρόντος.
 • Συμμετοχή στα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων (ΣΟΠΠ), εφόσον προσκληθεί, για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών.
 • Διενέργεια ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση του προσωπικού και την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών του Δήμου έναντι δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ (παράγραφος 8.2.1 του παρόντος).

Οι ανωτέρω δράσεις πολιτικής προστασίας έχουν ως στόχο την προετοιμασία του μηχανισμού πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, καθώς και την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους.

Τέλος, οι Δήμοι στην περιοχή των οποίων ιδρύονται Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες του Ν.4029/2011 εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του Ν.4029/2011, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3.2 Προπαρασκευαστική σύγκληση Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων των Δήμων (Σ.Τ.Ο.) για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών

Με σκοπό την εξέταση της πορείας υλοποίησης των προπαρασκευαστικών μέτρων και δράσεων που συμβάλλουν στην προετοιμασία των Δήμων στην αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, συγκαλούνται ετησίως και πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου τα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα (ΣΤΟ).

Στις συνεδριάσεις αυτές θα εξετάζονται θέματα σχετικά με:

 • την ετοιμότητα του δυναμικού και μέσων για διάθεση προς υποβοήθηση του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή δασικών πυρκαγιών, στο πλαίσιο εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών,
 • τα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας κατά τις ημέρες υψηλής επικινδυνότητας βάσει του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδεται καθημερινά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας,
 • τη διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οργάνων σε επίπεδο Δήμου για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών,
 • το συντονισμό σε τοπικό επίπεδο της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών που προκαλούνται από τις δασικές πυρκαγιές, στο πλαίσιο εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών,
 • τον σχεδιασμό υλοποίησης της δράσης της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6, παρ. 5στ΄ του Ν.3013/2002 (όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει της παρ. 2 του άρθ. 18 του Ν 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α΄/2007) και του άρθ. 108 του Ν.4249/2014), σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών (Μέρος 7 του παρόντος),
 • την αξιοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο Δήμου σε δράσεις επιτήρησης δασών κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, καθώς και κάθε άλλο θέμα που κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Επίσης, στις ανωτέρω συνεδριάσεις δύναται να εξετάζονται και επιμέρους θέματα που συνδέονται με έργα και δράσεις πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας, όπως

 • η εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου, σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις, κλπ) αρμοδιότητάς τους,
 • η απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται για τους ίδιους λόγους από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικοπεδικές εκτάσεις (Πυρ. Διάταξη 4/2012, Ν.3852/2010, αρθ.94 παρ.1), εντός των διοικητικών τους ορίων,
 • η εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης από τους Δήμους καθ’ υπόδειξη και συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες κυρίως στη ζώνη μίξης δασών – πόλεων και οικισμών για λόγους αντιπυρικής προστασίας των πολεοδομικών τους συγκροτημάτων.

Στα Σ.Τ.Ο. θα πρέπει να καλούνται και εκπρόσωποι της οικείας ΔΕΥΑ (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης), προκειμένου να ενημερώσουν σχετικά με την εγκατάσταση και συντήρηση πυροσβεστικών υδροστομίων σε περιοχές αρμοδιότητάς τους.

Στην συνέχεια, οι αποφάσεις και τα πρακτικά των Σ.Τ.Ο. διαβιβάζονται, με ευθύνη των γραμματέων των ΣΤΟ, στα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, στους εκπροσωπούμενους στα Σ.Ο.Π.Π. φορείς, στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας και στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για την ενημέρωση του Περιφερειάρχη και του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αντίστοιχα, στο πλαίσιο της αμοιβαίας συνεργασίας και διαλειτουργικότητας μεταξύ των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι Δήμαρχοι, βάσει των πρακτικών του οικείου Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΤΟ) του Δήμου, θα προχωρήσουν στην ιεράρχηση και δρομολόγηση, κατά το μέρος που τους αφορά, των μέτρων, έργων και δράσεων που προτάθηκαν στα ανωτέρω Συντονιστικά Όργανα.

Τα γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, μετά τη λήψη των πρακτικών των οικείων Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων (ΣΤΟ) των Δήμων και με βάση τα μέτρα, έργα και δράσεις που προτάθηκαν στα ανωτέρω Συντονιστικά Όργανα, θα προχωρήσουν στη διαμόρφωση του τελικού σχεδιασμού του Δήμου για πρόληψη και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με τις υποδείξεις των οικείων Δημάρχων.

Οι εκπροσωπούμενοι στα ΣΤΟ φορείς, βάσει των πρακτικών του οικείου Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) του Δήμου, θα προχωρήσουν στη δρομολόγηση, κατά το μέρος που τους αφορά, των μέτρων, έργων και δράσεων που γνωστοποίησαν ότι θα υλοποιήσουν στα ανωτέρω Συντονιστικά Όργανα.

Επισημαίνεται ότι μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης ρύθμισης λειτουργίας των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της Χώρας, η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γ.Γ.Π.Π., με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και διαλειτουργικού κανονιστικού πλαισίου δράσης όλων των συντονιστικών οργάνων πολιτικής προστασίας τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας όσο και σε επίπεδο Δήμου, συνέταξε υπόδειγμα Κανονισμού Λειτουργίας των Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων της Χώρας (Σ.Τ.Ο), προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για τη σύνταξη των Κανονισμών Λειτουργίας των Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων των Δήμων.

Στο πλαίσιο αυτό η ΓΓΠΠ εξέδωσε το 9032/14-12-2016 έγγραφό της με το οποίο καλούσε τους Δημάρχους όπως με σχετική εντολή τους προς τα οικεία Γραφεία Πολιτικής Προστασίας, να συντάξουν τους Κανονισμούς Λειτουργίας των οικείων Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων, σύμφωνα με το ανωτέρω υπόδειγμα, λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις συγκρότησης των αντίστοιχων Σ.T.O., καθώς και τις τοπικές ιδιαιτερότητες (νησιωτικότητα, κλπ).

3.3 Δράσεις αυξημένης ετοιμότητας των Δήμων για τις περιοχές που το επόμενο 24-ωρο είναι μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών

Η κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας λόγω τεκμηριωμένου κινδύνου ορίζεται με το άρθρο 2, παρ. 4α του Ν.3013/2002. Ειδικότερα, για τις περιοχές που το επόμενο 24-ωρο είναι μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η ΓΓΠΠ, η αυξημένη ετοιμότητα των Δήμων αφορά κατά κύριο λόγο τις παρακάτω δράσεις:

 • Υποστήριξη στο έργο του ΠΣ για τη λήψη μέτρων αυξημένης επιτήρησης σε δάση και δασικές εκτάσεις για τον έγκαιρο εντοπισμό δασικών πυρκαγιών.
 • Ενημέρωση του κοινού σε τοπικό επίπεδο, βάσει των δελτίων τύπου που εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για τις περιοχές που η πρόβλεψη του κινδύνου εκτιμάται από πολύ υψηλή (κατηγορία 4) έως κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5) με στόχο την αποφυγή ενεργειών που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.
 • Λήψη μέτρων για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς σε χώρους ανεξέλεγκτης εναπόθεσης αστικών απορριμμάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πυροσβεστική Διάταξη 9Α/2005
 • Συμβολή στην ενημέρωση σε τοπικό επίπεδο, των αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων για τον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, με σχετικές ανακοινώσεις, προς αποφυγή ενεργειών πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια οφειλόμενη σε εργασίες στην ύπαιθρο.
 • Ετοιμότητα του προσωπικού και των μέσων των Δήμων προκειμένου να υποστηρίξουν άμεσα το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή δασικών πυρκαγιών
 • Ετοιμότητα του προσωπικού και των μέσων των Δήμων για την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.

3.4 Δράσεις των Δήμων στην αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών μετά την εκδήλωσή τους

Οι Δήμαρχοι, ως Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας και στο πλαίσιο του θεσμικού τους ρόλου, όταν ενημερωθούν για την εκδήλωση της δασικής πυρκαγιάς από τις αρμόδιες οργανικές μονάδες Πολιτικής Προστασίας των Δήμων και αναλόγως της εξέλιξής της, δρομολογούν δράσεις για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή της και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, σε συνεργασία με τον οικείο Περιφερειάρχη ή αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη, στα διοικητικά όρια του οποίου εξελίσσεται η πυρκαγιά.

Ειδικότερα, οι Δήμαρχοι κινητοποιούν δια των οργανικών μονάδων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, το επιχειρησιακά εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας του Δήμου, προκειμένου να δρομολογήσουν δράσεις που συνδέονται με:

 • την εξασφάλιση της επικοινωνίας με τους λοιπούς επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ, κλπ.),
 • την περαιτέρω συλλογή πληροφοριών σχετικά με την εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου και τις επηρεαζόμενες περιοχές εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου σε επικοινωνία με τις κατά τόπους υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., του Π.Σ. και του Ε.Κ.Α.Β.,
 • την υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών που διενεργείται με ευθύνη του Π.Σ., με την διάθεση μέσων που διαθέτει ο Δήμος (υδροφόρα οχήματα, μηχανήματα έργων, κλπ.). Νοείται ότι αιτήματα του Π.Σ. για υποστήριξη του έργου του, που αρχικά υποβάλλονται τηλεφωνικά, θα πρέπει να ακολουθούνται με την αποστολή σχετικού εγγράφου,
 • την ενημέρωση του Περιφερειάρχη και του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, στο πλαίσιο συντονισμού και ιεράρχησης δράσεων πολιτικής προστασίας στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών,
 • τη λήψη απόφασης για την οργανωμένη – προληπτική απομάκρυνση πολιτών, κατόπιν σχετικής εισήγησης από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου, καθώς και την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών που έχουν προληπτικά απομακρυνθεί με οργανωμένο τρόπο σε ασφαλή χώρο,
 • την εκτέλεση της απόφασης για την οργανωμένη – προληπτική απομάκρυνση πολιτών, στις περιπτώσεις που η απόφαση, κατόπιν σχετικής εισήγησης από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, λαμβάνεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή το Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή τον οικείο Περιφερειάρχη σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4249/2012 και
 • την ενεργοποίηση εφόσον συντρέχουν λόγοι, των μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, καθώς και την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους κατόπιν σχετικού αιτήματος του ΠΣ απευθείας ή μέσω του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ IX του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών,
 • την ενημέρωση του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων του Δήμου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, καθώς και για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους,
 • την υποβολή αιτήματος συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, προς την Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας. Ειδικότερα, όταν το αίτημα συνδρομής αφορά φορείς της κεντρικής διοίκησης (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Υπουργείο Υγείας, κλπ) αυτό δρομολογείται δια του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ,
 • την υποβολή αιτήματος προς τον Περιφερειάρχη ή τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την κήρυξη του Δήμου ή περιοχών αυτού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας,
 • την ενημέρωση κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που δρομολογούνται από το Δήμο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, καθώς και για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Νοείται ότι η επίσημη ενημέρωση του κοινού σχετικά με θέματα που αφορούν τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, καθώς και των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης λόγω δασικών πυρκαγιών αποτελεί αρμοδιότητα του Αρχηγείου του Π.Σ.,
 • την σύγκληση του ΣΤΟ, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για την υποβοήθηση του έργου του Δημάρχου, σύμφωνα με την παράγραφο 5.6 του παρόντος,
 • την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται στο Δήμο για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του Δήμου,
 • ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

3.5 Δράσεις των Δήμων στην άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών

Η άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών από τους Δήμους συνδέεται με δράσεις που αφορούν:

 • την γνωστοποίηση μέσω ανακοινώσεων ή δελτίων τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για τη λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής στην οποία μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες που οι ιδιοκτησίες τους έχουν πληγεί και χρειάζονται άμεση προσωρινή διαμονή,
 • την παροχή βοήθειας στους πληγέντες – προσωρινή διαμονή των πολιτών που λόγω καταστροφής η παραμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη, σε συνεργασία με την οικεία Περιφέρεια,
 • την δρομολόγηση δράσεων για τον έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητάς τους για τη διαπίστωση ζημιών,
 • τη συγκρότηση επιτροπών για την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών σε κατοικίες, προκειμένου να χορηγηθούν οι προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις για την κάλυψη των πρώτων αναγκών τους, για επισκευές κύριας οικίας ή αντικατάσταση οικοσκευής (ΚΥΑ 33862/6-05-2019 – ΦΕΚ 1669/Β΄/2019),
 • την αποστολή στην Περιφέρεια καταλόγου των αυτοψιών των πληγέντων κτιρίων για την υποβολή αιτήματος οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής και χορήγησης στεγαστικής συνδρομής,
 • την ενημέρωση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στο πλαίσιο συντονισμού και ιεράρχησης δράσεων πολιτικής προστασίας στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών,
 • ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Νοείται ότι η περαιτέρω μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη διαχείριση των συνεπειών, που έχει ως αντικείμενο τη λεπτομερή καταγραφή της έκτασης των ζημιών, τη χορήγηση δανείων και ενισχύσεων σε πληγέντες, κλπ., δρομολογείται από ειδικότερες νομοθεσίες, καθώς και κυβερνητικές αποφάσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

3.6 Σύγκληση Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων των Δήμων (Σ.Τ.Ο.) μετά την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών

Μετά την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς, με βάση την ενημέρωση για την αναμενόμενη πορεία εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου, οι Δήμαρχοι δύναται προς υποβοήθηση του έργου τους να συγκαλούν τα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα (Σ.Τ.Ο.) με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται σε επίπεδο Δήμου σε δράσεις υποστήριξης του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, καθώς και σε δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών.

Ειδικότερα, στα ανωτέρω Σ.Τ.Ο. των Δήμων κρίνεται σκόπιμο να εξετάζονται πρωτίστως θέματα σχετικά

 • με την παροχή στοιχείων από όλους τους αρμόδιους συμμετέχοντες φορείς για την πορεία εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου καθώς για τις συνέπειες του, κατά το μέρος που τους αφορά και εμπλέκονται,
 • με την αμοιβαία ενημέρωση για την διαθεσιμότητα δυναμικού και μέσων των φορέων που εκπροσωπούνται σ’ αυτό για την υλοποίηση των δράσεων και μέτρων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, καθώς και για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών,
 • με την διάθεση μέσων με βάση την ιεράρχηση που προτείνεται από το Π.Σ. για την υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών,
 • με την διάθεση προσωπικού και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, σε επίπεδο Δήμου, με βάση τις ανάγκες, όπως αυτές καταγράφονται και ιεραρχούνται από τους συμμετέχοντες στο Σ.Τ.Ο.,
 • με τη συνδρομή των συμμετεχόντων φορέων στο Σ.Τ.Ο., εφόσον αποφασιστεί από τον Δήμαρχο η εφαρμογή του μέτρου της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΜΕΡΟΣ 7 του παρόντος,
 • με τη συνδρομή των συμμετεχόντων φορέων στο Σ.Τ.Ο. στην παροχή βοήθειας στους πληγέντες,
 • με ζητήματα που συνδέονται με προσωρινή διαμονή των πολιτών που λόγω της καταστροφής η παραμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη,
 • με την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται στο Δήμο για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του Δήμου,
 • με ζητήματα που συνδέονται με την επικοινωνία και την ροή πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων,
 • ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.

ΜΕΡΟΣ 4: ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Στο Μέρος 4 προσδιορίζονται οι οργανικές μονάδες, οι υπεύθυνοι των οργανικών μονάδων, το προσωπικό και τα μέσα των Δήμων που εμπλέκονται ανά δράση Πολιτικής Προστασίας, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο Μέρος 3 του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών του Δήμου.

Επίσης, προσδιορίζονται τα διοικητικά όργανα (Δήμαρχος, υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας, κλπ) που λαμβάνουν αποφάσεις (ποιος αποφασίζει τι) ανά δράση με βάση την οργανωτική δομή του Δήμου.

Ο Δήμος Ελληνικού- Αργυρούπολης, ως θεσμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης σεβόμενος και απόλυτα εναρμονισμένος με τον Νόμο 4662/2020 με ΦΕΚ Α’ 27/7.2.2020, και τις υποχρεώσεις που αναδύονται από το Γενικό Σχέδιο «Ξενοκράτης» και τα Γενικά Σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών της ΓΓΠΠ, ενεργεί εφεξής στα πλαίσια του «Εθνικού Μηχανισμού», ο οποίος καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο διαχείρισης καταστροφών και συνιστά το σύνολο των επιχειρησιακών και διοικητικών δομών της Πολιτικής Προστασίας.O Νόμος 4662/2020 που φέρει τον τίτλο: «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις», αναφέρεται αφενός στην πρόληψη, την ετοιμότητα και την προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, του περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς, των υποδομών, των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των υπηρεσιών ζωτικής σημασίας, των υλικών και άυλων αγαθών από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές και λοιπές απειλές συναφούς προέλευσης, που προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης σε ειρηνική περίοδο και αφετέρου στη μείωση του κινδύνου και την αντιμετώπιση, αποκατάσταση και ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους.

Ο  Δήμος Ελληνικού- Αργυρούπολης, μέσω του γραφείου Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος, αποτελεί ένα Τοπικό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και είναι το τρίτο ιεραρχικά Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας το οποίο εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Εθνικού Μηχανισμού.

 1. Το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.)
 2. Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.)
 3. Τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), σε κάθε Δήμο.

Επιγραμματικά:

Το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.), είναι το ανώτατο επιχειρησιακά όργανο, το οποίο συγκροτείται και λειτουργεί, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Σε συνέχεια συστάθηκαν τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.),τα οποία λειτουργούν σε συνεχή και αδιάλειπτη βάσηκαι συγκροτούνται σε επίπεδο Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας, με απόφαση του Περιφερειάρχη. Μεταξύ των μελών του Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π. περιλαμβάνεται και ο προϊστάμενος της οικείας Δασικής Υπηρεσίας (Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών).

Σε επίπεδο Δήμων συγκροτούνται και ενεργούν τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π, και στην συνέχεια περιγράφεται το αντίστοιχο του ΔήμουΕλληνικού- Αργυρούπολης.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Τα Στελέχη του γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης, είναι τα ακόλουθα:

 • ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 213 202 6034 , 6944 257 035, e-mail: kritikosbasilis@gmail.com

(αναπληρωτής: ΤΟΓΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας και εντεταλμένος σύμβουλος της Δημοτικής Αστυνομίας).

 • ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Διευθυντής Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας. Τηλέφωνα  Επικοινωνίας:  213  202  6048 , 6944  729  817, e-mail: parousisdimos@gmail.com
 • ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ: Τμηματάρχης Σάρωσης & Κοινόχρηστων Χώρων. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132026065, 6948511504, e-mail: aonamikpes@windowslive.com
 • ΜΑΝΔΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ: Αρμόδια Υπάλληλος Πολιτικής Προστασίας Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 213 202 6037 , 6909 261 480 , e-mail: manthirea@yahoo.gr

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Πολιτικής Προστασίας: politikiprostasiadea@elliniko-argyroupoli.gr

Αριθμός φαξ: 213 202 6080

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ρόζας Ιμβριώτη & 34ης οδού, Ελληνικό, 167 77.

Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

O Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης έχει συστήσει Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.), με στόχο την συμβολή στην εκπλήρωση των σκοπών της επιχειρησιακής αποστολής των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας, με την απόφαση δημάρχου 590/2019 (ΑΔΑ: ΨΙΑ2ΩΡ7-Σ1Ι).

Το Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. του Δήμου, θα ενεργοποιείται σε όλες τις φάσεις του κύκλου καταστροφής με την σχετική απόφαση του Δημάρχου με κύριο στόχο να κατευθύνει σε τοπικό επίπεδο, το έργο της πολιτικής προστασίας για καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης όλου του κύκλου διαχείρισης καταστροφών, να σχεδιάσει, να οργανώσει και να υλοποιήσει δράσεις ενημέρωσης και ειδοποίησης πολιτών. Να συνάψει με άλλα τοπικά όργανα μνημόνια συνεργασίας για αμοιβαία συνδρομή, σε ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα πολιτικής προστασίας.

Το ανωτέρω Όργανο αποτελείται από:

 1. Τον Δήμαρχο ΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟ ως Πρόεδρο.
 2. Υπηρεσιακά στελέχη του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και εντεταλμένα στελέχη της Πολιτικής Διοίκησης του Δήμου (αναφέρονται αναλυτικά στην συνέχεια)
 3. Δύο Δημοτικούς Συμβούλους, που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αρ. Απ. 266/23-10-19, εκ των οποίων ο ένας προέρχεται από τη μειοψηφία.
 4. Ένα ειδικευμένο στέλεχος Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικού, Νότιου, Βόρειου και Δυτικού Τομέα Αττικής, με τον νόμιμο αναπληρωτή του.
 5. Ένα ειδικευμένο στέλεχος της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με τον νόμιμο αναπληρωτή του.
 6. Τον Διοικητή του 8ου Πυροσβεστικού Σταθμού Αθηνών
 7. Τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Ελληνικού-Αργυρούπολης
 8. Έναν Εκπρόσωπο της Λιμενικής Αρχής Σαρωνικού
 9. Τον προϊστάμενο του Προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας.
 10. Τον προϊστάμενο του Τμήματος Συντήρησης Εγκαταστάσεων του Δήμου.
 11. Τον προϊστάμενο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
 12. Τον προϊστάμενο του οικείου δασαρχείου ή εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Δασών της Περιφέρειας.
 13. Τον εντεταλμένο σύμβουλο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & πολιτικής προστασίας.
 14. Δύο εκπροσώπους της Εθελοντικής Ομάδας Δασοπροστασίας και Πυρόσβεσης (E.Ο.Δ.Π.Ε.Α), όπως έχει εγκριθεί με την σχετική απόφαση .Σ., για την συμμετοχή τους στον σχεδιασμό και τις δράσεις Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης των ετών 2019-2020.
 15. Μετά από πρόσκληση του προέδρου, δύναται να λαμβάνουν μέρος όλοι οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου, οι εντεταλμένοι σύμβουλοι, εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων και οργανισμοί όπως Ε.Κ.Α.Β, ΔΕΔΔΗΕ, ΕΥΔΑΠ, Ο.Τ.Ε κ.α.

Το Σ.Τ.Ο. Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, όπως συγκροτήθηκε με την απόφαση δημάρχου 590/2019 (ΑΔΑ: ΨΙΑ2ΩΡ7-Σ1Ι) της 30ης Οκτωβρίου 2019, αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

 1. Τον Κωνσταντάτο Γιάννη, Δήμαρχο Ελληνικού- Αργυρούπολης, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Κρητικό Βασίλειο, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας.
 2. Τον  Κρητικό  ΒασίλειοΔημοτικό  Σύμβουλο  της  πλειοψηφίας  και  Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Τογρίδη Λάζαρο, Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας και εντεταλμένο Δημοτικής Αστυνομίας.
 3. Τον Σούγελα Αριστείδη, Δημοτικό Σύμβουλο της μειοψηφίας, ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο Κοροβέση Παναγιώτη.
 4. Τον Χαχλάκη Αναστάσιο, Προϊστάμενο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Νότιου, Βόρειου και Δυτικού Τομέα Αθηνών ως μέλος, με αναπληρωτή, τον εκάστοτε νόμιμο.
 5. Την Αρχοντή Δέσποινα Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ως μέλος, με αναπληρωτή τον αρμόδιο υπάλληλο Αδάμ Δημήτριο.
 6. Τον εκάστοτε Διοικητή του 8ου Πυροσβεστικού Σταθμού Αθηνών, ως μέλος ή τους ορισμένους υπευθύνους, που εγγράφως έχουν ορίσει και αποστείλει.
 7. Τον εκάστοτε Διοικητή Αστυνομικού Τμήματος Ελληνικού-Αργυρούπολης, ως μέλος ή τους ορισμένους υπευθύνους, που εγγράφως έχουν ορίσει και αποστείλει.
 8. Τον εκάστοτε Λιμενάρχη Σαρωνικού, ως μέλος ή τους ορισμένους υπευθύνους που εγγράφως έχουν ορίσει και αποστείλει.
 9. Τον Παρούση Γεώργιο, Προϊστάμενο Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας ως μέλος,
 10. Τον Πεσιρίδη Μιχαήλ, Προϊστάμενο Γραφείου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης, ως μέλος,
 11. Την Μανδράκου Μαριλένα, Αρμόδια Υπάλληλο του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, ως μέλος.
 12. Τον Νάσιο Δημήτριο, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, ως μέλος,
 13. Τον Βελιώτη Σπυρίδωνα, Προϊστάμενο του Τμήματος Συντήρησης Εγκαταστάσεων του Δήμου, ως μέλος.
 14. Τον Μερζιώτη Θεόδωρο, Προϊστάμενος Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου ως μέλος.
 15. Τον Κανελλίδη Χρήστο, Εντεταλμένο Σύμβουλο της Δ/νσης Περιβάλλοντος, ως μέλος.
 16. Τον Μανίκα Σπυρίδωνα ως μέλος της Εθελοντικής Ομάδας Δασοπροστασίας Πυρόσβεσης και Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης και υπεύθυνο Επικοινωνιών με αναπληρωτή τον Σταματόπουλο Νικόλαο υπεύθυνο Γραμματειακής Υποστήριξης.

Το Σ.Τ.Ο. είναι το αρμόδιο όργανο το οποίο λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της καταστροφής και κατά τη διάρκεια του έργου αποκατάστασης των ζημιών. Στις συνεδριάσεις του Οργάνου, δύναται να λαμβάνουν μέρος, όλοι οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Ελληνικού- Αργυρούπολης, οι εντεταλμένοι Σύμβουλοι, οι εκπρόσωποι των κοινωνικών φορέων της έδρας του Δήμου, Οργανισμοί ( Ε.Κ.Α.Β, ΔΕΔΔΗΕ,ΕΥΔΑΠ, Ο.Τ.Ε. κ.λ.π.) καθώς και άλλοι εκπρόσωποι υπηρεσιών, μετά από πρόσκληση του Προέδρου. Το παραπάνω όργανο θα έχει τη δυνατότητα συνέχισης της συνεδρίασης και με τους ορισμένους από τους μετέχοντες αναπληρωτές τους.

ΜΕΡΟΣ 5: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΡΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Στοιχεία επικοινωνίας των υπευθύνων του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης:

 • Δήμαρχος: Κωνσταντάτος Γιάννης, τηλ.: 2132018702 – 6944502972
 • Αντιδήμαρχος: Κρητικός Βασίλης, τηλ.: 2132026034 – 6944257035
 • Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας: Παρούσης Γιώργος, τηλ.: 2132026048 – 6944729817
 • Προϊστάμενος Τμ. Σάρωσης & Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων : Πεσιρίδης Μιχάλης, τηλ.: 2132026062 – 6948511504
 • Αρμόδια Διοικητική Υπάλληλος Πολιτικής Προστασίας: Μανδράκου Μαριλένα, τηλ. 2132026037 – 6909261480

Έργο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολικής Προστασίας είναι η οργάνωση, ο σχεδιασμός και ο συντονισμός όλων των Διευθύνσεων του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που ενδεχομένως προκύψουν στην πόλη μας με έμφαση στις ακόλουθες.

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ 
1.Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας(τηλ. 2132026000)
2.Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας(τηλ. 2132026005)
3.Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών(τηλ. 2132018721)
4.Τμήμα Συντήρησης Υποδομών και Δικτύων (τηλ. 2109600919)
5.Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών (τηλ. 2109961973)
6.Δημοτική Αστυνομία(τηλ. 2132018772-73)

Οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, οι υπηρεσίες Διοικητικής Μέριμνας, η Τεχνική Υπηρεσία, τα Τεχνικά Συνεργεία, οι Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου και η Δημοτική Αστυνομία, προκαθορίζουν το προσωπικό με το οποίο θα συνδράμουν στις επιμέρους δράσεις που θα υλοποιηθούν και προκύπτουν από τις αρμοδιότητές τους, βάσει των δυνατοτήτων τους σε έμψυχο δυναμικό και μέσα που διαθέτουν, για την υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών, στα πλαίσια του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών.

Η επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Δήμου γίνεται αρχικά τηλεφωνικά και μπορεί να συνοδεύεται με αποστολή σχετικής τηλεομοιοτυπίας (FAX), όταν αυτό απαιτείται (αιτήματα συνδρομής κλπ). Το πρωτόκολλο επικοινωνίας περιλαμβάνει τα τεχνικά μέσα επικοινωνίας – τηλέφωνο, με ομοιοτυπία, ασύρματο και τα σχετικά χρησιμοποιούμενα έντυπα καθώς και εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας (αγγελιοφόρος) για την ετοιμότητα και έγκαιρη κινητοποίηση των υπευθύνων στη περίπτωση μιας επαπειλούμενης (εν δυνάμει) ή εκτελεσθείσας καταστροφής.

Για την επικοινωνία εγκαταστάθηκε αναμεταδότης αναλογικός και ψηφιακός καλύπτοντας την περιοχή μας και στους όμορους Δήμους.

Υλικά ασύρματης τηλεπικοινωνίας Δήμου

Τα ασύρματα υλικά τηλεπικοινωνίας του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης είναι τα εξής:

 • Πολυφορτιστής απλών θέσεων ICOM
 • Ασύρματοι φορητοί ICOM
 • Ασύρματοι KENWOOD MOBILE
 • Τροφοδοτικό 220V/13,8
 • Τροφοδοτικό ICOM 20Α
 • Ασύρματος KENWOOD 450HF
 • Antenna tuner ICOM
 • Γεννήτρια ρεύματος 220V BUDGET
 • Φακοί
 • PC Mini tower Win 10
 • Monitor LG 24”
 • Printer HP Philips FW-C85 Mini HI-FI
 • Φορτιστές ICOM
 • Ψηφιακός-Αναλογικός Αναμεταδότης
 • Ψηφιακοί-Αναλογικοί Ασύρματοι

Η ενημέρωση των πολιτών για την εξέλιξη της πυρκαγιάς, την οργανωμένη απομάκρυνση, την αποφυγή πανικού, την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας, τους χώρους καταφυγής, τους σταθμούς Α´ Βοηθειών κ.λπ., θα γίνεται από:

 • Το γραφείο εξυπηρέτησης του Δημότη (τηλέφωνο 15415)
 • Το τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου (τηλέφωνο 213 2026000)
 • Το τηλεφωνικό κέντρο της Πολιτικής Προστασίας (τηλέφωνο 213 2026000)
 • Το Πυροφυλάκιο Αργυρούπολης (τηλέφωνο 210 9955396)
 • Τη Γραμμή Έκτακτης Ανάγκης των Εθελοντών Δασοπροστασίας ΕΟΔΠΕΑ (τηλέφωνο 6979 800 633)

Η ενημέρωση των πολιτών θα γίνεται με κάθε δυνατό τρόπο, αναλόγως των συνθηκών που επικρατούν (με δελτία τύπου και ανακοινώσεις που θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.elliniko-argyroupoli.gr/index.php ή σε διάφορα σημεία της πόλης, με ανακοινώσεις σε ΜΜΕ, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, κ.λπ.).

Το κέντρο συλλογής πληροφοριών είναι το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6.3 του παρόντος. Το Γραφείο Πολιτικής προστασίας είναι ο σύνδεσμος με το ΠΕ.Κ.Ε. Λαμβάνει ενημέρωση από αυτό για τη δράση αναγγελίας συμβάντος και ακολούθως την μεταφέρει στον Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος με τη σειρά του συγκαλεί το Σ.Τ.Ο. του δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, το οποίο αναλαμβάνει δράση και καθορίζει τις αρμοδιότητες. Σε κάθε περίπτωση ο Δήμαρχος αποφασίζει για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν και σε απουσία του ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας.

ΜΕΡΟΣ 6: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Μετά την εκδήλωση μιας δασικής πυρκαγιάς οι φορείς πολιτικής προστασίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, κινητοποιούνται άμεσα και δρομολογούν σειρά δράσεων για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών.

Προϋπόθεση για την αποτελεσματική απόκριση των φορέων πολιτικής προστασίας της χώρας είναι η συνέργεια, η συνεργασία και η διαλειτουργικότητα σε όλα τα επίπεδα Διοίκησης.

Στο Μέρος 6 που ακολουθεί δίνονται συντονιστικές οδηγίες για τη απόκριση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, καθώς και για την από κοινού αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών και την εξασφάλιση ενιαίας και συγχρονισμένης δράσης.

6.1 Διοίκηση, Έλεγχος & Συντονισμός επιχειρήσεων

Για τις επιχειρήσεις καταστολής των Δασικών Πυρκαγιών, η Διοίκηση Έλεγχος & Συντονισμός των επιχειρήσεων γίνεται από τα αρμόδια όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος και σύμφωνα με το επίπεδο κλιμάκωσης των επιχειρήσεων, όπως αυτό ορίζεται στα επιχειρησιακά του Σχέδια.

Για την υποστήριξη του έργου της καταστολής, το οποίο αποτελεί ευθύνη του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών (συμπεριλαμβανομένης της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών και της άμεσης-βραχείας αποκατάστασης), η Διοίκηση, Έλεγχος & Συντονισμός των δράσεων πολιτικής προστασίας αποτελεί ευθύνη των οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφερειάρχης/αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης, Δήμαρχος) τα οποία αναλόγως της κλιμάκωσης υλοποιούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους δράσεις πολιτικής προστασίας, ενημερώνοντας ταυτόχρονα το ανώτερο διοικητικά Όργανο Πολιτικής Προστασίας.

Επισημαίνεται ότι η καταστολή των δασικών πυρκαγιών διεξάγεται υπό την ευθύνη και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα και με το άρθρο 1 παρ. β του άρθρου 63 του Ν. 4249/2014. Οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς, όπως οι Περιφέρειες, οι Δήμοι, κλπ., έχουν υποστηρικτικό ρόλο στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών και η συνδρομή στο έργο του Π.Σ. (ΚΥΑ.12030Φ.109.1/10-5-1999 – ΦΕΚ 713/Β΄/1999) πραγματοποιείται κατόπιν σχετικού αιτήματος του εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικού του Π.Σ. ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου.

Η Διοίκηση, ο Έλεγχος & ο Συντονισμός επιμέρους επιχειρησιακών δράσεων αναλαμβάνεται από τους καθ’ ύλη αρμόδιους φορείς.

 • Δράσεις ελέγχου και καταστολής των Δασικών Πυρκαγιών, διάσωσης καθώς και ενίσχυσης σε προσωπικό και μέσα του ΠΣ και λοιπών φορέων, αναλαμβάνονται και συντονίζονται από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου στην περιοχή του συμβάντος.
 • Δράσεις μέτρων τάξης και ασφάλειας, μέτρων τροχαίας, υποστήριξη μέτρων προστασίας πολιτών αναλαμβάνονται και συντονίζονται από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας και σε περίπτωση περιοχής αρμοδιότητας Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
 • Δράσεις έρευνας και διάσωσης στην χωρική αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (θαλάσσιος χώρος, αιγιαλός και παραλία) αναλαμβάνονται και συντονίζονται από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.
 • Δράσεις ιατρικής υποστήριξης, διακομιδής τραυματιών-ασθενών και ενεργοποίησης των κατά τόπους μονάδων υγείας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κλπ) αναλαμβάνονται και συντονίζονται από το ΕΚΑΒ (Κεντρική Υπηρεσία ή Παράρτημα ΕΚΑΒ).

6.2 Στάδια Επιχειρήσεων

Για τις δασικές πυρκαγιές, τα στάδια των επιχειρήσεων από την εκδήλωση του φαινομένου ως και τον πλήρη έλεγχό του, προσδιορίσθηκαν ως εξής (5060/12-06-2008 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π.):

 • Αναγγελία
 • Κινητοποίηση δυνάμεων – Αρχική Εκτίμηση Κατάστασης
 • Ανάπτυξη Δυνάμεων – Επέμβαση
 • Μερικός Έλεγχος
 • Έλεγχος – Φύλαξη
 • Πλήρης Κατάσβεση
 • Αποτίμηση

Ειδικότερα, οι δράσεις πολιτικής προστασίας σε τακτικό επίπεδο ακολουθούν τις φάσεις εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου και εντάσσονται στα αντίστοιχα στάδια επιχειρήσεων.

Με βάση τα ανωτέρω στάδια επιχειρήσεων, προσδιορίζονται με χρονική αλληλουχία ακολούθως οι κύριες δράσεις κατά αρμοδιότητα των Φορέων στην αντιμετώπιση Δασικών Πυρκαγιών και περιγράφεται η κλιμάκωση των ενεργειών.

Συγκεκριμένα, στο στάδιο επιχειρήσεων «Αναγγελία» ορίζεται το σύνολο των ενεργειών της Διοίκησης για τη μεταβίβαση προς όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς της εξακριβωμένης πληροφορίας με την οποία περιγράφεται η θέση που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, η ώρα που έγινε αντιληπτή και το είδος της βλάστησης που καίγεται.

Το στάδιο επιχειρήσεων «Κινητοποίηση Δυνάμεων-Αρχική Εκτίμηση Κατάστασης» συνδέεται με την κλιμάκωση δυναμικού και μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος που απαιτείται, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του επικεφαλής Αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος ο οποίος μεταβαίνει στον τόπο του συμβάντος, για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Με βάση τη διαθεσιμότητα του αιτούμενου δυναμικού και μέσων ο επικεφαλής Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος θα οδηγηθεί στην επιλογή του βέλτιστου Σχεδίου δράσης στο επόμενο στάδιο επιχειρήσεων.

Στο στάδιο επιχειρήσεων «Ανάπτυξη Δυνάμεων – Επέμβαση» πραγματοποιείται από τα αρμόδια όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος η επιλογή του βέλτιστου Σχεδίου δράσεως και υλοποιείται με την αντίστοιχη ανάπτυξη δυνάμεων και επέμβαση στον τόπο της πυρκαγιάς. Οι λοιποί εμπλεκόμενοι Φορείς συμμετέχουν είτε υποστηρικτικά στο έργο της κατάσβεσης της Δασικής Πυρκαγιάς, είτε στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών και διαχείριση των συνεπειών κατά το μέρος που τους αφορά λόγω αρμοδιότητας.

Στο στάδιο επιχειρήσεων «Μερικός Έλεγχος» θεωρείται ότι, όταν λόγω των συνθηκών που επικρατούν, της διασποράς και του έργου των δυνάμεων πυρόσβεσης, έχει πλήρως κατασβεστεί το μεγαλύτερο μέρος της περιμέτρου μιας πυρκαγιάς και δεν αναμένεται μεγάλη αύξηση της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Το έργο της κατάσβεσης συνεχίζεται έτσι ώστε να οριοθετηθεί η περίμετρος. Στο στάδιο αυτό δεν προβλέπεται αποκλιμάκωση των Φορέων που συμμετέχουν στο έργο της από εδάφους κατάσβεσης.

Στο στάδιο επιχειρήσεων «Έλεγχος Φύλαξη» θεωρείται ότι η περίμετρος της πυρκαγιάς έχει πλήρως κατασβηστεί και πραγματοποιείται φύλαξη του χώρου για τυχόν αναζωπυρώσεις και μερική αποκλιμάκωση των διατιθέμενων μέσων κατόπιν εισήγησης του επικεφαλής Αξιωματικού του Π.Σ. Το χρονικό διάστημα για το οποίο διαρκεί η φύλαξη για τυχόν αναζωπυρώσεις συνδέεται κατά κανόνα με το είδος της καύσιμης ύλης που βρίσκεται στην περίμετρο της πυρκαγιάς, την έκταση της πυρκαγιάς, τη μορφολογία του εδάφους και τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες.

Στο στάδιο επιχειρήσεων «Πλήρης Κατάσβεση» θεωρείται ότι το συμβάν έχει λήξει και πραγματοποιείται πλήρης αποκλιμάκωση των διατιθέμενων για την κατάσβεση και για τη φύλαξη δυναμικού και μέσων μετά τη σχετική λήψη απόφασης του επικεφαλής Αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος που διοικεί το συμβάν.

Στο στάδιο επιχειρήσεων «Αποτίμηση» όλοι οι φορείς-υπηρεσίες που ενεπλάκησαν στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών προχωρούν σε αποτίμηση των δράσεων/ενεργειών τους βάσει του αντίστοιχου σχεδιασμού τους. Σκοπός της αποτίμησης είναι η αναγνώριση εκ μέρους των φορέων σημείων που χρήζουν βελτιώσεων στο σχεδιασμό τους, καθώς και στην ορθολογικότερη διαχείριση πόρων. Νοείται ότι για να είναι δυνατή η σύνταξη αποτίμησης, οι ανωτέρω φορείς οφείλουν να καταγράφουν με χρονολογική σειρά τις δράσεις/ενέργειες στις οποίες προέβησαν και τους αντίστοιχους πόρους που διέθεσαν, σε κάθε Φάση του Συστήματος Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας.

Διευκρινίζεται ότι η κλιμάκωση της κινητοποίησης του κάθε φορέα δεν πρέπει να συγχέεται με τη γενικότερη κλιμάκωση της κινητοποίησης του συνόλου του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (η οποία ορίζεται στο Ν.3013/2002, αρθρ. 2) και είναι δυνατόν να λαμβάνει χώρα σε διαφορετικό χρόνο, όπως προκύπτει από το ρόλο και τις αρμοδιότητες του.

6.3 Αρχική Ειδοποίηση - Αναγγελία

Ο αρμόδιος φορέας για την έκδοση αρχικής ειδοποίησης – αναγγελίας σχετικά με την έναρξη δασικής πυρκαγιάς ορίζεται εκ του θεσμικού του πλαισίου το Πυροσβεστικό Σώμα. Οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία που προέρχεται από μη θεσμοθετημένους για το σκοπό αυτό φορείς αποτελεί χρήσιμη πρόσθετη πληροφορία για τα αρμόδια όργανα των διαφόρων επιπέδων.

Διευκρινίζεται ότι ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη μηχανισμού επιτήρησης των δασών και δασικών εκτάσεων κατά την αντιπυρική περίοδο, καθώς και της συλλογής πληροφοριών για την αναγγελία εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς αποτελεί μέρος των Επιχειρησιακών Σχεδίων του Πυροσβεστικού Σώματος (Ν. 2612/1998 «Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις»).

Εφόσον εξακριβωθεί η πληροφορία για έναρξη δασικής πυρκαγιάς από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, αυτή ενημερώνει άμεσα το Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΠΕ.Κ.Ε.) της οικείας Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης (ΠΕ.ΠΥ. .). Εν συνεχεία, το Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΠΕ.Κ.Ε.), στο πλαίσιο ενεργειών της αρχικής ειδοποίησης – αναγγελίας, επικοινωνεί τηλεφωνικά και ενημερώνει τις εξής εμπλεκόμενες Υπηρεσίες/Φορείς:

 • Ε.Σ.Κ.Ε. – 199/ΣΕΚΥΠΣ
 • Δ/νση Πολιτικής Προστασίας οικείας Περιφέρειας
 • Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του οικείου Δήμου ή των Δήμων
 • Τοπική Αρμόδια Αστυνομική Αρχή
 • Τοπικό Παράρτημα του ΕΚΑΒ
 • Αρμοδία Δασική Υπηρεσία
 • Λοιπούς φορείς που δύναται να συνδράμουν υποστηρικτικά το έργο της κατάσβεσης του Π.Σ. (ΔΕΔΔΗΕ, κλπ.)

Στη συνέχεια ο κάθε παραλήπτης της αρχικής ειδοποίησης αναλαμβάνει να ενημερώσει τις αρμόδιες επιχειρησιακά εμπλεκόμενες οργανικές μονάδες του φορέα του.

Νοείται ότι, η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ενημερώνουν άμεσα τον οικείο Περιφερειάρχη και τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη και τον οικείο Δήμαρχο αντίστοιχα, προκειμένου να υπάρξει εκ μέρους της Περιφέρειας ή του Δήμου, κινητοποίηση προσωπικού και μέσων για την υποστήριξη του έργου του Π.Σ. καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, εφόσον συντρέχουν λόγοι.

Στο ακόλουθο διάγραμμα δίνεται σχηματικά η ροή πληροφοριών για την αναγγελία –αρχική ειδοποίηση στο κομμάτι που αφορά τον δήμο:

ΠΕΚΕΟΙΚΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣ
Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Π.Π.

6.4 Επικοινωνίες

Οι επικοινωνίες μεταξύ των Φορέων για δράσεις υποστήριξης του έργου του ΠΣ στην καταστολή δασικών πυρκαγιών και στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών και διαχείριση των συνεπειών γίνονται κατά κανόνα με τη χρήση των δικτύων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας σε όλα τα στάδια επιχειρήσεων.

Για τις ενδοεπικοινωνίες τους οι εμπλεκόμενοι φορείς δύναται να χρησιμοποιούν και δίκτυα ασύρματων επικοινωνιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον επιχειρησιακό σχεδιασμό τους.

Η ανταλλαγή πληροφοριών, η αποστολή αιτημάτων, κλπ. που πραγματοποιούνται μέσω τηλεφωνικών επικοινωνιών, δύναται να ακολουθείται με την αποστολή τηλεομοιοτυπίας (FAX) όταν αυτό απαιτείται και είναι εφικτό.

Η αναγγελία των Δασικών Πυρκαγιών αποτελεί ευθύνη των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος το οποίο και εξασφαλίζει σε 24ωρη βάση επικοινωνία με τους Φορείς που εμπλέκονται υποστηρικτικά στο έργο της κατάσβεσης των Δασικών Πυρκαγιών (ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999, αρθ.1, παρ.4, αρθ.3, παρ.2).

6.5 Κινητοποίηση

Η κινητοποίηση των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και καταστολή του φαινομένου αποφασίζεται από τα αρμόδια όργανα του ΠΣ, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του ΠΣ.

Οι φορείς που ενημερώνονται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία ή το οικείο Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΠΕ.Κ.Ε.) του Π.Σ. για την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς σε περιοχή ευθύνης τους, κινητοποιούν το εμπλεκόμενο προσωπικό και τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους για την υλοποίηση δράσεων πολιτικής προστασίας που αφορούν:

 • την υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών, την κύρια ευθύνη του οποίου έχει το Πυροσβεστικό Σώμα,
 • την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών (συμπεριλαμβανομένης και της άμεσης/βραχείας αποκατάστασης από καταστροφές που έχουν προκληθεί από δασικές πυρκαγιές) .

Νοείται  ότι  το  επίπεδο  κλιμάκωσης  και  κινητοποίησης  του  εμπλεκομένου προσωπικού και μέσων δύναται να τροποποιηθεί, όταν αυτό απαιτηθεί, βάσει της αξιολόγησης των νεότερων δεδομένων που αφορούν την εξέλιξη και τις συνέπειες του καταστροφικού φαινομένου. Κριτήρια κλιμάκωσης θεωρούνται:

 • η αδυναμία αντιμετώπισης της καταστροφής από το κατώτερο διοικητικό επίπεδο λόγω ανεπάρκειας διατιθέμενων πόρων,
 • η έκταση της καταστροφής,
 • το μέγεθος των απωλειών ή ζημιών (ένταση της καταστροφής).

Διευκρινίζεται ότι η κλιμάκωση της κινητοποίησης του κάθε φορέα δεν πρέπει να συγχέεται με τη γενικότερη κλιμάκωση της κινητοποίησης του συνόλου του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (η οποία ορίζεται στο Ν.3013/2002, αρθρ. 2) και είναι δυνατόν να λαμβάνει χώρα σε διαφορετικό χρόνο, όπως προκύπτει από το ρόλο και τις αρμοδιότητες του.

6.5.1 Κινητοποίηση σε τοπικό επίπεδο

Οι κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, μετά την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάςκινητοποιούνται για τον έλεγχο και καταστολή του φαινομένου, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Π.Σ.

Ενημερώνονται για άλλα συμβάντα αρμοδιότητάς τους από τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. ή και από άλλους φορείς και ιδιώτες και κινητοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα επιχειρησιακά τους σχέδια για τον απεγκλωβισμό και διάσωση πολιτών που βρίσκονται σε επαφή, ή εντός του φλεγόμενου χώρου και η προσωπική τους ασφάλεια διατρέχει άμεσο και διαρκή κίνδυνο που απαιτεί την παροχή βοήθειας.

Προβαίνουν σε αξιολόγηση και εκτίμηση των πληροφοριών από τον τόπο της καταστροφής, κλιμακώνουν τις δράσεις τους και αναλόγως της φύσης και της έκτασης των συμβάντων αρμοδιότητάς τους και αιτούνται μέσω του ΕΣΚΕ την ενίσχυση των δυνάμεών τους με προσωπικό και μέσα του Π.Σ., καθώς και την υποστήριξη για την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων από άλλους φορείς (ΕΛ.ΑΣ., ΕΚΑΒ, ΟΤΑ, κλπ).

Όταν στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία περιέλθει η πληροφορία για την έναρξη δασικής πυρκαγιάς, και κρίνεται από αυτήν ως κρίσιμο περιστατικό, ενημερώνεται αμέσως η οικεία Δασική Υπηρεσία για την επιτόπια συνδρομή της με αρμόδιο εκπρόσωπό της και τη συνεργασία του με τον επικεφαλής των δυνάμεων καταστολής, προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικής αντιμετώπισής της.

Εν συνεχεία, αναλόγως της πορείας εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου, ενημερώνουν και συνεργάζονται με τα αρμόδια κατά τόπους Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχης, Δήμαρχος) και τους υπεύθυνους λειτουργίας εγκαταστάσεων και υποδομών και εισηγούνται την δρομολόγηση δράσεων από τους ανωτέρω που αφορούν την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών από τον κίνδυνο των δασικών πυρκαγιών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, όπως υλοποίηση του μέτρου της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών, εκκένωση κατασκηνώσεων, κλπ.

Η οικεία Δασική Υπηρεσία, όταν ενημερωθεί για έναρξη δασικής πυρκαγιάς, η οποίαέχει κριθεί από την αντίστοιχη Πυροσβεστική Υπηρεσία ως κρίσιμο περιστατικό, αμέσως συνδράμει επιτόπια με αρμόδιο εκπρόσωπό της, ο οποίος συνεργάζεται με τον επικεφαλής των δυνάμεων καταστολής, προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικής αντιμετώπισής της, ενημερώνοντας ταυτόχρονα και τον αρμόδιο Προϊστάμενό του.

Επίσης, η οικεία Δασική Υπηρεσία όταν ενημερωθεί για έναρξη δασικής πυρκαγιάς από τον εκπρόσωπο της Γενικής Δ/νσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του Υπ.ΕΝ. στο Ε.Σ.Κ.Ε., αμέσως στέλνει κλιμάκιο επί τόπου, προκειμένου να παράσχει άμεσα τις απαιτούμενες πληροφορίες που άπτονται στην αρμοδιότητά του (βλάστηση, ανάγλυφο, καιρικές συνθήκες κλπ).

Ο εκπρόσωπος της οικείας Δασικής Υπηρεσίας, ο οποίος παρευρίσκεται σε ένα συμβάν δασικής πυρκαγιάς, έχει συμβουλευτικό ρόλο και συνεργάζεται με τον επικεφαλής των δυνάμεων καταστολής, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με το οδικό δασικό δίκτυο, το ανάγλυφο, τη συμπεριφορά της υπάρχουσας δασικής βλάστησης στη φωτιά, τις πιθανές θέσεις όπου μπορούν να διανοιχτούν ζώνες με μηχανικούς τρόπους και με ότι άλλο στοιχείο μπορεί να βοηθήσει προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικής αντιμετώπισής της.

Οι κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές, μετά την ενημέρωσή τους από το οικείοΠεριφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΠΕ.Κ.Ε.) του Π.Σ. για την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς σε περιοχή ευθύνης τους και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχεδιασμό τους, κινητοποιούν τους διαθέσιμους πόρους τους για τη λήψη μέτρων τροχαίας κίνησης προς αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης, τόσο στην πληγείσα περιοχή όσο και ευρύτερα, εκτροπή ροής κυκλοφορίας των λοιπών οχημάτων προς αποφυγή εγκλωβισμού τους στην πυρκαγιά, καθώς και μέτρων διευκόλυνσης των πολιτών που απομακρύνονται από την πληγείσα περιοχή. Επίσης, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, προχωρούν στη λήψη μέτρων τάξης και ασφάλειας στην πληγείσα περιοχή, καθώς και όπου αλλού απαιτείται η επιπρόσθετη λήψη μέτρων ασφάλειας για την διευκόλυνση του έργου των σωστικών συνεργείων, και την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών. Σε περιπτώσεις που δεν επαρκούν τα διαθέσιμα μέσα του ΕΚΑΒ και αν παραστεί ανάγκη, δύναται να συνδράμουν το έργο της μεταφοράς τραυματιών σε νοσηλευτικές μονάδες.

Επιπλέον, οι κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές υποστηρίζουν την υλοποίηση δράσεων οργανωμένης/προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών, όταν το μέτρο αυτό αποφασιστεί.

Οι υπηρεσίες του Ε.Κ.Α.Β. μετά την ενημέρωσή τους από το οικείο ΠεριφερειακόΚέντρο Επιχειρήσεων (ΠΕ.Κ.Ε.) του Π.Σ. για την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς σε περιοχή ευθύνης τους, θέτουν σε ετοιμότητα τους διαθέσιμους πόρους τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχεδιασμό τους, και κατευθύνουν το έργο τους, σε συνεργασία με τους κατά τόπους διοικητές των υγειονομικών μονάδων και τις κατά τόπους διοικήσεις του Π.Σ., της ΕΛ.ΑΣ. και του ΛΣ/ΕΛΑΚΤ, για την αποστολή ασθενοφόρων και κινητών μονάδων στον τόπο της πυρκαγιάς, καθώς και την παροχή πρώτων βοηθειών τυχόν τραυματιών και διακομιδή τους στα νοσοκομεία.

Ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Α.Β. ενεργοποιεί, όταν αυτό απαιτηθεί, την Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων (Ο.ΔΙ.Κ.) του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, η οποία συντονίζει επιτελικά και επιχειρησιακά τις δραστηριότητες των κατά τόπους δυνάμεων του ΕΚΑΒ (παραρτήματα του ΕΚΑΒ, Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ) του ΕΚΑΒ, κλπ).

Σε περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών και όταν συντρέχει λόγος, το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ επικοινωνεί με το ΕΚΑΒ και ενημερώνει σχετικά με την εκδήλωση τους και τις επηρεαζόμενες περιοχές. Εν συνεχεία, το ΕΚΑΒ ενημερώνει σχετικά τις διοικήσεις των νοσηλευτικών μονάδων στις περιοχές όπου εξελίσσεται η δασική πυρκαγιά, προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα υλοποίησης δράσεων που προβλέπονται στα επιχειρησιακά σχέδια αντιμετώπισης καταστροφών και εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Υγείας.

Επίσης το ΕΚΑΒ, μετά την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, έχει την ευθύνη για τον γενικότερο συντονισμό των φορέων που έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση δράσεων σχετικών με την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων που αφορούν στη δημόσια υγεία.

Ειδικότερα και όταν αυτό απαιτείται, παρακολουθεί την εφαρμογή δράσεων του Τομέα Υγείας βάσει του αντίστοιχου σχεδιασμού, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών  εξαιτίας  δασικών  πυρκαγιών,  όπως  ετοιμότητα  και  λειτουργία  των νοσηλευτικών μονάδων για την υποδοχή περιστατικών υγείας, κάλυψη αυξημένων αναγκών σε φαρμακευτικό υλικό, επιδημιολογική επιτήρηση από κλιμάκια του ΕΟΔΥ, έλεγχοι Δημόσιας Υγείας (Ύδατος, Υγιεινής χώρου φύλαξης τροφίμων), ψυχοκοινωνική υποστήριξη στις πληγείσες περιοχές από κλιμάκια του ΕΚΚΑ, κλπ. (Ν.3370/05, ΦΕΚ 176/Α΄/2005 – Ν. 3527/07, ΦΕΚ 25/Α΄/2007).

Οι διοικήσεις των νοσηλευτικών μονάδων στην περιοχή όπου εξελίσσεται η δασικήπυρκαγιά βρίσκονται σε επικοινωνία με τις οικείες υπηρεσίες του Ε.Κ.Α.Β., σχετικά με τον αριθμό των συμβάντων υγείας στην περιοχή ευθύνης τους, προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσουν αυξημένο αριθμό προσέλευσης ασθενών/τραυματιών λόγω δασικών πυρκαγιών.

Οι κατά τόπους Λιμενικές Αρχές μετά την ενημέρωσή τους από το οικείο Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΠΕ.Κ.Ε.) του Π.Σ. για την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς, υλοποιούν σύμφωνα με το σχεδιασμό τους μέτρα ασφάλειας ναυσιπλοΐας ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής, σε περιπτώσεις υδροληψίας από πυροσβεστικά αεροσκάφη και θέτουν σε ετοιμότητα τα πλωτά μέσα του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ για παροχή βοήθειας στα αεροσκάφη εφόσον απαιτηθεί. Επίσης, κατόπιν σχετικού αιτήματος, διευκολύνουν την από θαλάσσης μεταφορά με πλωτά μέσα του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ προσωπικού και μέσων επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών (ΕΛ.ΑΣ., ΠΣ, Ε.Κ.Α.Β., κλπ) λόγω δασικών πυρκαγιών, καθώς και υλικών και μέσων για την περίθαλψη πληγέντων, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Επίσης, το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ υποστηρίζει με πλωτά μέσα που διαθέτει, εφόσον συντρέχουν λόγοι, τις επιχειρήσεις διάσωσης που διενεργούνται από το Π.Σ, ή δράσεις οργανωμένης/προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών, όταν το μέτρο αυτό αποφασιστεί. Τέλος, συντονίζουν δράσεις έρευνας και διάσωσης στην χωρική αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (θαλάσσιος χώρος, αιγιαλός και παραλία – άρθρο 26 του Ν.4597/2019), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα επιχειρησιακά τους σχέδια.

Οι Περιφερειάρχες ή οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες που ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχουν οι Περιφερειάρχες, μετά την ενημέρωσή τους από την οικεία Δ/νση Πολιτικής Προστασίας για την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή ευθύνης τους, κινητοποιούν δια των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας, το επιχειρησιακά εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας, προκειμένου να δρομολογήσουν δράσεις όπως αυτές αναφέρονται στις παραγράφους 6.4 και 6.5 του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών.

Οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες, που ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχουν οι οικείοι Περιφερειάρχες, με βάση την ενημέρωση για την αναμενόμενη πορεία εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου, δύναται προς υποβοήθηση του έργου τους να συγκαλούν τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας σε δράσεις υποστήριξης του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, καθώς και σε δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη στις παραγράφους 6.4 και 6.5 του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών.

Νοείται ότι κατά προτεραιότητα εξετάζονται αιτήματα συνδρομής στο έργο διάσωσης και απεγκλωβισμού, όπως και η διάθεση υδροφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργων, κλπ για την υποστήριξη του έργου της καταστολής από το ΠΣ.

Οι Δήμαρχοι, μετά την ενημέρωσή τους από το οικείο γραφείο Πολιτικής Προστασίας για την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή ευθύνης τους, κινητοποιούν δια των Γραφείων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, το επιχειρησιακά εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας του Δήμου, προκειμένου να δρομολογήσουν δράσεις όπως αυτές αναφέρονται στις παραγράφους 3.4 και 3.5 του παρόντος.

Επίσης οι Δήμαρχοι, με βάση την ενημέρωση για την αναμενόμενη πορεία εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου, δύναται προς υποβοήθηση του έργου τους να συγκαλούν τα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα (Σ.Τ.Ο.) με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται σε επίπεδο Δήμου σε δράσεις υποστήριξης του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, καθώς και σε δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 3.4 και 3.5 του παρόντος.

Νοείται ότι κατά προτεραιότητα εξετάζονται αιτήματα συνδρομής στο έργο διάσωσης και απεγκλωβισμού, όπως και η διάθεση υδροφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργων, κλπ για την υποστήριξη του έργου της καταστολής από το ΠΣ.

Οι υπεύθυνοι λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων εντός δασών, δασικών εκτάσεων και πλησίον αυτών, μετά από σχετική ενημέρωση για την αναμενόμενη πορεία εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου από τα αρμόδια όργανα του ΠΣ σε τοπικό επίπεδο και εφόσον αυτά βρίσκονται σε λειτουργία, εκκενώνουν άμεσα τον αρχαιολογικό χώρο από τους επισκέπτες, σύμφωνα με τα σχέδια πυροπροστασίας και εκκένωσής τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που δίνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Σε περιπτώσεις που προκύπτουν θέματα άμεσης προσωρινής φύλαξης των ανωτέρω χώρων και των εκθεμάτων, οι υπεύθυνοι λειτουργίας των χώρων αυτών δύναται να αιτηθούν τη συνδρομή των κατά τόπους αρμόδιων αστυνομικών αρχών.

Οι υπεύθυνοι λειτουργίας παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων εντός δασών, δασικών εκτάσεων και πλησίον αυτών, μετά από σχετική ενημέρωση για την αναμενόμενη πορεία εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου από τα αρμόδια όργανα του ΠΣ σε τοπικό επίπεδο και εφόσον αυτά βρίσκονται σε λειτουργία, εφαρμόζουν τα σχέδια εκκένωσης των κατασκηνωτών και του προσωπικού τους εφόσον συντρέχουν λόγοι.

Οι Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ενημερώνονται από τις Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας για την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή ευθύνης τους και εφόσον συντρέχουν λόγοι κινητοποιούν το προσωπικό και τα μέσα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο.

6.5.2 Κινητοποίηση σε κεντρικό επίπεδο

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας ενημερώνεται από την φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος ή το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές που εκδηλώνονται και την πορεία εξέλιξής τους, επικοινωνεί με τους κατά τόπους αρμόδιους Δημάρχους και τον αρμόδιο Περιφερειάρχη σχετικά με τις επιπτώσεις της δασικής πυρκαγιάς και τις δράσεις πολιτικής προστασίας που υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο και ενημερώνει τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

Εν συνεχεία, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, αναλόγως της πορείας εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου, συνεργάζεται με τα αρμόδια κατά τόπους Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχης, Δήμαρχος) προκειμένου να εξασφαλιστεί ο συντονισμός και η διαλειτουργικότητα μεταξύ των φορέων της κεντρικής διοίκησης και των φορέων που εμπλέκονται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σε δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών, καθώς και παροχής συνδρομής στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών.

Στις περιπτώσεις που λόγω των επιχειρησιακών αναγκών κρίνεται από το Π.Σ. ότι το δυναμικό και τα μέσα για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών σε εθνικό επίπεδο δεν επαρκούν, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, μετά από σχετικό αίτημα του ΠΣ, δρομολογεί την υποβολή αιτήματος διεθνούς συνδρομής για την παροχή βοήθειας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας ή από άλλες χώρες, άλλους διεθνείς οργανισμούς ή μέσω διμερών και πολυμερών συμφωνιών.

Η Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ υποστηρίζει άμεσα το έργο του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, καθώς και των οργανικών μονάδων των Περιφερειών και των Δήμων ή φορέων της Κεντρικής Διοίκησης που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Στον ανωτέρω συντονισμό μεταξύ των φορέων της κεντρικής διοίκησης και των φορέων που εμπλέκονται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, κεντρικό ρόλο έχουν τα Κέντρα Επιχειρήσεων των εμπλεκομένων φορέων σε κεντρικό επίπεδο (ΕΛ.ΑΣ./ΕΣΚΕΔΙΚ,199 ΣΕΚΥΠΣ/ΕΣΚΕ, ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΧ, ΕΚΑΒ, κλπ), τα οποία λειτουργούν σε 24-ωρη βάση και αποτελούν τον σύνδεσμο μεταξύ των κατά τόπους επιχειρησιακά εμπλεκομένων υπηρεσιών τους και της φυσικής και πολιτικής τους ηγεσίας του φορέα τους. Τα ανωτέρω Κέντρα Επιχειρήσεων παρακολουθούν την εφαρμογή δράσεων από τις κατά τόπους επιχειρησιακά εμπλεκόμενες υπηρεσίες τους, ενημερώνουν άμεσα την φυσική και πολιτική τους ηγεσία και με εντολή τους δρομολογούν και συντονίζουν την κινητοποίηση των υπηρεσιών του φορέα τους.

Ειδικότερα, το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ βρίσκεται σε επικοινωνία με τα λοιπά Κέντρα Επιχειρήσεων των εμπλεκομένων φορέων σε κεντρικό επίπεδο, καθώς και με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες Πολιτικής Προστασίας των Δήμων και των Περιφερειών στις περιοχές όπου εξελίσσεται το καταστροφικό φαινόμενο και υποστηρίζει το έργο των Δημάρχων, των Περιφερειαρχών και των Αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών, που ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχουν οι οικείοι Περιφερειάρχες, για την υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών, την κύρια ευθύνη του οποίου έχει το Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, με τη διάθεση μέσων από άλλους φορείς ή υπηρεσίες σε κεντρικό επίπεδο κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ. .Α.Ε.Φ.Κ.) ενημερώνεται από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ για δασικές πυρκαγιές με επιπτώσεις σε πολεοδομικά συγκροτήματα και οικισμούς, επικοινωνεί με τους αρμόδιους συνδέσμους, τα αστυνομικά τμήματα και τα Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχος, Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχης) σχετικά με την εκτίμηση των συνεπειών σε κτήρια και κινητοποιεί το δυναμικό της Γενικής Διεύθυνσης σε περίπτωση που υπάρχουν αναφορές για βλάβες σε κτίρια που εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών και με εντολή του Γενικού Γραμματέα Υποδομών μεταβαίνουν στην πληγείσα περιοχή κλιμάκια της Γ. .Α.Ε.Φ.Κ για έλεγχο και καταγραφή των ζημιών.

Οι συμμετέχοντες δασικοί υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος στο Ε.Σ.Κ.Ε., κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, συντονίζουν τις Αποκεντρωμένες Δασικές Υπηρεσίες σε περιπτώσεις συμβάντων δασικών πυρκαγιών, συλλέγουν κρίσιμες πληροφορίες πεδίου για τα εν εξελίξει συμβάντα και ενημερώνουν τον Διοικητή του Ε.Σ.Κ.Ε. ή των επιμέρους μονάδων του (Συντονιστικού Κέντρου Δασοπυρόσβεσης, Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας). Οι συμμετέχοντες δασικοί υπάλληλοι στη στελέχωση του Ε.Σ.Κ.Ε., είναι υποχρεωμένοι, σε περιπτώσεις κρίσιμων συμβάντων, να ενημερώνουν το Γενικό Διευθυντή Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ., καθώς και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

Το ΕΚΑΒ έχει την ευθύνη για τον γενικότερο συντονισμό των φορέων που έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση δράσεων σχετικών με την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων που αφορούν στην δημόσια υγεία μετά την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών με καταστροφικές συνέπειες. Παρακολουθεί την εφαρμογή δράσεων του Τομέα Υγείας, κινητοποιεί το Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ) του ΕΚΑΒ εφόσον συντρέχουν λόγοι, και συντονίζει τις υγειονομικές μονάδες για την υποδοχή τραυματιών/ασθενών, την κάλυψη αυξημένων αναγκών σε φαρμακευτικό υλικό, την ψυχοκοινωνική υποστήριξη στις πληγείσες περιοχές από κλιμάκια του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), κλπ.

Το Υπουργείο Εξωτερικών κινητοποιεί την Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων σε περιπτώσεις που από την εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου μεταξύ των τραυματιών υπάρχουν αλλοδαποί πολίτες, προκειμένου να ενημερωθούν οι Πρεσβείες των αλλοδαπών πολιτών. Το ΥΠΕΞ ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ ή απευθείας με το EKAB, το οποίο συνεργάζεται με την προανακριτική αρχή (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ.) σχετικά με την ταυτοποίηση των τραυματικών. Στις περιπτώσεις που από την εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου υπάρχουν θανόντες αλλοδαποί πολίτες, το ΥΠΕΞ ενημερώνεται σχετικά, σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών της ΓΓΠΠ, ανεξάρτητα αν αυτό έχει ενεργοποιηθεί ή όχι.

Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι η ταυτοποίηση τραυματιών και θανόντων αλλοδαπών πολιτών λόγω δασικών πυρκαγιών, αποτελεί αρμοδιότητα της προανακριτικής αρχής (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ.) σε συνεργασία με τις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες. Η ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, καθώς και ο αριθμός και οι ιατρικές μονάδες στις οποίες νοσηλεύονται, αποτελούν ευθύνη του ΕΚΑΒ, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών πολιτών.

6.6 Επιχειρήσεις Έρευνας, Διάσωσης

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης δρομολογούνται άμεσα μόλις οι σχετικές πληροφορίες που αφορούν απεγκλωβισμό και διάσωση πολιτών που βρίσκονται σε επαφή, ή εντός του φλεγόμενου χώρου και η προσωπική τους ασφάλεια διατρέχει άμεσο και διαρκή κίνδυνο που απαιτεί την παροχή βοήθειας, διαβιβαστούν στις κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες. Κατά προτεραιότητα αποτελεί υποχρέωση, όλων των υπηρεσιών ή φορέων οι οποίοι λαμβάνουν σχετικές πρωτογενείς πληροφορίες, να ενημερώνουν άμεσα την αρμόδια κατά τόπους Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο είναι θεσμικά αρμόδιο για έρευνα και διάσωση στο χερσαίο χώρο (Ν. 3512/2006, ΦΕΚ 258/Α΄/2006, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4249/2014 – ΦΕΚ 73/Α’/2014).

Ο επικεφαλής της κατά τόπου αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αξιολογεί τις σχετικές με έρευνα και διάσωση πληροφορίες και κινητοποιεί τους διαθέσιμους πόρους του για την άμεση μετάβασή τους στα σημεία των συμβάντων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που λαμβάνει από τα σημεία των συμβάντων προβαίνει σε ιεράρχηση των συμβάντων και ενίσχυση των δυνάμεων, όπου αυτό απαιτείται.

Στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης επικεφαλής των επιχειρήσεων τίθεται αξιωματικός του ΠΣ, ο οποίος αξιολογώντας την κατάσταση από τον τόπο της καταστροφής δύναται να αιτηθεί τη συνδρομή και άλλων φορέων και υπηρεσιών για τη διευκόλυνση του έργου του. Τα ανωτέρω αιτήματα προς συνδρομή του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος, οφείλουν να τα εξετάζουν κατά προτεραιότητα οι αρμόδιοι φορείς.

Η παροχή προνοσοκομειακής περίθαλψης και μεταφοράς διασωθέντων τραυματιών λόγω δασικών πυρκαγιών σε υγειονομικά κέντρα είναι αρμοδιότητα του ΕΚΑΒ (Ν. 1579/85, ΦΕΚ 217/Α΄/1985).

Διευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης αφορούν πολίτες που βρίσκονται σε επαφή, ή εντός του φλεγόμενου χώρου και η προσωπική τους ασφάλεια διατρέχει άμεσο και διαρκή κίνδυνο και απαιτεί την άμεση παροχή βοήθειας ώστε να μην υπάρξουν απώλειες, σε αντίθεση με την εφαρμογή του μέτρου της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών που αφορά πολίτες που βρίσκονται σε κίνδυνο εξ αιτίας της παραμονής τους πλησίον της περιοχής που εξελίσσεται μια δασική πυρκαγιά, ή σε κάποια απόσταση από την πορεία εξέλιξής της και ο κίνδυνος παραμονής τους σε οικισμούς, τμήματα πολεοδομικών συγκροτημάτων, κλπ, είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τον κίνδυνο μετακίνησης, στον οποίο δύναται να εκτεθούν κατευθυνόμενοι προς ασφαλή χώρο.

Κατά συνέπεια, η διάσωση είναι δράση υποχρεωτική και κατά κανόνα αφορά μικρές ομάδες πολιτών, ή μεμονωμένα άτομα σε συγκεκριμένο και περιορισμένο χώρο, σε επαφή, ή εντός της φλεγόμενης ζώνης μιας δασικής πυρκαγιάς, ενώ η δράση της οργανωμένης απομάκρυνσης εξετάζεται ως μέτρο που δρομολογείται για την προληπτική προστασία των πολιτών κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς και έχει χαρακτήρα μη υποχρεωτικό.

Τέλος επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην χωρική αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (θαλάσσιος χώρος, αιγιαλός και παραλία) αναλαμβάνονται και συντονίζονται από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

6.7 Έλεγχος και Καταστολή Επαγόμενων Φαινομένων

Η εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς δύναται να προκαλέσει επαγόμενες καταστροφές, όπως πυρκαγιές σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, διαρροή επικίνδυνων υλικών, κλπ. Η διαχείριση εκτάκτων αναγκών λόγω των επαγόμενων από τη δασική πυρκαγιά καταστροφών, καθώς και ο έλεγχος και καταστολή τους, δύναται να προηγείται ή να επιτελείται ταυτόχρονα με τις λοιπές δράσεις διαχείρισης εκτάκτων αναγκών λόγω της δασικής πυρκαγιάς.

Στο στάδιο αυτό, εφόσον οι επαγόμενες από τη δασική πυρκαγιά καταστροφές εκδηλωθούν, αξιολογούνται και αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση και εφαρμόζονται τα ειδικότερα σχέδια αντιμετώπισής τους όταν αυτό απαιτηθεί (ΣΑΤΑΜΕ, κλπ).

Αιτήματα συνδρομής στο έργο της αντιμετώπισης των επαγόμενων φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών από άλλες υπηρεσίες και φορείς (ΕΛ.ΑΣ., Περιφέρειες, Δήμους, κλπ), πρέπει να συναξιολογούνται, βάσει των επιπτώσεων των επαγομένων καταστροφών, της επικρατούσας κατάστασης καθώς και των επιχειρησιακών αναγκών και προτεραιοτήτων τους στην αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών λόγω των δασικών πυρκαγιών.

6.8 Άμεση παροχή βοήθειας και υποστήριξη των πληγέντων

Η παροχή βοήθειας και υποστήριξη των πληγέντων τα πρώτα 24-ωρα μετά την εκδήλωσή δασικής πυρκαγιάς με καταστροφικές συνέπειες είναι δράσεις πολιτικής προστασίας με βαρύνουσα σημασία και δρομολογούνται αρχικά σε τοπικό επίπεδο από τους αρμόδιους Δημάρχους με την συνδρομή των οικείων Περιφερειαρχών / Αντιπεριφερειαρχών, στο πλαίσιο του θεσμικού τους ρόλου ως Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας, δια των αρμοδίων υπηρεσιών τους και υποστηρίζονται άμεσα από φορείς της κεντρικής διοίκησης, με βάση το μέγεθος των συνεπειών που προκλήθηκαν από την εκδήλωση του καταστροφικού φαινομένου.

Οι ανωτέρω δράσεις άμεσης παροχής βοήθειας και υποστήριξης των πληγέντων συνδέονται πρωτίστως με την εξασφάλιση άμεσης προσωρινής διαμονής των πολιτών που η κατοικία τους έχει πληγεί από τη δασική πυρκαγιά και χρειάζονται άμεση προσωρινή φιλοξενία, καθώς και με την μεταφορά και κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών που έχουν προσωρινά απομακρυνθεί από περιοχή που τεκμηριωμένα εκτιμάται ότι απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή, για την προστασία της ζωής και της υγείας τους, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθ. 18 του Ν.3613/2007.

Οι δράσεις αυτές κατά κύριο λόγο απαιτούν τη συνέργεια και τη συνεργασία των υπηρεσιών των Δήμων και των Περιφερειών που εμπλέκονται, βάσει του προσωπικού και των μέσων που άμεσα διαθέτουν.

6.9 Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών

Για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού και της ποιότητας των τροφίμων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών όπως οι δασικές πυρκαγιές, το Υπουργείο Υγείας έχει εκδώσει την Δ1(δ)/ ΓΠ οικ. 56070/29-07-2019 Εγκύκλιο με θέμα «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών όπως οι πυρκαγιές» (ΑΔΑ: 7ΖΒΔ465ΦΥΟ-ΕΑΧ).

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού οι ΟΤΑ και οι φορείς ύδρευσης που είναι υπεύθυνοι για την παροχή υγιεινού πόσιμου νερού, σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και άλλων συναρμόδιων φορέων, θα πρέπει να διενεργήσουν υγειονομικό έλεγχο λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης (γεώτρηση ή πηγή υδροληψίας, δεξαμενές, εγκαταστάσεις, δίκτυο διανομής) και αποχέτευσης.

6.10 Αποκλιμάκωση

Η αποκλιμάκωση των εμπλεκομένων φορέων που έχουν αναλάβει δράσεις για την υποστήριξη του έργου της καταστολής, για την οποία αρμόδιο είναι το Πυροσβεστικό Σώμα, γίνεται μετά από σχετική απόφαση του Επικεφαλής Αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου στην περιοχή του συμβάντος.

Όσον αφορά το έργο Πολιτικής Προστασίας για δράσεις που αφορούν:

 • την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών και διαχείριση συνεπειών, συμπεριλαμβανομένης και της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών,
 • την άμεση – βραχεία αποκατάσταση από καταστροφές που προκλήθηκαν εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών, τα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφερειάρχης/αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης, Δήμαρχος) τα οποία έχουν το συντονισμό του έργου Πολιτικής Προστασίας είναι αρμόδια για να αποφασίσουν την αποκλιμάκωση δυναμικού και μέσων.

Κάθε εμπλεκόμενος φορέας σε δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών είναι υπεύθυνος για την αποκλιμάκωση του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που διαθέτει ή έχει ενεργοποιήσει.

6.11 Ενημέρωση κοινού σχετικά με θέματα που αφορούν τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, καθώς και επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης

Η  επίσημη ενημέρωση του κοινού σχετικά με θέματα που αφορούν τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, καθώς και των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης λόγω δασικών πυρκαγιών αποτελεί αρμοδιότητα του Αρχηγείου του Π.Σ.

Η επίσημη ενημέρωση του κοινού σχετικά με θέματα που αφορούν δράσεις έρευνας και διάσωσης στην χωρική αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (θαλάσσιος χώρος, αιγιαλός και παραλία), αποτελεί αρμοδιότητα του Αρχηγείου του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

6.12 Ενημέρωση κοινού για δράσεις που δρομολογούνται για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών

Η ενημέρωση της κοινής γνώμης και η παροχή οδηγιών σε κεντρικό επίπεδο, με στόχο την αντιμετώπιση των καταστροφών και την ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους, αποτελούν αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Κ.Σ.Ο.Π.Π.) (άρθ. 5, Ν. 3013/2002), εφόσον τούτο συγκληθεί.

Η ενημέρωση του κοινού για ζητήματα που αφορούν δράσεις πολιτικής προστασίας των Περιφερειών στη διαχείριση των συνεπειών (αντιμετώπιση – βραχεία αποκατάσταση), αποτελούν ευθύνη του Περιφερειάρχη σε επίπεδο Περιφέρειας ή του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχουν οι οικείοι Περιφερειάρχες, που έχουν την αρμοδιότητα συντονισμού του έργου πολιτικής προστασίας.

Η ενημέρωση του κοινού για ζητήματα που αφορούν δράσεις πολιτικής προστασίας των Δήμων στη διαχείριση των συνεπειών (αντιμετώπιση – βραχεία αποκατάσταση), αποτελούν ευθύνη του Δημάρχου που έχει την αρμοδιότητα συντονισμού του έργου πολιτικής προστασίας σε επίπεδο Δήμου.

Η ενημέρωση του κοινού για λήψη μέτρων προστασίας της υγείας, στις περιπτώσεις που προκύπτουν ζητήματα δημόσιας υγείας λόγω δασικών πυρκαγιών (έκθεση σε προϊόντα καύσης, κλπ), καθώς και για τις επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών στην υγεία των πολιτών (αριθμός τραυματιών, θανόντων, κλπ) αποτελούν ευθύνη του ΕΚΑΒ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας (Δ4) του Υπουργείου Υγείας.

Η ταυτοποίηση τραυματιών πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών πολιτών, λόγω δασικών πυρκαγιών, αποτελεί αρμοδιότητα της προανακριτικής αρχής (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ.) σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ. Η ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, καθώς ο αριθμός και οι ιατρικές μονάδες στις οποίες νοσηλεύονται, αποτελούν ευθύνη του ΕΚΑΒ.

Η ταυτοποίηση θανόντων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών πολιτών, λόγω δασικών πυρκαγιών, αποτελεί αρμοδιότητα της προανακριτικής αρχής (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ.) σε συνεργασία με τις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες.

Σε περιπτώσεις που από την εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου μεταξύ των τραυματιών ή των θανόντων υπάρχουν αλλοδαποί πολίτες, οι Πρεσβείες των αλλοδαπών πολιτών ενημερώνονται από το ΥΠ.ΕΞ.

6.13 Ενεργοποίηση του Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών (ΣΔΑΑ)

Ως συμβάν με πολλούς θανόντες ορίζεται κάθε συμβάν κατά το οποίο προκαλούνται πολυάριθμοι θάνατοι, εστιασμένοι χρονικά ή/και χωρικά, και η διαχείρισή του υπερβαίνει τις δυνατότητες της καθημερινής λειτουργίας των κατά τόπον αρμόδιων Ιατροδικαστικών Αρχών και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων.

Σε ένα τέτοιο συμβάν ανάλογα με την ένταση και την έκτασή του, θα απαιτηθεί η χρήση πόρων, πέραν των κατά τόπους υφιστάμενων, γεγονός που αυξάνει τις απαιτήσεις συντονισμένης συνέργειας όλων των εμπλεκομένων φορέων.

Για το σκοπό αυτό καταρτίστηκε από την Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς το Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών (ΣΔΑΑ).

Το Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών (ΣΔΑΑ) καθορίζει ένα σύστημα για την κατάλληλη οργάνωση και συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών, για την αποτελεσματική διαχείριση συμβάντων με πολυάριθμους θανόντες.

Ο συντονισμός αυτός αφορά τη διασύνδεση επιμέρους δράσεων μεταξύ των Αρχών/Φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση των συνεπειών, και της αρμόδιας, καθ’ ύλη και κατά τόπο, Προανακριτικής Αρχής (ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ, ανάλογα με το είδος και τον τόπο του συμβάντος) και την εύρεση και διάθεση πρόσθετων πόρων.

Η ενεργοποίηση του ΣΔΑΑ γίνεται από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, μετά από σχετικό αίτημα της φυσικής ηγεσίας της καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδιας Προανακριτικής Αρχής (ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ, ανάλογα με το είδος και τον τόπο του συμβάντος).

Το Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών δύναται να εφαρμοστεί ταυτόχρονα ή παράλληλα με κάθε ειδικό σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών ανά κατηγορία καταστροφής.

ΜΕΡΟΣ 7: ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΟΓΩ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3013/2002, στο σκοπό της Πολιτικής Προστασίας περιλαμβάνεται η προστασία της ζωής και της υγείας των πολιτών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές.

Μεταξύ των δράσεων, που απαιτούνται για την προστασία της ζωής και της υγείας των πολιτών, είναι και η οργανωμένη απομάκρυνσή τους από την περιοχή που τεκμηριωμένα εκτιμάται ότι απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή.

Στα πλαίσια αυτά εκδόθηκε το άρθ. 18 του Ν.3613/2007 προκειμένου να υπάρξει θεσμοθετημένη διαδικασία στη λήψη της απόφασης που συνδέεται με την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή.

Σε εφαρμογή του άρθ. 18 του Ν.3613/2007 και ειδικότερα για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών, η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε το 2008 και το 2011 κατευθυντήριες οδηγίες για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών.

Το 2014, μετά από σειρά ετών εφαρμογής των ανωτέρω, κρίθηκε αναγκαία η αναπροσαρμογή του άρθ. 18 του Ν.3613/2007 βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών της ΓΓΠΠ του 2011, οι οποίες ήδη είχαν ενσωματώσει τις αλλαγές που είχαν επέλθει στις νέες διοικητικές δομές της χώρας από την εφαρμογή του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 108 του Ν.4249/2014 αναφέρεται πλέον ρητά ότι:

 • Η λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών αποτελεί ευθύνη των κατά τόπους Δημάρχων, οι οποίοι έχουν το συντονισμό του έργου πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση της καταστροφής σε τοπικό επίπεδο.
 • Όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από ένα Δήμο, η απόφαση λαμβάνεται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, ο οποίος μπορεί να εξουσιοδοτήσει σχετικώς τον οικείο Αντιπεριφερειάρχη.
 • Στις περιπτώσεις του άρθρου 2 παρ. 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παρ. 1 περιπτώσεις β’, γ’ και δ’ του ν. 3013/2002 (Α’ 102), όπως ισχύει, η ανωτέρω απόφαση λαμβάνεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή από το Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης, και εκτελείται από τους αρμόδιους Περιφερειάρχες και Δημάρχους.
 • Η λήψη της απόφασης βασίζεται στις εισηγήσεις των φορέων που κατά περίπτωση έχουν την ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής.

Βάσει των ανωτέρω η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της  Γενικής  Γραμματείας  Πολιτικής  Προστασίας  επικαιροποίησε  το  2015  τις κατευθυντήριες οδηγίες για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών σύμφωνα με το νεότερο θεσμικό πλαίσιο.

Ειδικότερα, στο 2934/06-05-2015 έγγραφο της ΓΓΠΠ (ΑΔΑ: ΒΜ7Λ465ΦΘΕ-Η0Ζ), το οποίο είναι αναρτημένο και στον ιστοχώρο της ΓΓΠΠ (www.civilprotection.gr / θεματική ενότητα «Σχέδια-Εγκύκλιοι»), με θέμα «Κατευθυντήριες οδηγίες για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών», περιγράφονται με αναλυτικό τρόπο οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι προϋποθέσεις και περιορισμοί για την υλοποίηση του μέτρου. Επίσης, δίνονται κατευθυντήριες οδηγίες για τη λήψη της απόφασης, όπως και οδηγίες για την προοδευτική υλοποίηση των δράσεων που απαιτούνται στις περιπτώσεις που ληφθεί η απόφαση (Σχέδιο δράσης).

Στο πλαίσιο εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων και ειδικότερα στις περιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν τα ακόλουθα θέματα:

 • Η οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών εξετάζεται ως μέτρο προληπτικής προστασίας τους, που πρέπει να δρομολογείται εγκαίρως (ενώ η καταστροφή βρίσκεται σε εξέλιξη) και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς, η εκτίμηση των οποίων μπορεί να γίνει μόνο σε τοπικό επίπεδο. Δηλαδή το μέτρο αυτό εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που στις περιοχές που αναμένεται να πληγούν λόγω της εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου, ο κίνδυνος παραμονής των πολιτών σε οικισμούς, τμήματα πολεοδομικών συγκροτημάτων, κλπ, είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τον κίνδυνο μετακίνησης, στον οποίο δύναται να εκτεθούν κατευθυνόμενοι προς ασφαλή χώρο
 • Ο κίνδυνος που διατρέχουν οι πολίτες εξαιτίας δασικών πυρκαγιών προέρχεται κατά βάση, από την έκθεση του ανθρωπίνου οργανισμού σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες εξ αιτίας της θερμότητας που παράγεται από την καύση της φυτικής βιομάζας, καθώς και από την έκθεση του ανθρωπίνου οργανισμού σε παράγωγα καύσης (καπνός, αιωρούμενα σωματίδια, καύτρες, κλπ) τα οποία διαχέονται στην ατμόσφαιρα (σχετική εγκύκλιος).

Συνεπώς, το σκεπτικό όλων των αποφάσεων για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών θα πρέπει να συνδέεται κατά βάση με τους ανωτέρω κινδύνους. Στις περιπτώσεις που στην πορεία εξέλιξης μιας πυρκαγιάς υπάρχει εμπλοκή και καύση και άλλων ειδών καύσιμης ύλης, πέραν της φυτικής βιομάζας, όπως οικοδομικών υλικών, απορριμμάτων, κλπ, ο κίνδυνος μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος της καύσιμης ύλης.

 • Η δράση της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης ως μέτρο που δρομολογείται για την προληπτική προστασία των πολιτών, έχει χαρακτήρα μη υποχρεωτικό, βασιζόμενη στην ενημέρωσή τους για τον κίνδυνο και τις πιθανές συνέπειες που έχει η παραμονή τους στο χώρο για τον οποίο έχει ληφθεί η απόφαση της απομάκρυνσης.
 • Αρμόδιος για την εισήγηση του μέτρου της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης των πολιτών είναι ο εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου. Στα πλαίσια αυτά και με βάση την αναμενόμενη συμπεριφορά της πυρκαγιάς, προτείνει εγκαίρως και επακριβώς στο αρμόδιο όργανο (Δήμαρχος, κλπ) τα όρια της περιοχής που θα χρειαστεί να υλοποιηθεί η δράση.
 • Η δράση της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πραγματοποιείται μόνον όταν εξασφαλίζεται εγκαίρως η καλή οργάνωση για την ασφαλή υλοποίησή της. Σε αντίθετη περίπτωση η δράση αυτή εύκολα μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερες συνέπειες – απώλειες και να μετατραπεί σε επιχείρηση διάσωσης, την ευθύνη της οποίας στο χερσαίο χώρο, έχει το Πυροσβεστικό Σώμα (παρ. β, του αρθρ. 1 του Ν3511/2006, όπως έχει τροποποιηθεί βάσει του άρθρ. 63 του Ν.4249/2014 και ισχύει).
 • Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών και επιχειρήσεων απεγκλωβισμού και διάσωσης βασίζεται στο γεγονός ότι στη μεν πρώτη περίπτωση οι πολίτες βρίσκονται σε κίνδυνο εξ αιτίας της παραμονής τους πλησίον της περιοχής που εξελίσσεται μια δασική πυρκαγιά, ή σε κάποια απόσταση από την πορεία εξέλιξής της, ενώ στη δεύτερη περίπτωση οι πολίτες βρίσκονται σε επαφή, ή εντός του φλεγόμενου χώρου και η προσωπική τους ασφάλεια διατρέχει άμεσο και διαρκή κίνδυνο που απαιτεί την παροχή βοήθειας, το ταχύτερο δυνατόν, ώστε να μην υπάρξουν απώλειες.
 • Οι χώροι που επιλέγονται για να συγκεντρωθούν οι πολίτες που απομακρύνονται με οργανωμένο τρόπο πρέπει να εξασφαλίζουν εκ των προτέρων όλες τις προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας και να αποκλείουν το ενδεχόμενο της ανάγκης για εκ νέου απομάκρυνσή τους από το χώρο ή τους χώρους αυτούς. Διευκρινίζεται ότι οι προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας των χώρων αυτών στις περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών δεν διαφοροποιούνται από αυτές που ισχύουν για τους λοιπούς χώρους συνάθροισης πολιτών, οι οποίες και δρομολογούνται από ειδικότερες νομοθεσίες, λαμβάνοντας υπόψη και την προστασία των πολιτών από παράγωγα καύσης (καπνός, αιωρούμενα σωματίδια, κλπ) τα οποία διαχέονται στην ατμόσφαιρα κατά την εξέλιξη μιας δασικής πυρκαγιάς.
 • Στις περιπτώσεις που για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση των πολιτών, κρίνεται αναγκαία η χρήση πλωτών θαλασσίων μέσων, η παρουσία και η συμβολή των κατά τόπους Λιμενικών Αρχών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση (Ν.4150/2013 ΦΕΚ 102/Α΄/2013 και ΠΔ 13/2018, ΦΕΚ 26/Α΄/2018).

Η διάταξη του άρθρου 108 του Ν.4249/2014 για την υλοποίηση της δράσης της προληπτικής οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών δεν έχει εφαρμογή όταν η ασφάλεια και η κατάσταση της υγείας των ατόμων που ευρίσκονται εντός υποδομών ή εγκαταστάσεων φορέων, τελεί υπό την εποπτεία ή διέπεται από ειδικότερες νομοθεσίες (Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Παιδικές Εξοχές – Κατασκηνώσεις, Ιερές Μονές, αρχαιολογικοί χώροι, ξενοδοχειακές μονάδες, εγκαταστάσεις Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφάλειας, Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας Προσφύγων, Κατασκηνώσεις, τουριστικά καταλύματα κλπ.). Στην περίπτωση αυτή, η λήψη της απόφασης αποτελεί αρμοδιότητα των υπευθύνων λειτουργίας τους και λαμβάνεται μετά από σχετική ενημέρωση των αρμοδίων οργάνων του ΠΣ σε τοπικό επίπεδο για την αναμενόμενη πορεία εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου και σύμφωνα με τα σχέδια πυροπροστασίας και εκκένωσής τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ειδικότερα, για αρχαιολογικούς χώρους εντός δασών, δασικών εκτάσεων και πλησίον αυτών, οι υπεύθυνοι λειτουργίας τους μετά από σχετική ενημέρωση για την αναμενόμενη πορεία εξέλιξης της δασικής πυρκαγιάς από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου και εφόσον αυτοί βρίσκονται σε λειτουργία, απομακρύνουν προληπτικά από τον αρχαιολογικό χώρο τους επισκέπτες, βάσει του σχεδιασμού τους και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που δίνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Νοείται ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, οι αποφάσεις των υπευθύνων λειτουργίας των ανωτέρω υποδομών ή εγκαταστάσεων θα πρέπει να γνωστοποιούνται άμεσα στο οικείο Δήμαρχο, όπως επίσης και στον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη, για λόγους καλύτερου συντονισμού του έργου της Πολιτικής Προστασίας στη διαχείριση εκτάκτων αναγκών και συνεπειών, καθώς και για την υποστήριξη του έργου τους από πλευράς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

7.1 Κατευθυντήριες οδηγίες για τη λήψη απόφασης

Ο μόνος αρμόδιος να εισηγηθεί την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση στις περιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών είναι ο εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου, έχοντας την ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής σε τοπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνει εγκαίρως και επακριβώς τα όρια της περιοχής που θα χρειαστεί να υλοποιηθεί η δράση, με βάση την αναμενόμενη συμπεριφορά της πυρκαγιάς.

Ο Δήμαρχος, έχοντας υπόψη την ανωτέρω σχετική εισήγηση, καθορίζει άμεσα, σημείο συγκέντρωσης (σε ασφαλή χώρο), στον οποίον οφείλουν να προσέλθουν οι επικεφαλής των φορέων που κύρια εμπλέκονται (ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΕΚΑΒ, υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας), ή εάν αυτό δεν είναι άμεσα εφικτό, οι αναπληρωτές τους. Η ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί, η μεταξύ τους επικοινωνία, η συλλογή πληροφοριών σχετικών με την τρέχουσα κατάσταση, καθώς και ο συντονισμός τους. Επίσης παρέχει την δυνατότητα για την άμεση επιλογή σχεδίου δράσης που θα ακολουθήσουν οι φορείς, στην περίπτωση που ληφθεί θετική απόφαση για οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση.

Εν συνεχεία ο Δήμαρχος, πλαισιωμένος από τους επικεφαλής των φορέων που εμπλέκονται, πριν λάβει την απόφαση, πρέπει εγκαίρως να εκτιμήσει ή εξασφαλίσει τα εξής:

 • Τον αριθμό των ατόμων που πρέπει να απομακρυνθούν, με βάση τα δημογραφικά στοιχεία ή άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με τον αριθμό των ατόμων που διαβιούν ή βρίσκονται στην περιοχή αυτή για διαφόρους λόγους (παραθεριστές, κλπ). Η απομάκρυνση, με βάση τον κίνδυνο, ενδεχομένως να μην αφορά το σύνολο των πολιτών, αλλά μέρος αυτών (άτομα παιδικής ή τρίτης ηλικίας, άτομα με προβλήματα υγείας, κλπ).
 • Τον προσδιορισμό των μέσων μεταφοράς με βάση τον αριθμό των ατόμων που πρέπει να απομακρυνθούν και τη διαθεσιμότητά τους κατά το χρόνο που θα δοθεί η εντολή υλοποίησης της δράσης, εφόσον χρειάζονται μεταφορά. Η έγκαιρη εξασφάλιση των μέσων απομάκρυνσης αποτελεί κρίσιμη παράμετρο στη λήψη της απόφασης. Επίσης μια άλλη παράμετρος που πρέπει να εξεταστεί είναι και η δυνατότητα απομάκρυνσης των πολιτών με δικά τους μέσα, από καθορισμένα δρομολόγια στα οποία έχει εξασφαλιστεί ο έλεγχος της κυκλοφορίας.

Επισημαίνεται ότι η εξασφάλιση μέσων για την μετακίνηση πολιτών μπορεί να γίνει με τα μέσα Δημοτικής συγκοινωνίας που διαθέτει ο Δήμος, ή με τη συνδρομή μέσων άλλων φορέων του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα τα οποία είναι άμεσα διαθέσιμα σε τοπικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου θα πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων (σε κατάσταση συνήθους ετοιμότητας), τα μέσα που μπορούν να διαθέσουν οι φορείς σε τοπικό επίπεδο, στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης κατά την οποία υπάρχει το ενδεχόμενο υλοποίησης μιας τέτοιας δράσης. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζει τη διαδικασία διάθεσής τους, όταν πρόκειται για φορείς του δημοσίου, καθώς και τη διαδικασία διάθεσής τους, μέσω ενός μνημονίου συνεργασίας, όταν πρόκειται για φορείς του ιδιωτικού τομέα.

Στις περιπτώσεις που για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση των πολιτών, κρίνεται αναγκαία η χρήση πλωτών θαλασσίων μέσων, η παρουσία και η συμβολή των κατά τόπους Λιμενικών Αρχών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση (Ν.4150/2013, ΦΕΚ 102/Α΄/2013 και ΠΔ 13/2018, ΦΕΚ 26/Α΄/2018). Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος επικοινωνεί με την οικεία Λιμενική Αρχή για τη δυνατότητα διάθεσης πλωτών μέσων.

 • Τον αρχικό χώρο συγκέντρωσης των πολιτών (σημεία συγκέντρωσης) για την εν συνεχεία οργανωμένη απομάκρυνσή τους, εφόσον χρειάζονται μεταφορά.
 • Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ειδοποίηση των πολιτών εντός των ορίων της περιοχής που θα χρειαστεί να υλοποιηθεί η δράση, καθώς και τον τρόπο εντοπισμού και ειδοποίησής τους (πόρτα-πόρτα, ανακοινώσεις σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμός, κλπ).
 • Τη δυνατότητα ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας, σε όλα τα εναλλακτικά δρομολόγια που έχουν προσδιοριστεί από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή, ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν, λαμβάνοντας υπόψη και την εκτιμώμενη εξέλιξη της πυρκαγιάς από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος κατά την απομάκρυνση των πολιτών. Η δυνατότητα αυτή αφορά δρομολόγια που θα χρησιμοποιηθούν τόσο από τα μέσα μαζικής μεταφοράς των πολιτών, όσο και από τα ίδια μέσα που ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν οι πολίτες που απομακρύνονται μετά τη λήψη και δημοσιοποίηση της σχετικής απόφασης. Νοείται ότι σε όλες τις περιπτώσεις τα δρομολόγια που έχουν επιλεγεί, σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να παρενοχλούν την κίνηση των πυροσβεστικών οχημάτων, καθώς και οχημάτων άλλων φορέων που σπεύδουν να ενισχύσουν το έργο της καταστολής και αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών (υδροφόρες, ασθενοφόρα ΕΚΑΒ, κλπ).
 • Τη διασφάλιση επικοινωνιών μεταξύ των αρμόδιων φορέων που εμπλέκονται στην υλοποίηση της δράσης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο συντονισμός τους, καθώς και η παροχή πληροφοριών σχετικών με την τρέχουσα εξέλιξη της πυρκαγιάς.
 • Την υποδοχή και φροντίδα των πολιτών που απομακρύνονται σε επιλεγμένους ασφαλείς χώρους συμπεριλαμβανομένης και της ιατρικής βοήθειας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.
 • Το χρονικό διάστημα που απαιτείται να απομακρυνθούν από την περιοχή (π.χ. για 6 ώρες) μέχρι να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος για τον οποίο απομακρύνονται. Η εκτίμηση αυτή αφορά κυρίως τους πολίτες που διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά στη περιοχή.
 • Τη φροντίδα για την επιστροφή των πολιτών που απομακρύνθηκαν και διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά στην περιοχή.

Με δεδομένη τη δυσκολία λήψης και υλοποίησης τέτοιων αποφάσεων, οι κατά περίπτωση αρμόδιοι Δήμαρχοι, οι περιοχές των οποίων πλήττονται, όταν αυτό είναι εφικτό στα χρονικά περιθώρια που επιτρέπει η εξέλιξη του φαινόμενου, μπορούν να συγκαλούν άμεσα το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) προς υποβοήθηση του έργου τους. Νοείται ότι για το σκοπό αυτό, στα ΣΤΟ των Δήμων, μετέχουν κατά κύριο λόγο εκπρόσωποι των φορέων που συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση της δράσης για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών.

7.2 Σχέδιο δράσης

Οι δράσεις που προοδευτικά υλοποιούνται σε μια οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών περιγράφονται ως εξής:

 1. Εκτίμηση της κατάστασης και σχετική εισήγηση από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου, προς τον αρμόδιο Δήμαρχο.
 2. Άμεσος καθορισμός από το Δήμαρχο σημείου συγκέντρωσης φορέων που κύρια εμπλέκονται (ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΕΚΑΒ, κλπ). Επισημαίνεται ότι η ενέργεια αυτή, δεν αποκλείει την επιτόπου σύγκληση από το Δήμαρχο, εφόσον η εξέλιξη του φαινόμενου το επιτρέπει, του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ).
 3. Λήψη απόφασης για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση, ή μη απομάκρυνση, από τον αρμόδιο Δήμαρχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6, παρ. 5στ΄ του Ν.3013/2002 (όπως αυτό ισχύει, βάσει της παρ. 2 του άρθ. 18 του Ν 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α΄/2007) και του άρθ. 108 του Ν.4249/2014) και τις κατευθυντήριες οδηγίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 7.1 του παρόντος).
 4. Ενημέρωση κοινού, όταν έχει ληφθεί απόφαση για την απομάκρυνσή του. Η δημόσια ανακοίνωση της απόφασης προς ενημέρωση του κοινού πρέπει να συντάσσεται με ευθύνη του Δημάρχου που έλαβε την απόφαση. Η ανακοίνωση πρέπει να περιέχει τις εξής βασικές πληροφορίες:
  • Ποιος έλαβε την απόφαση και ποιος έχει την ευθύνη εκτέλεσής της.
  • Να προσδιορίζει με σαφή τρόπο τα όρια της περιοχής μέσα από την οποία θα πρέπει να απομακρυνθούν, καθώς και τον κίνδυνο που διατρέχουν οι πολίτες εάν παραμείνουν σε αυτή.
  • Να προσδιορίζει με σαφή τρόπο εάν συντρέχει λόγος γενικής οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης όλων των πολιτών, ή συγκεκριμένων ομάδων τις οποίες θα προσδιορίζει κατά προτεραιότητα (άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, άτομα παιδικής ηλικίας, ηλικιωμένοι, κλπ).
  • Να προσδιορίζει πού και πότε θα συγκεντρωθούν (σημεία συγκέντρωσης) οι πολίτες, εφόσον χρειάζονται μεταφορά, καθώς και τα προσωπικά αντικείμενα που μπορούν να έχουν μαζί τους.
  • Να προσδιορίζει την προβλεπόμενη διάρκεια της απομάκρυνσης, καθώς και τον τόπο προορισμού.
  • Να κατονομάζει τα ασφαλή οδικά δρομολόγια καθώς και τυχόν μονοδρομήσεις που μπορούν να ακολουθήσουν σε περίπτωση απομάκρυνσης με δικά τους μέσα.
  • Να αναφέρει τη διαθέσιμη προνοιακή υποστήριξη στον τόπο προορισμού.
  • Να  αναφέρει  οδηγίες  για  προστασία  της  περιουσίας  των  πολιτών  που απομακρύνονται.

Σημειώνεται ότι έχει ιδιαίτερη σημασία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που θα δεχτούν να αναμεταδώσουν την ανακοίνωση, να επιτευχθεί η δημιουργία μίας και μοναδικής συνολικής εικόνας αντιμετώπισης της κατάστασης προς το κοινό.

Ωστόσο πέραν των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης τοπικής ή πανελλαδικής εμβέλειας που θα αναμεταδώσουν την ανακοίνωση, η κύρια δράση της ενημέρωσης του κοινού για τη λήψη απόφασης και την έναρξη της διαδικασίας οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσής του, θα πρέπει να βασίζεται κατά κύριο λόγο σε μεθόδους και πρακτικές που εξασφαλίζουν σε τοπικό επίπεδο περισσότερο τον εντοπισμό και εν συνεχεία την ενημέρωση των πολιτών για τον κίνδυνο που διατρέχουν στην περίπτωση που παραμείνουν στην περιοχή (πόρτα-πόρτα, ενημέρωση με διερχόμενο όχημα που παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες, συνδυασμός και των δυο μεθόδων). Στην περίπτωση αυτή, τον κύριο λόγο για την υλοποίηση της δράσης έχουν οι κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές, το έργο των οποίων μπορεί να υποστηριχτεί και από δημοτικούς υπάλληλους. Ένα άλλο πλεονέκτημα που παρέχει η ενημέρωση με τις μεθόδους αυτές, είναι και η δυνατότητα άμεσης καταγραφής των πολιτών που επιθυμούν να απομακρυνθούν αλλά δεν διαθέτουν δικά τους μέσα, ή χρειάζονται ειδική μετακίνηση (ασθενείς, άτομα με κινητικά προβλήματα, κλπ). Οι πληροφορίες αυτές θα οδηγήσουν σε ορθολογικότερη εκτίμηση των μέσων που απαιτούνται για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών.

 1. Εκτέλεση/δρομολόγηση επιμέρους ενεργειών βάσει του σχεδίου δράσης που έχει επιλεγεί να ακολουθήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, πριν τη δημοσιοποίηση της απόφασης, υπό το γενικό συντονισμό του οργάνου που αποφάσισε τη δράση ή έχει εξουσιοδοτηθεί για την εκτέλεσή της.

Επισημαίνεται ότι δράσεις που αφορούν την τήρηση της τάξης, τη ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την απομάκρυνση, καθώς και την πρόληψη και καταστολή τυχόν εγκλημάτων κατά της περιουσίας των πολιτών που απομακρύνονται από την περιοχή, αποτελούν αρμοδιότητα των κατά τόπους Αστυνομικών Αρχών.

 1. Τερματισμός επιμέρους δράσεων και αποκλιμάκωση εμπλεκομένων φορέων, μετά από σχετική απόφαση του Δημάρχου.
 2. Καταγραφή και αποτίμηση έργου, από το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Είναι προφανές ότι η επιλογή του σχεδίου δράσης που θα ακολουθήσουν οι εμπλεκόμενοι φορείς, αποτελεί διαδικασία που υπαγορεύεται κυρίως από την αναμενόμενη εξέλιξη της πυρκαγιάς, τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, καθώς και τους πόρους που είναι διαθέσιμοι για την υλοποίηση της δράσης.

Οι πολίτες και τα όργανα των φορέων που εμπλέκονται, πρέπει σαφώς να καταλάβουν ποιος αποφασίζει ή έχει εξουσιοδοτηθεί για την εκτέλεση της ανωτέρω δράσης, Δήμαρχος ή Περιφερειάρχης (ή αρμόδιος εξουσιοδοτημένος Αντιπεριφερειάρχης) και κατ’ επέκταση έχει το γενικό συντονισμό των επιμέρους ενεργειών που απαιτούνται για την υλοποίησή της.

7.3 Ειδικότερες δράσεις

 • Σε περιοχές που υπάρχει παρουσία αλλοδαπών πολιτών (τουριστικά θέρετρα, κλπ), θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα από το Δήμαρχο ξενόγλωσσης ανακοίνωσης για την ενημέρωσή τους σχετικά με τη λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση και τις ασφαλείς διαδρομές που μπορούν να ακολουθήσουν όσοι θέλουν να απομακρυνθούν με ίδια μέσα.
 • Για την μεταφορά αλλοδαπών πολιτών που δεν διαθέτουν ίδια μέσα μετακίνησης, κρίνεται απαραίτητο, εφόσον είναι εφικτό, να καθορισθεί ιδιαίτερο σημείο συγκέντρωσης τους, για την εν συνεχεία απομάκρυνσή τους, με στόχο την καλύτερη επικοινωνία τους με τις Αρχές και τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών υποστήριξής τους.
 • Η οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών θα πρέπει να πραγματοποιείται κατά προτίμηση εντός των διοικητικών ορίων του οργάνου που έλαβε την απόφαση, δηλαδή εντός του Δήμου που πλήττεται ή σε όμορους Δήμους ή εντός της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ανάλογα με το εάν η απόφαση έχει ληφθεί από το Δήμαρχο, ή τον Περιφερειάρχη (ή τον εξουσιοδοτημένο αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη) όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από ένα Δήμο.
 • Η απαίτηση αυτή, εφόσον είναι εφικτή, αποβλέπει στον καλύτερο συντονισμό κατά το στάδιο εκτέλεσης – υλοποίησης της δράσης, δεδομένου ότι δύναται να δρομολογείται από το ίδιο τοπικό όργανο που γνωρίζει καλά τις ιδιαιτερότητες της περιοχής. Το αυτό ισχύει και για τις περιπτώσεις που η απόφαση έχει ληφθεί από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ή το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, δεδομένου ότι οι αποφάσεις τους εκτελούνται από τα ανωτέρω όργανα, Δήμαρχο ή Περιφερειάρχη (ή τον εξουσιοδοτημένο αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη).
 • Για τις παιδικές εξοχές- κατασκηνώσεις η λήψη της απόφασης για την μετακίνηση κατασκηνωτών και προσωπικού που ευρίσκονται και διαβιούν εντός των υποδομών τους (εκκένωση και μεταφορά των κατασκηνωτών σε ασφαλές σημείο) σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης λόγω δασικών πυρκαγιών, καθορίζεται μέσα από τα σχέδια εκκένωσής τους, τα οποία συντάσσονται από τις διοικήσεις των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων σύμφωνα με τις κατευθύνσεις α) του Υπουργείου Παιδείας Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις μαθητικές κατασκηνώσεις του Υπουργείου (ΥΑ ΙΒ/7243/7-7-1983 – ΦΕΚ 368/τευχ. Β΄) και β) της Γενικής Δ/νσης Πρόνοιας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (παρ3, αρθ 8 της ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999) για τις κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος και τις λοιπές δημόσιες ή ιδιωτικές παιδικές εξοχές – κατασκηνώσεις (Δ27/οικ.10625/345/2-4-2014 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Οικογένειας, της Γενικής Δ/νσης Πρόνοιας, του Υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας).

Όπως αναφέρεται ακολούθως (παράγραφος 7.5 του παρόντος) τα ανωτέρω σχέδια οι διοικήσεις των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων οφείλουν να τα κοινοποιούν στις οικείες αρμόδιες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, της ΕΛ.ΑΣ. των Περιφερειών και των Δήμων, για λόγους καλύτερου συντονισμού του έργου της Πολιτικής Προστασίας στην περίπτωση που κριθεί αναγκαία η λήψη του ανωτέρου μέτρου.

7.4 Μνημόνια ενεργειών για την υλοποίηση της δράσης της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών λόγω δασικών πυρκαγιών

Οι Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, καθώς και τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, να προχωρήσουν στη σύνταξη μνημονίου ενεργειών σχετικά με τη δράση της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών λόγω δασικών πυρκαγιών (ονομαστική κατάσταση των υπευθύνων με τα στοιχεία επικοινωνίας τους, κατάλογος των επιχειρησιακά έτοιμων μέσων που διαθέτει ο φορέας, μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων, κλπ.), όπως αυτή περιγράφεται στο Μέρος 7 του παρόντος. Από την υποχρέωση αυτή, εξαιρούνται οι Δήμοι των όποιων τα πολεοδομικά τους συγκροτήματα περιβάλλονται από πολεοδομικά συγκροτήματα άλλων Δήμων. Τα ανωτέρω μνημόνια θα χρησιμοποιηθούν στις περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι εφαρμογής του μέτρου της οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών.

7.5 Λήψη μέτρων προστασίας - εκκένωση παιδικών εξοχών - κατασκηνώσεων

Στα πλαίσια λήψης μέτρων προστασίας των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων, σύμφωνα με το παρ. 3, άρθ. 8 της ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999, προβλέπεται ότι το «Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως Αρχή που χορηγεί άδειες λειτουργίας κατασκηνώσεων, είναι υπεύθυνο για τη λήψη όλων των μέτρων πυροπροστασίας, τη χορήγηση των απαραίτητων βεβαιώσεων και την ύπαρξη σχεδίων εκκένωσης αυτών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε κατασκηνώσεις εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων». Με βάση τα ανωτέρω είναι προφανές ότι κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου και για τις παιδικές εξοχές – κατασκηνώσεις οι οποίες βρίσκονται εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων και δασών, θα πρέπει να υπάρχουν οργανωμένα σχέδια εκκένωσης των κατασκηνωτών και του προσωπικού τους, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο, σε περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών.

Με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των παιδικών εξοχών / κατασκηνώσεων, θα πρέπει στους χώρους αυτούς κατ’ ελάχιστο να λαμβάνονται τόσο προληπτικά όσο και κατασταλτικά μέτρα και μέσα πυρασφάλειας. Ειδικότερα, στα προληπτικά μέτρα περιλαμβάνονται ιδίως α) δρόμοι προσπέλασης οχημάτων, β) αποψίλωση χώρων, γ) αντιπυρική ζώνη ασφαλείας στην περίμετρο του οικοπέδου, δ) ειδικός χώρος συγκέντρωσης κατασκηνωτών σε περίπτωση ανάγκης και ε) μεγαφωνικό σύστημα (Δ27/οικ.16278/675/24-5-2013 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας).

Για τον έλεγχο των ανωτέρω (εποπτεία, έλεγχος οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων) ισχύουν τα ακόλουθα:

 • για τις μαθητικές κατασκηνώσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας από την οικεία Περιφέρεια, η εποπτεία και ο έλεγχος πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την Κεντρική Επιτροπή Μαθητικών Κατασκηνώσεων και Φιλοξενίας (ΚΕΜΚΦ άρθρ.1 του Α.Ν.1787/39, ΦΕΚ 231/Α΄/1939 – ΚΥΑ ΣΤ5/5/82, ΦΕΚ 213/Β΄/1982, ΠΔ 18/2018 – ΦΕΚ 31/Α΄/2018) καθώς και από τις κατά τόπους Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η οργάνωση και λειτουργία τους ρυθμίζονται με την ΥΑ ΙΒ/72437-7-1983, «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Μαθητικών Κατασκηνώσεων» (ΦΕΚ 368/Β΄/1983).
 • για τις κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος, για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας από την οικεία Περιφέρεια, η εποπτεία γίνεται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η οργάνωση και λειτουργία ανατίθεται ετησίως στους οικείους Δήμους ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με τις σχετικές ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των Υπουργών Οικονομικών – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης αντίστοιχα (ΚΥΑ Δ27/οικ.9585/399/13 – ΦΕΚ 814/ Β΄/2013, άρθ. 57 Ν.4520/2018 – ΦΕΚ 30/Α΄/2018) και τέλος
 • για τις λοιπές δημόσιες ή ιδιωτικές παιδικές εξοχές – κατασκηνώσεις, απαιτείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από την οικεία Περιφέρεια (ΥΑ 1277/1989 ,ΦΕΚ199/ Β΄/1989, ΥΑ Δ22/οικ. 37641 /1450/22-08-2016 – ΦΕΚ 2712/Β΄/2016) και η εποπτεία και τακτικός έλεγχος της ομαλής και άρτιας λειτουργίας αυτών πραγματοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας. Για τις κατασκηνώσεις που λειτουργούν κατόπιν αδείας από τους οικείους Περιφερειάρχες, για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας προβλέπεται μεταξύ των άλλων και η προσκόμιση σχεδίου πυροπροστασίας και εκκένωσης κατασκήνωσης σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης.

Σημειώνεται ότι για τις μαθητικές κατασκηνώσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθώς και του Κρατικού Προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης βρίσκονται σε ισχύ ειδικότερες ρυθμίσεις για την λήψη μέτρων μετακίνησης κατασκηνωτών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Συγκεκριμένα:

 • Για το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπάρχει η πρόβλεψη για την μετακίνηση κατασκηνωτών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (άρθ. 16 της ΥΑ ΙΒ/72437-7-1983 «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Μαθητικών Κατασκηνώσεων» – ΦΕΚ 368/Β΄/1983). Η κατάρτιση μνημονίου ενεργειών για την εκκένωση κατασκηνώσεων εποπτείας του, σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, σε περιπτώσεις κινδύνων από καταστροφικά φαινόμενα, είναι αρμοδιότητα του Τμήματος Ε΄ Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης, της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΠΔ 18/2018 – ΦΕΚ 31/Α΄/2018).
 • Ομοίως, για τις κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπάρχει πρόβλεψη για την μετακίνηση κατασκηνωτών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τις οδηγίες για τη λειτουργία κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος (Δ27/οικ.20517/884/21-6-2013 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας).
 • Τέλος, για τις λοιπές δημόσιες ή ιδιωτικές παιδικές εξοχές – κατασκηνώσεις, για τις οποίες απαιτείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από την οικεία Περιφέρεια, απαιτείται η σύνταξη σχεδίου πυροπροστασίας και εκκένωσης κατασκήνωσης σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης και κοινοποίησή του στον οικείο Δήμο και Περιφέρεια, καθώς και στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος και της ΕΛ.ΑΣ. (Άρθρο 7 παρ. 6 της ΥΑ Δ22/οικ. 37641 /1450/22-08-2016 – ΦΕΚ 2712/Β΄/2016, Δ27/οικ.10625/345/2-4-2014 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας). Για το σκοπό αυτό, η Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας, της Γενικής Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει εκδώσει σχετικές οδηγίες προς τις Δ/νσεις Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών «Σχέδιο πυροπροστασίας και εκκένωσης κατασκηνώσεων σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης» για την σύνταξη των σχεδίων εκκένωσης από τους υπευθύνους λειτουργίας των κατασκηνώσεων (Δ27/οικ.24397/989/16-7-2014 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Οικογένειας της Γενικής Δ/νσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας).

Σχετικό με την πυροπροστασία κατασκηνώσεων – παιδικών εξοχών είναι και το 66418 Φ.701.2/21-10-2019 (ΑΔΑ: 6Σ2Μ46ΜΚ6Π-ΒΞ8) έγγραφο του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις οικείες Δ/νσεις Κοινωνικής Μέριμνας προκειμένου να τους δοθεί αντίγραφο των ανωτέρω σχεδίων εκκένωσης των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων που λειτουργούν εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας, για λόγους καλύτερου συντονισμού του έργου της Πολιτικής Προστασίας, στην περίπτωση που κριθεί αναγκαία η λήψη του ανωτέρου μέτρου.

Ομοίως και τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων λειτουργούν παιδικές εξοχές – κατασκηνώσεις, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις οικείες Υπηρεσίες Πρόνοιας των Δήμων προκειμένου να λάβουν αντίγραφο των ανωτέρω σχεδίων εκκένωσης των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων, για τους ίδιους λόγους.

ΜΕΡΟΣ 8: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

8.1 Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση των επιχειρησιακών ομάδων σε τακτικό επίπεδο σχεδιάζεται από τις αρμόδιες Δ/νσεις του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος και Ελληνικής Ακτοφυλακής και του ΕΚΑΒ λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους από την εκδήλωση μιας Δασικής Πυρκαγιάς. Για τους υπόλοιπους Φορείς που εμπλέκονται σε δράσεις πολιτικής προστασίας είναι δυνατή η εκπαίδευσή τους μέσω σχετικών εκπαιδεύσεων που διοργανώνονται από τους ίδιους φορείς με την συμμετοχή στελεχών της ΓΓΠΠ κατόπιν σχετικού αιτήματος.

8.2 Έλεγχος Σχεδίου - Ασκήσεις

Για τον έλεγχο του Σχεδίου πραγματοποιούνται ασκήσεις από τους εμπλεκόμενους Φορείς σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (Ν.3013/2002, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ για τον έλεγχο των διαδικασιών και σχεδίων που συντάσσονται σε εφαρμογή της ΥΑ 1299/2003 «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ».

8.2.1 Διενέργεια Ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Δήμων και Περιφερειών της χώρας

Ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών σε τακτά χρονικά διαστήματα, συνιστά την πιο ασφαλή μέθοδο για την τακτική και σε βάθος δοκιμασία, εκπαίδευση και αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, επάρκειας, αλλά και του επιτυχούς συντονισμού των φορέων σε δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, καθώς και για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους.

Στο πλαίσιο αυτό, μετά την ολοκλήρωση ή αναθεώρηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών της Περιφέρειας, με εντολή των Περιφερειαρχών, οι Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών καλούνται να προγραμματίζουν σε ετήσια βάση μια άσκηση ετοιμότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, καθώς και για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους, βάσει του ανωτέρω σχεδίου.

Ομοίως, μετά την ολοκλήρωση ή αναθεώρηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου, με εντολή των Δημάρχων, τα γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων καλούνται να προγραμματίζουν σε ετήσια βάση μια άσκηση ετοιμότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, καθώς και για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους, βάσει του ανωτέρω σχεδίου.

Οι ασκήσεις αυτές θα πρέπει να εστιάζουν κατά κύριο λόγο σε θέματα κατανομής ρόλων και αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών της Περιφέρειας ή των Δήμων, αντίστοιχα, με στόχο την επαύξηση της διαλειτουργικότητας και συνεργασίας όλων των οργανικών μονάδων των Περιφερειών ή των Δήμων, αντίστοιχα, στο πλαίσιο του θεσμικού τους ρόλου στην αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Τονίζεται ότι σε αρχικό στάδιο οι ασκήσεις αυτές θα πρέπει να επικεντρώνονται μόνο στην άσκηση των οργανικών μονάδων και υπηρεσιών των Περιφερειών ή των Δήμων, για τη βελτίωση του σχεδιασμού τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, καθώς και για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους, χωρίς την εμπλοκή άλλων φορέων και υπηρεσιών (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., ΕΚΑΒ, κλπ).

Σε δεύτερο στάδιο θα κληθούν να συμμετέχουν στις ανωτέρω ασκήσεις και οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς σε επίπεδο Περιφέρειας ή Δήμου αντίστοιχα (διυπηρεσιακή άσκηση), στο πλαίσιο συντονισμού και διαλειτουργικότητας μεταξύ τους, για υλοποίηση δράσεων που συνδέονται με την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, καθώς και για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους. Η Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ δύναται να συνδράμει στον σχεδιασμό, διεξαγωγή και αποτίμηση των ανωτέρω ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Περιφέρειας και Δήμου, κατόπιν σχετικού αιτήματος.

8.3 Αναθεώρηση & Επικαιροποίηση Σχεδίου

Η διαδικασία της αναθεώρησης & επικαιροποίησης του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών αναφέρεται σε ουσιαστικές αλλαγές στο Σχέδιο και γίνεται εφόσον συντρέχει τουλάχιστον ένας από τους παρακάτω λόγους:

 • νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που επηρεάζουν τις αρμοδιότητες των εμπλεκομένων στο Σχέδιο Δ/νσεων του Φορέα Σχεδίασης ή άλλων Φορέων με τους οποίους αυτός συνεργάζεται,
 • ίδρυση Φορέων που εμπλέκονται στην διαχείριση της έκτακτης ανάγκης,
 • νέες θεσμικές εθνικές, κοινοτικές ή διεθνείς υποχρεώσεις,
 • νέα ανάλυση κινδύνου,
 • αποτιμήσεις ασκήσεων στις οποίες συνιστώνται αλλαγές στο Σχέδιο.

Η διαδικασία της επικαιροποίησης αναφέρεται στον έλεγχο και ενδεχόμενη αλλαγή συγκεκριμένων στοιχείων του Σχεδίου που δεν επηρεάζουν το σκοπό, τους στόχους του Σχεδίου ή την ιδέα επιχειρήσεων. Ενδεικτικός κατάλογος των στοιχείων που πρέπει να επικαιροποιούνται είναι:

 • Στοιχεία επικοινωνίας επιχειρησιακά εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Φορέα Σχεδίασης
 • Μνημόνια ενεργειών που προβλέπονται στο Σχέδιο
 • Διαδικασίες και υποδείγματα εντύπων
 • Στοιχεία δημιουργηθέντων νέων υποδομών (κυκλοφοριακών και άλλων)

8.4 Τήρηση στοιχείων ειδικού φακέλου καταστροφής

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το άρθ. 6, παρ. 3 στ΄ του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α΄/2002) όπως ισχύει, έχει την ευθύνη της τήρησης ειδικού φακέλου για τις γενικές, περιφερειακές ή τοπικές μεγάλης έντασης καταστροφές, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Α΄ του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ».

Στον ανωτέρω ειδικό φάκελο περιέχονται τα στοιχεία του συνόλου των ενεργειών, στο πλαίσιο και του αντίστοιχου σχεδιασμού, για την αντιμετώπιση των καταστροφών κατά την εκδήλωση των φαινομένων, καθώς και για την αποκατάσταση των ζημιών. Επίσης, εμπεριέχονται εκθέσεις απολογισμού δράσης των επί μέρους αρμόδιων φορέων και προτάσεις για βελτίωση των δράσεων σε περίπτωση αντιμετώπισης παρόμοιων φαινομένων.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών και την αποκατάσταση των ζημιών οφείλουν να καταγράφουν τα ανωτέρω στοιχεία με χρονολογική σειρά, έτσι ώστε να είναι δυνατή η κατά περίπτωση ανάλυση του συστήματος κινητοποίησης πολιτικής προστασίας, με στόχο την βελτίωση του σχεδιασμού για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των καταστροφικών φαινομένων και τον μετριασμό των επιπτώσεων στους πολίτες και στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον.

Με βάση τα ανωτέρω καλούνται οι Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων-Περιφερειών να συγκεντρώνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που συνδέονται με τον φάκελο καταστροφής στις περιπτώσεις περιφερειακών καταστροφών ή τοπικών καταστροφών μεγάλης έντασης εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών και να τα υποβάλλουν στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας το ταχύτερο δυνατό. Στις περιπτώσεις γενικών καταστροφών η συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων που συνδέονται με τον φάκελο καταστροφής θα γίνεται με σχετικό αίτημα της Γενικής Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προς τους εμπλεκόμενους φορείς.

ΜΕΡΟΣ 9: ΠΕΡΙΒΟΛΗ–ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η παρουσία υπαλλήλων Πολιτικής Προστασίας στον τόπο μιας καταστροφής, με πολιτική περιβολή, δεν δηλώνει την ιδιότητά τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, σε επιχειρησιακό επίπεδο να χάνεται αρκετές φορές πολύτιμος χρόνος μέχρι την ταυτοποίησή τους, από υπηρεσιακούς παράγοντες και κυρίως να περνά απαρατήρητη η παρουσία τους από πολίτες οι οποίοι αγνοούν κατά κανόνα εντολές ή παραινέσεις τους.

Σύμφωνα με το 4678/22-11-2004 έγγραφο ΓΓΠΠ, τα επιχειρησιακά μπουφάν Πολιτικής Προστασίας θα πρέπει να έχουν την ακόλουθη μορφή:

Εικόνα 1. Επιχειρησιακά μπουφάν Πολιτικής Προστασίας

και τα γιλέκα Πολιτικής Προστασίας:

Εικόνα 2. Επιχειρησιακά γιλέκα Πολιτικής Προστασίας

Αναλυτικές προδιαγραφές για την εμφάνιση των επιχειρησιακών μπουφάν και γιλέκων Πολιτικής Προστασίας δίνονται στο 4678/22-11-2004 έγγραφο ΓΓΠΠ.

Για τους εργαζόμενους στις οργανικές μονάδες Πολιτικής Προστασίας (Δ/νσεις, Τμήματα και Γραφεία) πέραν των επιχειρησιακών μπουφάν και γιλέκων, όταν αυτοί μεταβαίνουν στο τόπο της καταστροφής στο πλαίσιο του συντονιστικού τους ρόλου, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα που θα εξασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια τους, καθώς και να τους παρέχονται όλα τα ενδεικνυόμενα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), σύμφωνα με την ΚΥΑ 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β΄/2019).

ΜΕΡΟΣ 10: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Η ισχύς του παρόντος Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης αρχίζει από την ημερομηνία έγκρισής του από το Δημοτικό Συμβούλιο και δεν χρειάζεται περεταίρω έγκριση από τον ΓΓΠΠ, εφόσον έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ», το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από τον ΓΓΠΠ.

Με την έγκριση του παρόντος παλαιότερα σχέδια παύουν να ισχύουν.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Αργυρούπολη, 30 Μαρτίου 2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Στο παρόν παράρτημα παρατίθενται η χαρτογραφική αποτύπωση των ορίων των Δασικών Υπηρεσιών σε αντιπαραβολή με τα διοικητικά όρια των Καλλικρατικών Δήμων καθώς και πληροφοριακός χάρτης με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, τους δρόμους που προβλέπεται να ακολουθηθούν κατά την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών, τα σημεία συγκέντρωσης P1, P2, P3, o χώρος καταφυγής – καταυλισμού S1 και το γραφείo συντονισμού και διαχείρισης των πολιτών του χώρου καταφυγής S2.

Χάρτης δασικού και αστικών τομέων του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

B.1. Ονομαστική κατάσταση των υπευθύνων για την υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής Προστασίας

ΟνοματεπώνυμοΤίτλος – Ιδιότητα – ΕιδικότηταΘέση ΤηλέφωναEmail
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΔήμαρχος

&
Πρόεδρος
Δήμος
Ελληνικού – Αργυρούπολης

Σ.Τ.Ο.
2132018702
6944502972
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΑντιδήμαρχοςΔιεύθυνση Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας2132026034
6944257035
ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΔιευθυντήςΔιεύθυνση Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας 2132026048
6944729817
ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤμηματάρχηςΤμήμα Σάρωσης & Κοινόχρηστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων2132026065
6948511504
ΜΑΝΔΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑΑρμόδια ΥπάλληλοςΤμήμα
Πολιτικής Προστασίας
2132026037
6909261480
2132026080 (fax)
1) ΒΕΛΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΤμηματάρχηςΔιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας
Τμ. Ελέγχου κατασκευών
2132026005
23211600141
6972134612
ydom@elliniko-argyroupoli.gr
2) ΠΑΝΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (αναπ. Τμ.Αναπληρώτρια ΤμηματάρχηςΔιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας
Τμ. Ελέγχου κατασκευών
2132026005
2131600135
6981623336
ydom@elliniko-argyroupoli.gr
1) ΝΙΚΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣΠροϊστάμενος Τ.ΥΠΔιεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών2132018721, 758, 750
6981667147
2) ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΠροϊσταμένη ΕσόδωνΔιεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών2132018721, 758, 750
6972807034
1) ΑΚΕΡΜΑΝΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣΠροϊστάμενος Ηλ/γικών ΕγκαταστάσεωνΤμήμα   Συντήρησης Υποδομών και Δικτύων2312018787
6945391831
akermanteo@gmail.com
2) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΣΤμήμα Μελετών & ΚατασκευώνΤμήμα   Συντήρησης Υποδομών και Δικτύων2132018784
6983719120
tmimameleton@gmail.com
1) ΡΙΚΑΝΙΑΔΗ ΣΤΕΛΛΑΠροϊσταμένηΔιεύθυνση Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών2109961973
6974657931
ygeia@elliniko-argyroupoli.gr
2) ΚΟΥΡΤΕΣΑ ΤΡΙΑΔΑΑναπληρώτρια υπάλληλοςΔιεύθυνση Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών2109961973
6944299756
ygeia@elliniko-argyroupoli.gr
ΤΟΓΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣΔημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας και εντεταλμένος σύμβουλος της Δημοτικής Αστυνομίας2132018772, 773da@elliniko-argyroupoli.gr
ΜΕΡΖΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΠροϊστάμενοςΔημοτική Αστυνομία2132018771
6939693623
da@elliniko-argyroupoli.gr

Β.2. Κατάλογος των επιχειρησιακών μέσων που διαθέτει ο Δήμος

Οχήματα και Μηχανήματα του δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης

Α/ΑΕίδος εξοπλισμούΑριθμός οχημάτων – μηχανημάτωνΑναγκαίο Προσωπικό για τον χειρισμό τους (Ναι / Όχι)
1Γερανοφόρα  
2ΚαλαθοφόραΔΥΟ (2): ΜΕ81659 & ΜΕ59672ΝΑΙ
3Φορτηγά (ανατρεπόμενα)ΔΥΟ (2): ΑΡΠΑΓΕΣ ΚΗΥ4798 & ΚΗΥ5685ΝΑΙ
4ΦορτωτέςΔΥΟ (2) ΜΕΓΑΛΑ: CATERPILAR ME136351 & ME140883ΝΑΙ
5Ισοπεδωτές γαιών  
6Προωθητές γαιών  
7Εκσκαφείς (Τσάπες)  
8JCB  
9ΒοbcatENA (1) MIΚΡΟ: CATERPILAR ME132436NAI
10ΦορτηγάΔΥΟ (2): ΚΗΥ5680 & ΚΗΥ5681ΝΑΙ
11ΥδροφόρεςΤΡΕΙΣ (3): ΚΗΗ7410, ΚΗΙ6638, ΚΗΥ5641ΝΑΙ
12Πυροσβεστικά μικράENA (800 lt): KΗΗ7399ΝΑΙ
13Πυροσβεστικά μεγάλα  
14Εκχιονιστικό  
 15Άλλο Είδος (περιγράψτε)ΔΥΟ (2) MIKΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ 4×4: ΚΗΥ5687, ΚΗΥ5688 ΝΑΙ
 ΕΝΑ (1) ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ: ΚΗΗ5654 ΝΑΙ

Πίνακας πληροφοριών των υδατοδεξαμενών του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης

Όνομα ΘέσηΧωρητικότητα (m3)Συμβατότητα με Πυροσβεστικό όχημαΠαροχή
Δ137.908277, 23.76124660ΝΑΙ (δύσκολη προσέγγιση)Storz 0.045 και 0.062 με μοτέρ
Δ237.906487, 23.75983150ΝΑΙStorz 0.045 με μοτέρ
Δ337.904606, 23.75966350ΝΑΙStorz 0.045 με μοτέρ
Δ437.903377, 23.75843250ΝΑΙStorz 0.045 με μοτέρ
Δ537.911399, 23.7633637ΝΑΙ (χαμηλό υψομετρικό) 
Δ637.914929, 23.7638267ΝΑΙStorz 0.045 με βάνα
Δ737.917168, 23.76293212ΝΑΙχωρίς βάνα
Δ837.910777, 23.7675927ΝΑΙStorz 0.062 με βάνα
Δ937.903092, 23.7621797ΝΑΙΔεν έχει Storz – με βάνα
Δ1037.90738, 23.7621825,4ΝΑΙ (δύσκολη πρόσβαση)με βάνα
Δ1137.902681, 23.7601467ΝΑΙμε βάνα
Δ1237.901168, 23.7616847ΟΧΙStorz 1.10
Δ1337.901142, 23.7617114ΝΑΙStorz 0.062 και 1.10 με βάνα
Δ1437.908696, 23.7640557ΝΑΙχωρίς Storz 0.062 χωρίς βάνα (δύσβατος δρόμος για προσέγγιση)
Δ1537.91455, 23.75960622,5ΝΑΙStorz 0.062 χωρίς βάνα
Δ1637.914239, 23.75961122,5ΝΑΙχωρίς βάνα, με άντληση
Δ1737.915094, 23.75903720ΝΑΙStorz 0.062 και βάνα
Δ1837.913774, 23.7579757ΝΑΙμε βάνα
Δ1937.913326, 23.7593477ΟΧΙΧαλασμένη & Σκουριασμένη με βάνα
Δ20 (Ελικοπτέρων)37.910692, 23.76227250ΝΑΙμε βάνα
Δ2137.907498, 23.7666837ΝΑΙStorz 0.045 με βάνα
Δ2237.910543, 23.76238340ΝΑΙΜε φυσική ροή
Δ2337.9147397,23.762594140ΝΑΙStorz 0.045 και 0.062 με μοτέρ

Υφίσταται συγκρότημα 4 αντλιοστασίων (πλησίον των αντίστοιχων δεξαμενών Δ1-Δ4) και 100 υδροβόλων διαβροχής, σε τμήμα παράλληλα του περιαστικού μετώπου από την οδό Διγενή Ακρίτα έως την αρχή της οδού Μιλήτου για την προστασία του δάσους και ως γραμμή άμυνας του αστικού ιστού, καθημερινά κατά την αντιπυρική περίοδο. Η διαβροχή γίνεται αυτόματα με προγραμματισμό καθημερινά στις 12:00 π.μ. και στις 4:00 μ.μ.

Από την νέα αντιπυρική περίοδο (2020) τίθεται σε λειτουργία νέο πυροσβεστικό συγκρότημα στην θέση του Αντλιοστασίου 1 που υποστηρίζει δίκτυο πυροσβεστικών κρουνών (Storz 0.045 και 0.062), καλύπτοντας το βόρειο τμήμα από την Κιάφας και την δεξαμενή ελικοπτέρου έως την Αγία Ειρήνη και το Παρατηρητήριο 1 (συνεχή παροχή νερού 12 atm). Βρίσκεται σε λειτουργία πιλοτικό πρόγραμμα θερμικών ανιχνευτών στο βουνό για την έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιάς, στην θέση του 1ου αντλιοστασίου και διαβιβάζει τις πληροφορίες στο ΚΕΠΙΧ σε 24ωρη λειτουργία ή σε email για τις καταστάσεις alarm.

Β.3. Μνημόνιο Ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης

Β.3.1. Προπαρασκευαστικές δράσεις

Δήμαρχος – Ενέργειες

 • Ορίζει τους υπευθύνους του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.
 • Δίνει εντολή συντήρησης εξοπλισμού και μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών που διενεργείται με ευθύνη του Π.Σ., καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
 • Δίνει εντολή κατάρτιση μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, καθώς και στην υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους, σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ IX του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών.
 • Δίνει εντολή συγκρότησης του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 15 και 16 του νόμου 4662/2020. Με εντολή του Δημάρχου συγκαλείται το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) ετησίως και πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, όπου εξετάζονται θέματα όπως αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 3.2 του παρόντος. Ως χώρος συνεδρίασης του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου ορίζεται η εκάστοτε αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Με ευθύνη του Δημάρχου προγραμματίζονται και υλοποιούνται έργα και δράσεις για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς στην ύπαιθρο από τη λειτουργία χώρων εναπόθεσης αστικών απορριμμάτων, συμπεριλαμβανομένης και της φύλαξης τους, σε εφαρμογή της Πυροσβεστικής Διάταξης 9Α/2005 (ΦΕΚ 1554/Β’/2005).
 • Δίνει εντολή, πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, για τη συντήρηση εξοπλισμού και μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη του έργου της ΠΥ καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
 • Δίνει εντολή για την εγκατάσταση και συντήρηση πυροσβεστικών υδροστομίων για κατάσβεση πυρκαγιάς ή πλήρωση πυροσβεστικών οχημάτων, στο πλαίσιο λειτουργίας ΔΕΥΑ.
 • Ορίζει τον τρόπο συμμετοχής στα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων (ΣΟΠΠ), εφόσον προσκληθεί, για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών.

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας – Ενέργειες

 • Σύνταξη ή επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου.
 • Σύνταξη ή επικαιροποίηση των μνημονίων ενεργειών, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου, στα οποία προσδιορίζονται οι επιχειρησιακά υπεύθυνοι υπάλληλοι, ο ρόλος και οι δράσεις αυτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Στα πλαίσια αυτά συντάσσονται τηλεφωνικοί κατάλογοι με τηλέφωνα και θέσεις υπευθύνων του Δήμου τα οποία και κοινοποιούνται στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της ΠΥ και της ΕΛ.ΑΣ.
 • Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές.
 • Μεριμνά, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, για την σύσταση και συγκρότηση επιτροπών καταγραφής ζημιών για την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία δασικών πυρκαγιών (προνοιακό επίδομα).
 • Διενέργεια ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση του προσωπικού και την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών του Δήμου έναντι δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ.
 • Εξασφάλιση επικοινωνίας με το Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων της Π.Υ. (ΠΕ.Κ.Ε.) και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων σε τοπικό επίπεδο.
 • Καταγραφή των επιχειρησιακά διαθέσιμων πόρων του Δήμου, που δύναται να διατεθούν τόσο για την ενίσχυση του έργου της καταστολής της Π.Υ. όσο και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών και κοινοποίηση των καταλόγων αυτών στην Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας και στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, καθώς και στην τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 • Μεριμνά για τη συνεργασία των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με την τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία προκειμένου να εξασφαλίζεται η συμβατότητα εξοπλισμού και μέσων που διαθέτει ο Δήμος προς υποστήριξη του έργου της Π.Υ.
 • Σύνταξη, μετά από την εντολή Δημάρχου, μνημονίων συνεργασίας με φορείς του ιδιωτικού τομέα που διαθέτουν υλικά και μέσα κατάλληλα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, για την περίπτωση που δεν επαρκούν οι πόροι του Δήμου.
 • Καθορισμός χώρων συγκέντρωσης του πληθυσμού σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών (χώροι καταφυγής).
Εικόνα 1: Οι χώροι συγκέντρωσης πληθυσμού σημειώνονται με ερυθρό χρώμα.

ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Καθημερινά το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ενημερώνεται από τον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γ.Γ.Π.Π. και σύμφωνα με την κατηγορία κινδύνου κινητοποιεί το μηχανισμό πρόληψης ενημερώνοντας το προσωπικό.

Εικόνα 2: Ενδεικτικός χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς

Β.3.2. Δράσεις αυξημένης ετοιμότητας

Δήμαρχος – Ενέργειες

 • Θέτει τις επιχειρησιακά εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου και τους υπαλλήλους σε ετοιμότητα Πολιτικής Προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς (http:// www.civilprotection.gr), που εκδίδεται από την ΓΓΠΠ και τα ιδιαίτερα προειδοποιητικά σήματα που εκδίδονται από το ΚΕΠΠ για το λόγο αυτό.

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας – Ενέργειες

 • Εφαρμογή του μνημονίου ενεργειών για την εξασφάλιση ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας του προσωπικού και των μέσων του Δήμου.
 • Ενημέρωση του κοινού σε τοπικό επίπεδο, βάσει των δελτίων τύπου που εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για τις περιοχές που η πρόβλεψη του κινδύνου εκτιμάται από πολύ υψηλή (κατηγορία 4) έως κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5) με στόχο την αποφυγή ενεργειών που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.
 • Συντονισμός των υπηρεσιών του Δήμου για την υλοποίηση εντολών του Δημάρχου στη λήψη μέτρων για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς σε χώρους ανεξέλεγκτης εναπόθεσης αστικών απορριμμάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πυροσβεστική Διάταξη 9Α/2005.

Β.3.3. Δράσεις μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς

Ο Δήμαρχος δρομολογεί δράσεις για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή της πυρκαγιάς, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, σε συνεργασία με τον οικείο Περιφερειάρχη ή αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη, στα διοικητικά όρια του οποίου εξελίσσεται η πυρκαγιά.

Β.3.3.1. Αναγγελία Πυρκαγιάς

Δήμαρχος – Ενέργειες

Εντολή για άμεση κινητοποίηση διαμέσου του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, του επιχειρησιακά εμπλεκόμενου δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας του Δήμου, μετά από τη σχετική ενημέρωση για έναρξη πυρκαγιάς εντός των διοικητικών ορίων από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ή την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία και σε συνεννόηση με αυτή.

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας – Ενέργειες

Μόλις το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου λάβει από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία την ενημέρωση για εκδήλωση πυρκαγιάς προβαίνει στα παρακάτω:

 • Ενημερώνει άμεσα τον Δήμαρχο και κατόπιν δικής του εντολής ενημερώνει και τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου ώστε να τεθεί σε εφαρμογή το παρόν σχέδιο.
 • Εξασφαλίζει την περαιτέρω συλλογή πληροφοριών σχετικά με την εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου και τις επηρεαζόμενες περιοχές εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου σε επικοινωνία με τις κατά τόπους υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., του Π.Σ. και του Ε.Κ.Α.Β..
Β.3.3.2. Εξέλιξη φαινομένου

Δήμαρχος – Ενέργειες

 • Απόφαση για την υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών που διενεργείται με ευθύνη του Π.Σ., με την διάθεση μέσων ή/και προσωπικού που διαθέτει ο Δήμος (υδροφόρα οχήματα, μηχανήματα έργων, κλπ.), κατόπιν σχετικού αιτήματος.
 • Λήψη απόφασης για οργανωμένη – προληπτική απομάκρυνση πολιτών, κατόπιν σχετικής εισήγησης από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου, καθώς και την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών που έχουν προληπτικά απομακρυνθεί με οργανωμένο τρόπο σε ασφαλή χώρο.
 • Εντολή για την ενεργοποίηση, εφόσον συντρέχουν λόγοι, των μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, καθώς και την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους κατόπιν σχετικού αιτήματος του ΠΣ απευθείας ή μέσω του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ.
 • Εντολή για συνδρομή προσωπικού και μέσων του Δήμου σε όμορους Δήμους μετά από σχετική συνεννόηση με τα αρμόδια Όργανα Πολιτικής Προστασίας.
 • Εντολή για αίτημα συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, από όμορους Δήμους ή την Περιφέρεια Αττικής.
 • Σε περίπτωση που η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πλησίον χώρου διάθεσης απορριμμάτων, ο Δήμαρχος κατά την κρίση του κινητοποιεί τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του χώρου.
 • Υποβολή αιτήματος, εάν κρίνει αυτό απαραίτητο, προς τον Περιφερειάρχη ή τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την κήρυξη του Δήμου ή περιοχών αυτού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας,
 • Αποφασίζει την σύγκληση του Σ.Τ.Ο., εφόσον κρίνεται αναγκαίο, για την υποβοήθηση του έργου του Δημάρχου.
 • Αποφασίζει την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται στο Δήμο για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του Δήμου.
 • Εντολή για παραμονή, μερική αποκλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων που έχουν διατεθεί με ευθύνη του Δημάρχου για την υποβοήθηση του έργου της ΠΥ, μετά από σχετική συνεννόηση των ανωτέρω με τον επικεφαλής Αξιωματικό της ΠΥ που διοικεί το συμβάν.

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας – Ενέργειες

 • Συντονισμός δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων, εντός των ορίων του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με την εντολή του Δημάρχου.
 • Τηρεί κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό που με ευθύνη του Δήμου έχουν εμπλακεί προς υποβοήθηση του έργου της ΠΥ, καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση του φαινομένου.
 • Ενημέρωση του Περιφερειάρχη και του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, στο πλαίσιο συντονισμού και ιεράρχησης δράσεων πολιτικής προστασίας στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών.
 • Ενεργοποιεί εφόσον χρειαστεί, μετά από σχετική εντολή, τα μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών.
 • Εκτέλεση της απόφασης για την οργανωμένη – προληπτική απομάκρυνση πολιτών, στις περιπτώσεις που η απόφαση, κατόπιν σχετικής εισήγησης από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, λαμβάνεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή το Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή τον οικείο Περιφερειάρχη σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4249/2012.
 • Ενημέρωση του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων του Δήμου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, καθώς και για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους.
 • Υποβολή, μετά από εντολή του Δημάρχου, αιτήματος συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, προς την Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας, ή προς όμορους Δήμους. Ειδικότερα, όταν το αίτημα συνδρομής αφορά φορείς της κεντρικής διοίκησης (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Υπουργείο Υγείας, κλπ) αυτό δρομολογείται δια του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ.
 • Ενημέρωση του κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που δρομολογούνται από το Δήμο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, καθώς και για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Η επίσημη ενημέρωση του κοινού σχετικά με θέματα που αφορούν τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, καθώς και των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης λόγω δασικών πυρκαγιών αποτελεί αρμοδιότητα του Αρχηγείου του Π.Σ., επομένως κάθε τέτοια δράση πρέπει να γίνεται σε συνεννόηση με το ΠΕ.Κ.Ε. και την Π.Υ.
 • Σε περίπτωση σύγκλισης του Σ.Τ.Ο., μεριμνά για την σύγκλιση – ενημέρωση των μελών του οργάνου.
Β.3.3.3. Άμεση και βραχεία διαχείριση συνεπειών

Δήμαρχος – Ενέργειες

 • Δίνει εντολή για ολική αποκλιμάκωση των πόρων που έχουν διατεθεί για την υποβοήθηση του έργου της ΠΥ, μετά από σχετική συνεννόηση με τον επικεφαλής Αξιωματικό της Π.Υ.
 • Δίνει εντολή για άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας υποδομών αρμοδιότητάς τους (δίκτυα ύδρευσης, οδικό δίκτυο, κλπ), η λειτουργία των οποίων παρουσιάζει δυσχέρειες ή διακόπηκε λόγω δασικών πυρκαγιών ή εκτάκτων αναγκών.
 • Δίνει εντολή για τον έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητάς τους, τα οποία βρίσκονται εντός της πληγείσας περιοχής, για τη διαπίστωση ζημιών
 • Δίνει εντολή για την συγκρότηση επιτροπών για την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών σε κατοικίες, προκειμένου να χορηγηθούν οι προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις για την κάλυψη των πρώτων αναγκών τους, για επισκευές κύριας οικίας αντικατάσταση οικοσκευής (ΚΥΑ 33862/6-05-2019 – ΦΕΚ 1669/Β΄/2019)

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας – Ενέργειες

 • Γνωστοποιεί μέσω ανακοινώσεων ή δελτίων τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για τη λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής στην οποία μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες που οι ιδιοκτησίες τους έχουν πληγεί και χρειάζονται άμεση προσωρινή διαμονή.
 • Μεριμνά για την δρομολόγηση δράσεων για τον έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητάς τους για τη διαπίστωση ζημιών, μετά από εντολή του Δημάρχου.
 • Κινητοποιούν με εντολή Δημάρχου τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για άμεσο έλεγχο και αποκατάσταση της λειτουργίας υποδομών αρμοδιότητάς τους (δίκτυα ύδρευσης, οδικό δίκτυο, κλπ), η λειτουργία των οποίων παρουσιάζει δυσχέρειες ή διακόπηκε λόγω δασικών πυρκαγιών.
 • Μεριμνά για την συγκρότηση επιτροπών για την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών σε κατοικίες, προκειμένου να χορηγηθούν οι προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις για την κάλυψη των πρώτων αναγκών τους, για επισκευές κύριας οικίας ή αντικατάσταση οικοσκευής (ΚΥΑ 33862/6-05-2019 – ΦΕΚ 1669/Β΄/2019), μετά από εντολή του Δημάρχου.
 • Μεριμνά για την αποστολή στην Περιφέρεια καταλόγου των αυτοψιών των πληγέντων κτιρίων για την υποβολή αιτήματος οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής και χορήγησης στεγαστικής συνδρομής.
 • Μεριμνά για την ενημέρωση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στο πλαίσιο συντονισμού και ιεράρχησης δράσεων πολιτικής προστασίας στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών,
 • Μεριμνά για την πραγματοποίηση της πρώτης εκτίμησης του αριθμού των πολιτών για τους οποίους θα πρέπει να εξασφαλιστούν άμεσα καταλύματα, με βάση τις πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των κατοικιών που έχουν καεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές στην περιοχή ευθύνης τους, και ενημερώνουν άμεσα τον Αντιπεριφερειάρχη Αττικής και το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
 • Μεριμνά για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών που έχουν καταφύγει στους προκαθορισμένους χώρους συγκέντρωσης, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών (χώροι καταφυγής).
 • Μεριμνά για την παροχή βοήθειας στους πληγέντες ή/και την προσωρινή διαμονή των πολιτών που λόγω καταστροφής η παραμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη, σε συνεργασία με την οικεία Περιφέρεια.
 • Συνεργάζεται με τα αρμόδια Όργανα Πολιτικής Προστασίας για την επιστροφή των πολιτών που απομακρύνθηκαν από την πληγείσα περιοχή όπου διαβιούν, εφόσον χρειάζονται μεταφορά.
 • Συλλέγει πληροφορίες που αφορούν τον αριθμό των κατοικιών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, που έχουν καεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες οι οποίες πιθανόν τις καθιστούν ακατοίκητες και ενημερώνει σχετικά τον Δήμαρχο.
 • Ενημερώνει τον Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Αττικής , και το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για το συνολικό αριθμό των πολιτών στην περιοχή ευθύνης τους για τους οποίους θα πρέπει να εξασφαλιστούν άμεσα καταλύματα, οι κατοικίες των οποίων έχουν καεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές.
 • Μεριμνά για την άμεση απομάκρυνση υλικών και μέσων του Δήμου που χρησιμοποιήθηκαν ή καταστράφηκαν κατά το στάδιο της καταστολής του φαινομένου.
 • Ενημερώνει το ΚΕΠΠ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων αποκατάστασης και διαχείριση των συνεπειών του Δήμου.

Β.3.4. Ρόλοι και Αρμοδιότητες των Επιχειρησιακά Εμπλεκομένων Φορέων

Οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των επιχειρησιακά εμπλεκομένων οργανικών μονάδων των Φορέων ανά επίπεδο διοίκησης (Στρατηγικό, Επιχειρησιακό, Τακτικό) σε όλες τις φάσεις του Συστήματος Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας περιγράφονται αναλυτικά στα επιχειρησιακά σχέδια των εμπλεκόμενων φορέων.

Για το έργο της καταστολής των Δασικών Πυρκαγιών, το οποίο αποτελεί ευθύνη του Πυροσβεστικού Σώματος, τα θέματα συνεργασίας του Πυροσβεστικού Σώματος με τους Φορείς που δρουν υποστηρικτικά στο έργο της κατάσβεσης ρυθμίζονται από την ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999 (ΦΕΚ 713 τ. Β”). Όταν κριθεί αναγκαίο και η πυρκαγιά έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, τότε, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενημερώνονται οι συναρμόδιες αρχές και ζητείται η αρωγή και συνδρομή τους. Ειδικά οι Ο.Τ.Α. πρώτης βαθμίδας, οι οποίοι διαθέτουν πυροσβεστικά οχήματα ή υδροφόρες, ενεργοποιούνται κατά προτεραιότητα. Η ενεργοποίησή τους γίνεται με αίτημα του 199 προς τους υπευθύνους των γραφείων Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας καθώς και των υπευθύνων των γραφείων Πολιτικής Προστασίας των ΟΤΑ. Η πυροσβεστική υπηρεσία έχει οριοθετήσει την περιοχή ευθύνης της αναπτύσσοντας δασικά περιπολικά κατά την αντιπυρική περίοδο.

Οι φορείς που καλύπτουν περιοχές μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης είναι οι εξής:

 • 8ος ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
 • Σ.Π.Α.Υ.
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
 • ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
 • Ε.Ο.Δ.Π.Ε.Α
 • ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΟΜΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ

Ρόλοι και αρμοδιότητες Εθελοντικών Οργανώσεων

Οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των εθελοντικών οργανώσεων προσδιορίζονται στα Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών της Περιφερειακής Ενότητας και αφορούν τους εθελοντές που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευμένων Εθελοντών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Οι ανωτέρω εθελοντικές οργανώσεις δύναται να ενεργοποιηθούν από το ΣΝΟ και το ΣΤΟ με βάση τις δράσεις που περιγράφονται στο καταστατικό λειτουργίας τους και με βάση τις αποφάσεις ένταξης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, οι οποίες καθορίζουν τα γεωγραφικά όρια δράσης τους.

Στον Δήμο μας δραστηριοποιείται μια εθελοντική ομάδα ενταγμένη στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με την ονομασία: «ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΕΟΔΠΕΑ)». Υπεύθυνος της εθελοντικής ομάδας και επικεφαλής είναι: ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας κ. Βασίλειος Κρητικός, 6944257035.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης οι εθελοντές μοιράζονται ανάλογα με την εκπαίδευση τους και τις ανάγκες, στους τομείς που θα τους επιβάλει ο εκάστοτε υπεύθυνος της ομάδας ή το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

Σημείο συνάντησης των εθελοντών σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης είναι το Πυροφυλάκιο στην οδό Κιάφας και Διγενή Ακρίτα-Αργυρούπολη. Η προσέλευση τους θα πρέπει να είναι όσον το δυνατόν πιο άμεση, ντυμένοι κατάλληλα με τον απαραίτητο εξοπλισμό της περίστασης (αν υπάρχει). Τηλέφωνο επικοινωνίας πυροφυλακίου: 2109955396.

Β.4 ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Σύμφωνα με τον νόμο 4662/2020, η «οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών (Evacuation) περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών για την προληπτική απομάκρυνση των πολιτών που βρίσκονται σε κίνδυνο εξαιτίας της παραμονής τους πλησίον περιοχής που απειλείται από ένα καταστροφικό φαινόμενο που είναι σε εξέλιξη».

Ενώ, κίνδυνος (Hazard) είναι «ένα δυνητικά καταστροφικό γεγονός, φαινόμενο ή ανθρώπινη δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει απώλειες ζωής ή τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσίες, κοινωνικές και οικονομικές διαταραχές ή περιβαλλοντική υποβάθμιση».

Στο άρθρ. 23, §4, του νόμου 4662/2020, γίνεται αναφορά στην υποχρέωση των Δήμων να συμπεριλάβουν, στα Τοπικά Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, Ειδικά Σχέδια για την προληπτική οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών, τα οποία καταρτίζονται με τη συνδρομή των κατά τόπους αρμόδιων αστυνομικών, πυροσβεστικών, υγειονομικών και λιμενικών αρχών. Ειδικότερα, τα ανωτέρω σχέδια περιλαμβάνουν, ιδίως:

α. Διαδικασίες για τη λήψη απόφασης οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών για λόγους προστασίας της ζωής ή της υγείας τους, από εν εξελίξει ή από επαπειλούμενο κίνδυνο ή απειλή.

β. Εναλλακτικές οδεύσεις απομάκρυνσης και μέτρα εξασφάλισής της, όπως ενδεικτικά η προσωρινή μονοδρόμηση οδών διπλής κατεύθυνσης.

γ. Τρόπους και δυνατότητες μεταφοράς πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης μέσων μαζικής μεταφοράς.

δ. Διαδικασίες για την ενημέρωση του κοινού πριν και κατά τη διάρκεια της οργανωμένης απομάκρυνσης, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με κινητικές δυσκολίες ή ειδικές ανάγκες.

ε. Δράσεις για την εύρεση θέσεων κατάλληλων χώρων υποδοχής, προσωρινής καταφυγής, στέγασης και παροχής διοικητικής μέριμνας.

Άρθρο 27 (Ν. 4662/2020)

Οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών

Η οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών από μια περιοχή (ολική ή μερική) αποτελεί προληπτικό μέτρο πολιτικής προστασίας και οργανώνεται για την προστασία της ζωής και της υγείας των πολιτών, όταν τεκμηριωμένα μία περιοχή εκτιμάται ότι, απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή και ο κίνδυνος λόγω της παραμονής των πολιτών σε αυτή είναι σοβαρός.

Η απόφαση για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών λαμβάνεται, σύμφωνα με το άρθρο 29 και σύμφωνα με το κείμενο θεσμικό πλαίσιο, τις κατευθυντήριες οδηγίες, εγκυκλίους και κανονιστικές πράξεις της διοίκησης αναφορικά με αυτή και το οποίο παραμένει σε ισχύ και μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Τυχόν ειδικότερα ζητήματα, που δεν συμπεριλαμβάνονται στα ανωτέρω, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και των εκάστοτε συναρμόδιων Υπουργών, μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Άρθρο 29 §4

στ. … Η λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών αποτελεί ευθύνη των κατά τόπους Δημάρχων, οι οποίοι έχουν τον συντονισμό του έργου πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση της καταστροφής σε τοπικό επίπεδο.

Όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από έναν (1) Δήμο, η απόφαση λαμβάνεται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, ο οποίος μπορεί να εξουσιοδοτήσει σχετικώς τον οικείο χωρικό Αντιπεριφερειάρχη. Όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από μία Περιφέρεια, η ανωτέρω απόφαση λαμβάνεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, από τον νόμιμο Αναπληρωτή του στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, τον Διοικητή του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, και εκτελείται από τους αρμόδιους Περιφερειάρχες και Δημάρχους. Η λήψη των ως άνω αποφάσεων οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών βασίζεται στις εισηγήσεις των φορέων που, κατά περίπτωση, έχουν την ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής.

Ο κίνδυνος που διατρέχουν οι πολίτες εξαιτίας δασικών πυρκαγιών προέρχεται, κατά βάση, από την έκθεση του ανθρωπίνου οργανισμού σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες εξ αιτίας της θερμότητας που παράγεται από την καύση της φυτικής βιομάζας, καθώς και από την έκθεση του ανθρωπίνου οργανισμού σε παράγωγα καύσης (καπνός, αιωρούμενα σωματίδια, καύτρες, κλπ) τα οποία διαχέονται στην ατμόσφαιρα.

Συνεπώς, το σκεπτικό όλων των αποφάσεων για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών θα πρέπει να συνδέεται κατά βάση με τους ανωτέρω κινδύνους. Στις περιπτώσεις που στην πορεία εξέλιξης μιας πυρκαγιάς υπάρχει εμπλοκή και καύση και άλλων ειδών καύσιμης ύλης, πέραν της φυτικής βιομάζας, όπως οικοδομικών υλικών, απορριμμάτων κλπ, ο κίνδυνος μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος της καύσιμης ύλης.

Β.4.1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η  δράση της  οργανωμένης  απομάκρυνσης πολιτών  από  μια  περιοχή που τεκμηριωμένα εκτιμάται ότι απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εφαρμόζεται για την προστασία της ζωής και της υγείας τους και πρέπει να υλοποιείται έχοντας υπόψη τους κινδύνους που διατρέχουν οι πολίτες σε τοπικό επίπεδο εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών, όπως αυτοί αναφέρονται παραπάνω, καθώς και τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που αναφέρονται αναλυτικά στις παραγράφους 2.1 και 2.2 του παρόντος.

Ειδικότερα στις περιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών, για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων επισημαίνονται τα ακόλουθα:

 • Η οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών εξετάζεται ως μέτρο προληπτικής προστασίας τους, που πρέπει να δρομολογείται εγκαίρως (ενώ η καταστροφή βρίσκεται σε εξέλιξη) και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς, η εκτίμηση των οποίων μπορεί να γίνει μόνο σε τοπικό επίπεδο. Δηλαδή το μέτρο αυτό εφαρμόζεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, στις περιοχές που αναμένεται να πληγούν λόγω της εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου, ο κίνδυνος παραμονής των πολιτών σε οικισμούς, τμήματα πολεοδομικών συγκροτημάτων κ.λπ. είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τον κίνδυνο μετακίνησης στον οποίο δύναται να εκτεθούν κατευθυνόμενοι προς ασφαλή χώρο.
 • Η δράση της οργανωμένης απομάκρυνσης ως μέτρο που δρομολογείται για την προληπτική προστασία των πολιτών έχει χαρακτήρα μη υποχρεωτικό, βασιζόμενη στην ενημέρωσή τους για τον κίνδυνο και τις πιθανές συνέπειες που έχει η παραμονή τους στον χώρο για τον οποίο έχει ληφθεί η απόφαση της απομάκρυνσης.
 • Αρμόδιος για την εισήγηση του μέτρου της οργανωμένης απομάκρυνσης των πολιτών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών είναι ο εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου. Στο πλαίσιο αυτό και με βάση την αναμενόμενη συμπεριφορά της πυρκαγιάς, προτείνει εγκαίρως και επακριβώς στο αρμόδιο όργανο (Δήμαρχος κ.λπ.) τα όρια της περιοχής που θα χρειαστεί να υλοποιηθεί η δράση.
 • Η δράση της απομάκρυνσης πραγματοποιείται μόνον όταν εξασφαλίζεται εγκαίρως η καλή οργάνωση για την ασφαλή υλοποίησή της. Σε αντίθετη περίπτωση η δράση αυτή εύκολα μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερες συνέπειες – απώλειες και να μετατραπεί σε επιχείρηση διάσωσης, την ευθύνη της οποίας στον χερσαίο χώρο έχει το Πυροσβεστικό Σώμα (παρ. β του άρθ. 1 του Ν.3511/2006, όπως έχει τροποποιηθεί βάσει του άρθ. 63 του Ν.4249/2014 και ισχύει).

Η διάταξη του άρθρου 108 του Ν.4249/2014 για την υλοποίηση της δράσης της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών δεν έχει εφαρμογή όταν η ασφάλεια και η κατάσταση της υγείας των ατόμων που ευρίσκονται εντός υποδομών ή εγκαταστάσεων φορέων τελεί υπό την εποπτεία ή διέπεται από ειδικότερες νομοθεσίες (Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Παιδικές Εξοχές – Κατασκηνώσεις, Ιερές Μονές, αρχαιολογικοί χώροι, ξενοδοχειακές μονάδες, εγκαταστάσεις Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφάλειας, κλπ.). Στην περίπτωση αυτή, η λήψη της απόφασης αποτελεί αρμοδιότητα των υπευθύνων λειτουργίας τους και λαμβάνεται μετά από σχετική ενημέρωση των αρμοδίων οργάνων του Π.Σ. σε τοπικό επίπεδο για την αναμενόμενη πορεία εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου και σύμφωνα με τα σχέδια πυροπροστασίας και εκκένωσής τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Νοείται ότι, σε αυτές τις περιπτώσεις, οι αποφάσεις των υπευθύνων λειτουργίας των ανωτέρω υποδομών ή εγκαταστάσεων θα πρέπει να γνωστοποιούνται άμεσα στον οικείο Δήμαρχο, όπως επίσης και στον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη, για λόγους καλύτερου συντονισμού του έργου της Πολιτικής Προστασίας στη διαχείριση εκτάκτων αναγκών και συνεπειών, καθώς και για την υποστήριξη του έργου τους από πλευράς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά κανόνα, η λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών, καθώς και η υλοποίησή της πραγματοποιείται με ευθύνη των κατά τόπους Δημάρχων οι οποίοι έχουν τον συντονισμό του έργου πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση της καταστροφής σε τοπικό επίπεδο, οι ακόλουθες κατευθυντήριες οδηγίες για τη λήψη της απόφασης, καθώς και το σχέδιο δράσης, κρίνεται σκόπιμο να αναφέρονται στις ενέργειες και τις δράσεις που αναλαμβάνουν οι Δήμαρχοι για τη λήψη και υλοποίηση της απόφασης.

Νοείται ότι τα ακόλουθα ισχύουν κατ’ αναλογία, όταν η απόφαση για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών λαμβάνεται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη (ή τον εξουσιοδοτημένο προς τούτο αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη) και τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ή τον εξουσιοδοτημένο προς τούτο Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης) και εκτελείται από τους αρμόδιους Περιφερειάρχες και Δημάρχους.

Β.4.2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ο μόνος αρμόδιος να εισηγηθεί την οργανωμένη απομάκρυνση στις περιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών είναι ο εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου, έχοντας την ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής σε τοπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνει εγκαίρως και επακριβώς τα όρια της περιοχής που θα χρειαστεί να υλοποιηθεί η δράση, με βάση την αναμενόμενη συμπεριφορά της πυρκαγιάς.

Ο Δήμαρχος, έχοντας υπόψη την ανωτέρω σχετική εισήγηση, καθορίζει άμεσα σημείο συγκέντρωσης (σε ασφαλή χώρο), στο οποίο οφείλουν να προσέλθουν οι επικεφαλής των φορέων που κύρια εμπλέκονται (ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΕΚΑΒ, υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας) ή, εάν αυτό δεν είναι άμεσα εφικτό, οι αναπληρωτές τους. Η ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεταξύ τους επικοινωνία, η συλλογή πληροφοριών σχετικών με την τρέχουσα κατάσταση, καθώς και ο συντονισμός τους. Επίσης παρέχει τη δυνατότητα για την άμεση επιλογή σχεδίου δράσης που θα ακολουθήσουν οι φορείς, στην περίπτωση που ληφθεί θετική απόφαση για απομάκρυνση.

Εν συνεχεία ο Δήμαρχος, πλαισιωμένος από τους επικεφαλής των φορέων που εμπλέκονται, πριν λάβει την απόφαση, πρέπει εγκαίρως να εκτιμήσει ή εξασφαλίσει τα εξής:

 • Τον αριθμό των ατόμων που πρέπει να απομακρυνθούν, με βάση τα δημογραφικά στοιχεία ή άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με τον αριθμό των ατόμων που διαβιούν ή βρίσκονται στην περιοχή αυτή για διαφόρους λόγους (παραθεριστές, κλπ). Η απομάκρυνση, με βάση τον κίνδυνο, ενδεχομένως να μην αφορά το σύνολο των πολιτών, αλλά μέρος αυτών (άτομα παιδικής ή τρίτης ηλικίας, άτομα με προβλήματα υγείας, κλπ).
 • Τον προσδιορισμό των μέσων μεταφοράς με βάση τον αριθμό των ατόμων που πρέπει να απομακρυνθούν και τη διαθεσιμότητά τους κατά το χρόνο που θα δοθεί η εντολή υλοποίησης της δράσης, εφόσον χρειάζονται μεταφορά. Η έγκαιρη εξασφάλιση των μέσων απομάκρυνσης αποτελεί κρίσιμη παράμετρο στη λήψη της απόφασης. Επίσης μια άλλη παράμετρος που πρέπει να εξεταστεί είναι και η δυνατότητα απομάκρυνσης των πολιτών με δικά τους μέσα, από καθορισμένα δρομολόγια, στα οποία έχει εξασφαλιστεί ο έλεγχος της κυκλοφορίας.
 • Τον αρχικό χώρο συγκέντρωσης των πολιτών (σημεία συγκέντρωσης) για την εν συνεχεία οργανωμένη απομάκρυνσή τους, εφόσον χρειάζονται μεταφορά.
 • Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ειδοποίηση των πολιτών εντός των ορίων της περιοχής που θα χρειαστεί να υλοποιηθεί η δράση, καθώς και τον τρόπο εντοπισμού και ειδοποίησής τους (πόρτα-πόρτα, ανακοινώσεις σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμός, κ.λπ.).
 • Τη δυνατότητα ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας, σε όλα τα εναλλακτικά δρομολόγια που έχουν προσδιοριστεί από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή, ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν, λαμβάνοντας υπόψη και την εκτιμώμενη εξέλιξη της πυρκαγιάς από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος κατά την απομάκρυνση των πολιτών.

Η δυνατότητα αυτή αφορά δρομολόγια που θα χρησιμοποιηθούν τόσο από τα μέσα μαζικής μεταφοράς των πολιτών, όσο και από τα ίδια μέσα που ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν οι πολίτες που απομακρύνονται μετά τη λήψη και δημοσιοποίηση της σχετικής απόφασης.

Νοείται ότι σε όλες τις περιπτώσεις τα δρομολόγια που έχουν επιλεγεί, σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να παρενοχλούν την κίνηση των πυροσβεστικών οχημάτων, καθώς και οχημάτων άλλων φορέων που σπεύδουν να ενισχύσουν το έργο της καταστολής και αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών (υδροφόρες, ασθενοφόρα ΕΚΑΒ, κ.λπ.).

 • Τη διασφάλιση επικοινωνιών μεταξύ των αρμόδιων φορέων που εμπλέκονται στην υλοποίηση της δράσης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο συντονισμός τους, καθώς και η παροχή πληροφοριών σχετικών με την τρέχουσα εξέλιξη της πυρκαγιάς.
 • Την υποδοχή και φροντίδα των πολιτών που απομακρύνονται σε επιλεγμένους ασφαλείς χώρους, συμπεριλαμβανομένης και της ιατρικής βοήθειας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.
 • Το χρονικό διάστημα που απαιτείται να απομακρυνθούν από την περιοχή (π.χ. για 6 ώρες) μέχρι να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος για τον οποίο απομακρύνονται. Η εκτίμηση αυτή αφορά κυρίως τους πολίτες που διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά στην περιοχή.
 • Τη φροντίδα για την επιστροφή των πολιτών που απομακρύνθηκαν και διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά στην περιοχή.

Με δεδομένη τη δυσκολία λήψης και υλοποίησης τέτοιων αποφάσεων, οι κατά περίπτωση αρμόδιοι Δήμαρχοι, οι περιοχές των οποίων πλήττονται, όταν αυτό είναι εφικτό στα χρονικά περιθώρια που επιτρέπει η εξέλιξη του φαινόμενου, μπορούν να συγκαλούν άμεσα το Τοπικό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) προς υποβοήθηση του έργου τους.

Β.4.3 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

Οι δράσεις που προοδευτικά υλοποιούνται σε μια οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών περιγράφονται ως εξής :

 • Εκτίμηση της κατάστασης και σχετική εισήγηση από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου, προς τον Δήμαρχο.
 • Άμεσος καθορισμός από τον Δήμαρχο σημείου συγκέντρωσης φορέων που κύρια εμπλέκονται (ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΕΚΑΒ, κλπ). Επισημαίνεται ότι η ενέργεια αυτή, δεν αποκλείει την επιτόπου σύγκληση από τον Δήμαρχο, εφόσον η εξέλιξη του φαινόμενου το επιτρέπει, του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.).
 • Λήψη απόφασης για την απομάκρυνση ή μη απομάκρυνση, από τον αρμόδιο Δήμαρχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 6, παρ. 5στ΄ του Ν.3013/2002 (όπως αυτό ισχύει, βάσει της παρ. 2 του άρθ. 18 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α΄/2007) και του άρθ. 108 του Ν.4249/2014) και τις κατευθυντήριες οδηγίες που αναφέρονται παραπάνω.
 • Ενημέρωση κοινού, όταν έχει ληφθεί απόφαση για την απομάκρυνσή του. Η δημόσια ανακοίνωση της απόφασης προς ενημέρωση του κοινού πρέπει να συντάσσεται με ευθύνη του Δημάρχου που έλαβε την απόφαση. Η ανακοίνωση πρέπει να περιέχει τις εξής βασικές πληροφορίες:
  • Ποιος έλαβε την απόφαση και ποιος έχει την ευθύνη εκτέλεσής της.
  • Να προσδιορίζει με σαφή τρόπο τα όρια της περιοχής μέσα από την οποία θα πρέπει να απομακρυνθούν, καθώς και τον κίνδυνο που διατρέχουν οι πολίτες εάν παραμείνουν σε αυτή.
  • Να προσδιορίζει με σαφή τρόπο εάν συντρέχει λόγος γενικής απομάκρυνσης όλων των πολιτών, ή συγκεκριμένων ομάδων τις οποίες θα προσδιορίζει κατά προτεραιότητα (άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, άτομα παιδικής ηλικίας, ηλικιωμένοι, κ.λπ.).
  • Να προσδιορίζει πού και πότε θα συγκεντρωθούν (σημεία συγκέντρωσης) οι πολίτες, εφόσον χρειάζονται μεταφορά, καθώς και τα προσωπικά αντικείμενα που μπορούν να έχουν μαζί τους.
  • Να προσδιορίζει την προβλεπόμενη διάρκεια της απομάκρυνσης, καθώς και τον τόπο προορισμού.
  • Να κατονομάζει τα ασφαλή οδικά δρομολόγια, καθώς και τυχόν μονοδρομήσεις που μπορούν να ακολουθήσουν σε περίπτωση απομάκρυνσης με δικά τους μέσα.
  • Να αναφέρει τη διαθέσιμη προνοιακή υποστήριξη στον τόπο προορισμού.
  • Να αναφέρει οδηγίες για προστασία της περιουσίας των πολιτών που απομακρύνονται.

Σημειώνεται ότι έχει ιδιαίτερη σημασία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που θα δεχτούν να αναμεταδώσουν την ανακοίνωση, να επιτευχθεί η δημιουργία μίας και μοναδικής συνολικής εικόνας αντιμετώπισης της κατάστασης προς το κοινό.

Ωστόσο, η κύρια δράση της ενημέρωσης του κοινού για τη λήψη απόφασης και την έναρξη της διαδικασίας απομάκρυνσής του θα πρέπει να βασίζεται κατά κύριο λόγο σε μεθόδους και πρακτικές που εξασφαλίζουν σε τοπικό επίπεδο περισσότερο τον εντοπισμό και εν συνεχεία την ενημέρωση των πολιτών για τον κίνδυνο που διατρέχουν, στην περίπτωση που παραμείνουν στην περιοχή (πόρτα – πόρτα ή ενημέρωση με διερχόμενο όχημα που παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες ή και συνδυασμός των δυο μεθόδων). Στην περίπτωση αυτή, τον κύριο λόγο για την υλοποίηση της δράσης έχουν οι κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές, το έργο των οποίων μπορεί να υποστηριχτεί και από δημοτικούς υπάλληλους. Ένα άλλο πλεονέκτημα που παρέχει η ενημέρωση με τις μεθόδους αυτές είναι και η δυνατότητα άμεσης καταγραφής των πολιτών που επιθυμούν να απομακρυνθούν, αλλά δε διαθέτουν δικά τους μέσα ή χρειάζονται ειδική μετακίνηση (ασθενείς, άτομα με κινητικά προβλήματα, κ.λπ.). Οι πληροφορίες αυτές θα οδηγήσουν σε ορθολογικότερη εκτίμηση των μέσων που απαιτούνται για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών.

 • Εκτέλεση / δρομολόγηση επιμέρους ενεργειών βάσει του σχεδίου δράσης που έχει επιλεγεί να ακολουθήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, πριν τη δημοσιοποίηση της απόφασης, υπό τον γενικό συντονισμό του οργάνου που αποφάσισε τη δράση ή έχει εξουσιοδοτηθεί για την εκτέλεσή της.

Επισημαίνεται ότι δράσεις που αφορούν την τήρηση της τάξης, τη ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την απομάκρυνση, καθώς και την πρόληψη και καταστολή τυχόν εγκλημάτων κατά της περιουσίας των πολιτών που απομακρύνονται από την περιοχή αποτελούν αρμοδιότητα των κατά τόπους Αστυνομικών Αρχών.

 • Τερματισμός επιμέρους δράσεων και αποκλιμάκωση εμπλεκομένων φορέων, μετά από σχετική απόφαση του Δημάρχου.
 • Καταγραφή και αποτίμηση έργου από το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

Είναι προφανές ότι η επιλογή του σχεδίου δράσης που θα ακολουθήσουν οι εμπλεκόμενοι φορείς αποτελεί διαδικασία που υπαγορεύεται κυρίως από την αναμενόμενη εξέλιξη της πυρκαγιάς, τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, καθώς και τους πόρους που είναι διαθέσιμοι για την υλοποίηση της δράσης.

Οι πολίτες και τα όργανα των φορέων που εμπλέκονται πρέπει σαφώς να καταλάβουν ποιος αποφασίζει ή έχει εξουσιοδοτηθεί για την εκτέλεση της ανωτέρω δράσης, Δήμαρχος ή Περιφερειάρχης (ή αρμόδιος εξουσιοδοτημένος Αντιπεριφερειάρχης) και κατ’ επέκταση ποιος έχει τον γενικό συντονισμό των επιμέρους ενεργειών που απαιτούνται για την υλοποίησή της.

Β.4.4 ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Σε περιοχές που υπάρχει παρουσία αλλοδαπών πολιτών (τουριστικά θέρετρα, κ.λπ.), θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για ξενόγλωσση ανακοίνωση από τον Δήμαρχο για την ενημέρωσή τους σχετικά με τη λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση και τις ασφαλείς διαδρομές που μπορούν να ακολουθήσουν όσοι θέλουν να απομακρυνθούν με ίδια μέσα.

Για τη μεταφορά αλλοδαπών πολιτών που δε διαθέτουν ίδια μέσα μετακίνησης, κρίνεται απαραίτητο, εφόσον είναι εφικτό, να καθορισθεί ιδιαίτερο σημείο συγκέντρωσής τους, για την εν συνεχεία απομάκρυνσή τους, με στόχο την καλύτερη επικοινωνία τους με τις Αρχές και τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών υποστήριξής τους.

Η οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών θα πρέπει να πραγματοποιείται κατά προτίμηση εντός των διοικητικών ορίων του οργάνου που έλαβε την απόφαση, δηλαδή εντός του Δήμου που πλήττεται ή σε όμορους Δήμους ή εντός της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ανάλογα με το εάν η απόφαση έχει ληφθεί από τον Δήμαρχο, ή τον Περιφερειάρχη (ή τον εξουσιοδοτημένο αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη), όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από έναν Δήμο.

Η απαίτηση αυτή, εφόσον είναι εφικτή, αποβλέπει στον καλύτερο συντονισμό κατά το στάδιο εκτέλεσης – υλοποίησης της δράσης, δεδομένου ότι δύναται να δρομολογείται από το ίδιο τοπικό όργανο που γνωρίζει καλά τις ιδιαιτερότητες της περιοχής. Το αυτό ισχύει και για τις περιπτώσεις που η απόφαση έχει ληφθεί από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή τον αντικαταστάτη του ή τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, δεδομένου ότι οι αποφάσεις τους εκτελούνται από τα ανωτέρω όργανα, Δήμαρχο ή Περιφερειάρχη (ή τον εξουσιοδοτημένο αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη).

Για τις παιδικές εξοχές – κατασκηνώσεις η λήψη της απόφασης για τη μετακίνηση κατασκηνωτών και προσωπικού που ευρίσκονται και διαβιούν εντός των υποδομών τους (εκκένωση και μεταφορά των κατασκηνωτών σε ασφαλές σημείο), σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης λόγω δασικών πυρκαγιών, καθορίζεται μέσα από τα σχέδια εκκένωσής τους, τα οποία συντάσσονται από τις διοικήσεις των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων σύμφωνα με τις κατευθύνσεις α) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τις μαθητικές κατασκηνώσεις του Υπουργείου (ΥΑ ΙΒ/7243/7-7-1983 – ΦΕΚ 368/τευχ. Β΄) και β) της Γενικής Δ/νσης Πρόνοιας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (παρ. 3, άρθ. 8 της ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999) για τις κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος και τις λοιπές δημόσιες ή ιδιωτικές παιδικές εξοχές – κατασκηνώσεις (Δ27/οικ.10625/345/2-4-2014 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Οικογένειας, της Γενικής Δ/νσης Πρόνοιας, του Υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας).

Τα ανωτέρω σχέδια οι διοικήσεις των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων οφείλουν να τα κοινοποιούν στις οικείες αρμόδιες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, της ΕΛ.ΑΣ., των Περιφερειών και των Δήμων (Δ27/οικ.10625/345/2-4-2014 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Οικογένειας, της Γενικής Δ/νσης Πρόνοιας, του Υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας).

Για λόγους καλύτερου συντονισμού του έργου της Πολιτικής Προστασίας, στην περίπτωση που κριθεί αναγκαία η λήψη του ανωτέρου μέτρου, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, με το 2113/8-4-2014 έγγραφό της, κάλεσε τις Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών και τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων να λάβουν αντίγραφο των ανωτέρω σχεδίων για τις παιδικές εξοχές – κατασκηνώσεις που λειτουργούν εντός των διοικητικών τους ορίων.

Σημειώνεται ότι με το Δ27/οικ.24397/989/16-7-2014 έγγραφό της η Δ/νση Προστασίας Οικογένειας της Γενικής Δ/νσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξέδωσε πρότυπο σχέδιο πυροπροστασίας και εκκένωσης κατασκηνώσεων σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, η σύνταξη του οποίου και η κατάθεσή του στις αρμόδιες Υπηρεσίες θα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση άδειας λειτουργίας κατασκήνωσης από το έτος 2015.

Β.4.5 ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Β.4.5.1. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός αυτού του σχεδίου ενεργειών είναι η αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης από επικείμενη καταστροφή λόγω δασικής πυρκαγιάς στις περιοχές του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης που γειτνιάζουν με το περιαστικό δάσος και ορίζονται από τους παρακάτω δρόμους: Ξεκινώντας από Βόρεια (όρια με τον δήμο Ηλιούπολης): Γοργοποτάμου, Μιχαλακοπούλου, Διγενή Ακρίτα, Κιάφας, Επτανήσου, Αριστάρχου, Μιλήτου, Αθανασίου Διάκου και τελειώνει στην Παλαιολόγου στα Ανατολικά όρια με τη Γλυφάδα. (Χάρτης 1)

Οι ενέργειες που θα γίνουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης αποβλέπουν:

α) Στην έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών και από την εξ αυτού πρόληψη.

β) Στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών και μέσων για την οργανωμένη απομάκρυνση των ατόμων που θα χρειαστεί να εκκενώσουν τις περιοχές διαμονής τους.

γ) Στη λήψη των απαραίτητων μέτρων προκειμένου να διατηρηθεί η ψυχραιμία των πολιτών και να περιορισθούν κατά το δυνατόν οι επιπτώσεις στον κανονικό ρυθμό των λειτουργιών της πόλης.

Β.4.5.2 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Έργο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολικής Προστασίας είναι η οργάνωση, ο σχεδιασμός και ο συντονισμός όλων των Διευθύνσεων του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που ενδεχομένως προκύψουν στην πόλη μας με έμφαση στις ακόλουθες

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ 
1.Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας(τηλ. 2132026000)
2.Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας(τηλ. 2132026005)
3.Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών(τηλ. 2132018721)
4.Τμήμα Συντήρησης Υποδομών και Δικτύων (τηλ. 2109600919)
5.Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών (τηλ. 2109961973)
6.Δημοτική Αστυνομία(τηλ. 2132018772-73)

Οι υπηρεσίες τις Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, οι υπηρεσίες Διοικητικής Μέριμνας, η Τεχνική Υπηρεσία, τα Τεχνικά Συνεργεία, οι Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου και η Δημοτική Αστυνομία, προκαθορίζουν το προσωπικό με το οποίο θα συνδράμουν στις επιμέρους δράσεις που θα υλοποιηθούν και προκύπτουν από τις αρμοδιότητές τους, βάσει των δυνατοτήτων τους σε έμψυχο δυναμικό και μέσα που διαθέτουν, για την υλοποίηση των πιο πάνω περιγραφόμενων ενεργειών.

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας ενημερώνεται καθημερινά από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, την Ελληνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και αποστέλλει στους εμπλεκόμενους υλοποίησης του σχεδίου το δελτίο πρόγνωσης καιρού, τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς και τον βαθμό επικινδυνότητας κατά την αντιπυρική περίοδο και μεριμνά για τη συγκρότηση του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του νόμου 4662/2020.

Β.4.5.3 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Οι δράσεις που προοδευτικά υλοποιούνται σε μια οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών περιγράφονται ως εξής:

 1. Εκτίμηση της κατάστασης και σχετική εισήγηση προς τον Δήμαρχο, από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος , ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής.
 2. Άμεσος καθορισμός σημείου συγκέντρωσης φορέων που κύρια εμπλέκονται (ΠΥ, ΕΛΑΣ, ΕΚΑΒ, ΟΑΣΑ, κ.τ.λ.) από το αρμόδιο όργανο (Σ.Τ.Ο.) που έχει την ευθύνη για τη λήψη της απόφασης (Πίνακας 2). Επισημαίνεται ότι η ενέργεια αυτή δεν αποκλείει την επιτόπου σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.), εφόσον η εξέλιξη του φαινόμενου το επιτρέπει.
 3. Λήψη απόφασης για την απομάκρυνση ή μη από τον Δήμαρχο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται όταν ο κίνδυνος παραμονής των πολιτών σε οικισμούς ή τμήματα πολεοδομικών συγκροτημάτων κ.λπ. είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τον κίνδυνο μετακίνησης στον οποίο δύναται να εκτεθούν κατευθυνόμενοι προς ασφαλή χώρο.
 4. Ενημέρωση κοινού, όταν έχει ληφθεί απόφαση για την απομάκρυνσή του, με τους παρακάτω τρόπους.

Η ενημέρωση – ανακοίνωση πρέπει να περιέχει τις εξής βασικές πληροφορίες:

 • Ποιος έλαβε την απόφαση και ποιος έχει την ευθύνη εκτέλεσής της.
 • Να προσδιορίζει με σαφή τρόπο τα όρια της περιοχής εκκένωσης (μερικής ή ολικής), καθώς και τον κίνδυνο που διατρέχουν οι πολίτες εάν παραμείνουν σε αυτήν.
 • Να προσδιορίζει με σαφή τρόπο εάν συντρέχει λόγος γενικής απομάκρυνσης όλων των πολιτών ή συγκεκριμένων ομάδων, τις οποίες θα προσδιορίζει κατά προτεραιότητα (άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, παιδιά, ηλικιωμένοι κ.τ.λ.).
 • Να προσδιορίζει πού και πότε θα συγκεντρωθούν (σημεία συγκέντρωσης) οι πολίτες, εφόσον χρειάζονται μεταφορά, καθώς και τα προσωπικά αντικείμενα που μπορούν να έχουν μαζί τους.
 • Να προσδιορίζει την προβλεπόμενη διάρκεια της απομάκρυνσης, καθώς και τον τόπο προορισμού.
 • Να κατονομάζει τις ασφαλείς οδούς διαφυγής, καθώς και τυχόν μονοδρομήσεις που μπορεί να επακολουθήσουν, σε περίπτωση απομάκρυνσης με δικά τους μέσα.
 • Να αναφέρει τη διαθέσιμη προνοιακή υποστήριξη στον τόπο προορισμού.
 • Να αναφέρει οδηγίες για προστασία της περιουσίας των πολιτών που απομακρύνονται.

Σημειώνεται ότι έχει ιδιαίτερη σημασία το γραφείο τύπου του Δήμου να ενημερώσει τα Μ.Μ.Ε. για να αναμεταδώσουν τη σχετική ανακοίνωση, συμβάλλοντας στη δημιουργία μίας και μοναδικής συνολικής εικόνας αντιμετώπισης της κατάστασης προς το κοινό.

Ωστόσο  πέραν  των  Μ.Μ.Ε.,  τοπικής  ή  πανελλαδικής  εμβέλειας,  που  θα αναμεταδώσουν την ανακοίνωση, η κύρια δράση της ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τη λήψη απόφασης και έναρξη της διαδικασίας απομάκρυνσής του θα πρέπει να βασίζεται σε μεθόδους και πρακτικές που εξασφαλίζουν περισσότερο τον εντοπισμό και εν συνεχεία την ενημέρωση των πολιτών για τους κινδύνους που διατρέχουν στην περίπτωση που παραμείνουν στην περιοχή.

Οι μέθοδοι αυτές είναι:

 • Ενημέρωση πόρτα – πόρτα
 • Ενημέρωση με διερχόμενο όχημα με μεγαφωνική εγκατάσταση που παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες
 • Ενημέρωση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • Συνδυασμός όλων των μεθόδων

Στην περίπτωση αυτή, τον κύριο λόγο για την υλοποίηση της δράσης έχουν οι κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές, το έργο των οποίων μπορεί να υποστηριχτεί από τη Δημοτική Αστυνομία.

Ένα άλλο πλεονέκτημα που παρέχει η ενημέρωση με τις μεθόδους αυτές είναι και η δυνατότητα άμεσης καταγραφής των πολιτών που επιθυμούν να απομακρυνθούν αλλά δε διαθέτουν δικά τους μέσα ή χρειάζονται ειδική φροντίδα για την μετακίνησή τους (ασθενείς, άτομα με κινητικά προβλήματα κ.τ.λ.). Οι πληροφορίες αυτές θα οδηγήσουν σε ορθολογικότερη εκτίμηση των μέσων που απαιτούνται για την οργανωμένη απομάκρυνση.

 1. Επιμέρους ενέργειες του σχεδίου δράσης που έχει επιλεγεί πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, πριν τη δημοσιοποίηση της απόφασης, υπό τον συντονισμό του εποπτεύοντος οργάνου που αποφάσισε τη δράση.
 2. Τερματισμός επιμέρους δράσεων και αποκλιμάκωση εμπλεκόμενων φορέων, μετά από σχετική απόφαση του οργάνου που έχει τον γενικό συντονισμό.
 3. Καταγραφή και αποτίμηση έργου από τον υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας.
Β.4.5.4. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Με βάση τις παραπάνω προϋποθέσεις και περιορισμούς και έχοντας υπόψη τη διεθνή εμπειρία και πρακτική στον σχεδιασμό για την εκτέλεση της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών από μια περιοχή, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν τα ακόλουθα.

Ο εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου, έχοντας την ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής, είναι ο μόνος αρμόδιος να εισηγηθεί την οργανωμένη απομάκρυνση. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνει εγκαίρως και επακριβώς τα όρια της περιοχής που θα χρειαστεί να υλοποιηθεί η δράση, με βάση την αναμενόμενη συμπεριφορά της πυρκαγιάς.

Το όργανο που αποφασίζει, έχοντας υπόψη την ανωτέρω σχετική εισήγηση, καθορίζει άμεσα σημείο συγκέντρωσης (σε ασφαλή χώρο), στο οποίο οφείλουν να προσέλθουν οι επικεφαλής των φορέων που κύρια εμπλέκονται (Δήμαρχος, ΕΛ.ΑΣ., Π.Y, Ε.Κ.Α.Β., υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας κ.τ.λ.). Η ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεταξύ τους επικοινωνία, η συλλογή πληροφοριών σχετικών με την τρέχουσα κατάσταση, καθώς και ο συντονισμός τους. Επίσης παρέχει τη δυνατότητα για άμεση επιλογή σχεδίου δράσης που θα ακολουθήσουν οι φορείς, στην περίπτωση που ληφθεί θετική απόφαση για απομάκρυνση.

Εν συνεχεία το όργανο που αποφασίζει, πλαισιωμένο από τους επικεφαλής των φορέων που εμπλέκονται, πριν λάβει την απόφαση, πρέπει εγκαίρως να εκτιμήσει και εξασφαλίσει τα εξής:

 • Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ειδοποίηση των πολιτών, καθώς και τον τρόπο εντοπισμού και ειδοποίησής τους.
 • Τον αριθμό των ατόμων που πρέπει να απομακρυνθούν.
 • Τον προσδιορισμό των μέσων μεταφοράς.
 • Τον αρχικό χώρο συγκέντρωσης των πολιτών.
 • Τη δυνατότητα ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας.
 • Τη διασφάλιση επικοινωνιών μεταξύ των αρμόδιων φορέων.
 • Το χρονικό διάστημα που απαιτείται να απομακρυνθούν από την περιοχή.
 • Τη φροντίδα για την επιστροφή των πολιτών που απομακρύνθηκαν.

Με δεδομένη τη δυσκολία λήψης και υλοποίησης τέτοιων αποφάσεων, οι κατά περίπτωση αρμόδιοι Δήμαρχοι, οι περιοχές των οποίων πλήττονται, όταν αυτό είναι εφικτό στα χρονικά περιθώρια που επιτρέπει η εξέλιξη του φαινομένου, μπορούν να συγκαλούν άμεσα το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) προς υποβοήθηση του έργου τους.

Β.4.5.5 ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Σε περίπτωση απόφασης της οργανωμένης απομάκρυνσης πληθυσμού η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, ακολουθώντας πάντα το σχέδιο δράσης, είναι η καθ’ ύλην αρμόδια για τον συντονισμό των ενεργειών που κρίνονται απαραίτητες για την υλοποίηση της δράσης.

Συγκεκριμένα προτείνεται η επί τόπου μετάβαση των αιρετών Δημοτικών συμβούλων (που έχουν εκ των προτέρων ορισθεί) και των υπαλλήλων που έχουν επιφορτισθεί την Πολιτική Προστασία για να συντονίζουν τις επί μέρους δράσεις, βοηθώντας ταυτόχρονα τους λοιπούς υπαλλήλους του Δήμου στην απομάκρυνση του πληθυσμού.

Όλες οι Υπηρεσίες του Δήμου θα συμμετέχουν στη διαδικασία της οργανωμένης απομάκρυνσης πληθυσμού, με έμφαση στις πιο άμεσα εμπλεκόμενες που είναι:

 1. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
 2. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας
 3. Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
 4. Το Τμήμα Συντήρησης Υποδομών και δικτύων
 5. Η Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής
 6. Η Δημοτική Αστυνομία και
 7. Η αντίστοιχη Δημοτική Κοινότητα Ελληνικού ή Αργυρούπολης.

Επιπλέον στη διαδικασία της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών θα συμμετέχει το Γραφείο Εθελοντών και η Ομάδα Δασοπροστασίας Πυρόσβεσης Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, όπως προβλέπεται και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας.

Με μέριμνα της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης θεωρείται σκόπιμο να δημιουργηθούν στον χώρο στον οποίο θα λάβει χώρα η οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών:

 1. Ένα επιχειρησιακό συντονιστικό κέντρο.
 2. Ένας ή περισσότεροι σταθμοί παροχής Α’ Βοηθειών για τους πολίτες που απομακρύνονται.
 3. Σταθμοί πληροφόρησης των πολιτών κατά μήκος της ή των διαδρομών που θα χρησιμοποιηθούν για την απομάκρυνσή τους, σε κομβικά σημεία, για να κατευθύνουν τα οχήματα και τους πολίτες προς τους προεπιλεγμένους χώρους συγκέντρωσης.
 4. Δίκτυο τηλεπικοινωνιών για την άμεση και απρόσκοπτη επικοινωνία όλων των εμπλεκόμενων στην υλοποίηση της απομάκρυνσης του πληθυσμού.
 5. Όλος ο αναγκαίος εξοπλισμός προσωρινής φιλοξενίας πληθυσμού, όπως:
  • μικρά φαρμακεία με είδη πρώτων βοηθειών και φάρμακα πρώτης ανάγκης
  • πιεσόμετρα και μικρές φιάλες οξυγόνου
  • υπνόσακοι και λοιπά κλινοσκεπάσματα, ηλεκτρικές κουβέρτες, απομονωτικά & αντιανεμικά σκεπάσματα αντιμετώπισης υποθερμίας
  • αντίσκηνα των 4 ή έξι ατόμων (όταν επιβάλλεται η διανυκτέρευση)
  • χημικές τουαλέτες
  • υποδομή φιλοξενίας κατοικίδιων ζώων
  • ξηρά τροφή μακράς διάρκειας και υψηλής συντήρησης
  • υγρά (νερό, ή/και υγρά ταχείας αντιμετώπισης υπογλυκαιμικών περιστατικών)
  • πρόβλεψη εξοπλισμού για μετακίνηση Α.μεΑ (Αναπηρικά αμαξίδια, βαδιστικά όπως περιπατητήρες, πατερίτσες κ.ά.).

Έχει υπολογισθεί ότι στο περιαστικό μέτωπο του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης στους δρόμους που έχει αναφερθεί παραπάνω κατοικούν 1300 πολίτες. Βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία για την καταγραφή των πολιτών που επιθυμούν να απομακρυνθούν αλλά δε διαθέτουν δικά τους μέσα ή χρειάζονται ειδική φροντίδα για τη μετακίνησή τους (ασθενείς, άτομα με κινητικά προβλήματα κ.τ.λ.).

Η απομάκρυνση του πληθυσμού θα γίνει και με τη συνδρομή τριών (3) λεωφορείων της Δημοτικής Συγκοινωνίας και τεσσάρων (4) πούλμαν μεταφοράς προσωπικού 50 θέσεων.

Η Ελληνική Αστυνομία με τη συνδρομή και της Δημοτικής Αστυνομίας θα ελέγξουν εάν υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για τυχόν εναπομείναντες κατοίκους και θα φροντίσουν για την καταγραφή τους, εφόσον αρνηθούν τη διαδικασία της προληπτικής απομάκρυνσης για λόγους προστασίας τους.

Η τροχαία θα μεριμνήσει ώστε να χρησιμοποιηθούν οι προεπιλεγμένες οδοί για την απομάκρυνση του πληθυσμού.

Πληροφορίες θα δίνονται στους δημότες για την εξέλιξη της πυρκαγιάς, την οργανωμένη απομάκρυνση, την αποφυγή πανικού, την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας, τους χώρους καταφυγής, τους σταθμούς Α´ Βοηθειών κ.λπ., από:

 • Το γραφείο εξυπηρέτησης του Δημότη (τηλέφωνο 15415)
 • Το τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου (τηλέφωνο 2132026000)
 • Το τηλεφωνικό κέντρο της Πολιτικής Προστασίας (τηλέφωνο 2132026000)
 • Το Πυροφυλάκιο Αργυρούπολης (τηλέφωνο 2109955396)
 • Τη Γραμμή Έκτακτης Ανάγκης των Εθελοντών Δασοπροστασίας ΕΟΔΠΕΑ (τηλέφωνο 6979800633)

Η ενημέρωση των δημοτών θα γίνεται με κάθε δυνατό τρόπο, αναλόγως των συνθηκών που επικρατούν (με δελτία τύπου και ανακοινώσεις που θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.elliniko-argyroupoli.gr/index.php ή σε διάφορα σημεία της πόλης, με ανακοινώσεις σε ΜΜΕ, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, κ.λπ.).

Β.4.5.5.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, το όργανο που εισηγείται και το όργανο που αποφασίζει κατά περίπτωση για την υλοποίηση της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών, για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τα εξής:

Η οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών εξετάζεται ως μέτρο προληπτικής προστασίας τους, που πρέπει να δρομολογείται εγκαίρως (ενώ η καταστροφή βρίσκεται σε εξέλιξη) και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς, η εκτίμηση των οποίων μπορεί να γίνει μόνο σε τοπικό επίπεδο.

Η δράση της απομάκρυνσης πραγματοποιείται μόνον όταν εξασφαλίζεται εγκαίρως η καλή οργάνωση για την ασφαλή υλοποίησή της. Σε αντίθετη περίπτωση η δράση αυτή εύκολα μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερες συνέπειες – απώλειες και να μετατραπεί σε επιχείρηση διάσωσης, την ευθύνη της οποίας έχει το Πυροσβεστικό Σώμα (παρ. β, του άρθ. 1 του Ν.3511/2006).

Κατά συνέπεια η οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών εξετάζεται ως μέτρο που δρομολογείται για την προστασία τους, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς, ενώ η διάσωση είναι δράση υποχρεωτική και κατά κανόνα αφορά μικρές ομάδες πολιτών ή μεμονωμένα άτομα σε συγκεκριμένο και περιορισμένο χώρο, πλησίον ή εντός της φλεγόμενης περιοχής.

Η δράση της οργανωμένης απομάκρυνσης ως μέτρο που δρομολογείται για την προληπτική προστασία των πολιτών έχει χαρακτήρα μη υποχρεωτικό, βασιζόμενη στην ενημέρωσή τους για τον κίνδυνο για τον οποίο έχει ληφθεί η απόφαση της απομάκρυνσης και τις πιθανές συνέπειες που έχει η παραμονή τους στον χώρο.

Η απομάκρυνση πρέπει να πραγματοποιείται κατά προτίμηση εντός των διοικητικών ορίων του οργάνου που έλαβε την απόφαση, δηλαδή εντός του Δήμου που πλήττεται.

Οι χώροι που επιλέγονται για να συγκεντρωθούν οι πολίτες που απομακρύνονται με οργανωμένο τρόπο πρέπει να εξασφαλίζουν εκ των προτέρων όλες τις προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας και να αποκλείουν το ενδεχόμενο της ανάγκης για εκ νέου απομάκρυνσή τους από τον χώρο ή τους χώρους αυτούς.

Η καταγραφή και ταυτοποίηση των πολιτών που έχουν μεταφερθεί στους χώρους αυτούς και ο έλεγχος της κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει εξ αιτίας της καταστροφής (απώλεια συγγενικών προσώπων κ.λπ.) κρίνονται κατά περίπτωση απαραίτητες.

Β.4.5.5.2 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ

Ξεκινώντας από Βόρεια (όρια με τον δήμο Ηλιούπολης): Γοργοποτάμου, Μιχαλακοπούλου, Διγενή Ακρίτα, Κιάφας, Επτανήσου, Αριστάρχου, Μιλήτου, Αθανασίου Διάκου και τελειώνει στην Παλαιολόγου στα Ανατολικά όρια με τη Γλυφάδα.

Προτεινόμενος τόπος προορισμού (σημείο καταυλΑΑισμού) είναι το Κλειστό Γυμναστήριο «ΑΠΧ Αργοναύτες», Τριπόλεως και Μ. Ασίας, Αργυρούπολη.

Επισυνάπτεται πληροφοριακός χάρτης με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, τους δρόμους που προβλέπεται να ακολουθηθούν κατά την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών, τα σημεία συγκέντρωσης P1, P2, P3, o χώρος καταφυγής – καταυλισμού S1 και το γραφείo συντονισμού και διαχείρισης των πολιτών του χώρου καταφυγής S2. (Χάρτης 1)

Χάρτης 1
Α/Α ΤΟΜΕΑΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΤΟΜΕΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΤΟΜΕΑΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
1Β’ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΟλυμπίας 9-11, ΑργυρούποληΣΕΙΣΜΟΣ
2ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑγίας Παρασκευής, ΕλληνικόΣΕΙΣΜΟΣ
3Α’ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ – Α.Π.Χ. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣΛ. Κύπρου & Τριπόλεως, ΑργυρούποληΣΕΙΣΜΟΣ – ΠΥΡΚΑΓΙΑ
4ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣΤριπόλεως & Αθανασίου Διάκου, ΑργυρούποληΣΕΙΣΜΟΣ
Πίνακας: Επιπλέον κλειστοί χώροι καταφυγής – καταυλισμού.
Α/ΑΟΝΟΜΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗΤΗΛΕΦΩΝΟ
1ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ Ελληνικού-ΑργυρούποληςΛ. Κύπρου 58213 2018700
2Κ.ΕΠΙΧ. Δήμου Ελληνικού-ΑργυρούποληςΑργυρουπόλεως 94 – 96 
3Πυροφυλάκιο ΑργυρούποληςΤέρμα Διγενή Ακρίτα και Κιάφας210 9955396
Πίνακας με τα σημεία συγκέντρωσης εμπλεκόμενων φορέων.

και πίνακας με τους τομείς καταφυγής και την πληθυσμιακή κάλυψη ανά τομέα έκτακτης ανάγκης.

Α/Α ΤΟΜΕΑΟΝΟΜΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (τ.μ.)ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (1άτομο/2τ.μ.)ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
1Β’ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΟλυμπίας 9-11, ΑργυρούποληΑνοιχτό Πάρκινγκ & Ανοιχτό Γήπεδο Ποδοσφαίρου9.4204.7102.890100%
2ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ – “208” ΑΝΩΑνεξαρτησίας & Ολυμπίας, ΑργυρούποληΑνοιχτό Πάρκο Αναψυχής4.0002.0005.47237%
3ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣΑνεξαρτησίας & Ολυμπίας, ΑργυρούποληΑνοιχτό Πάρκο Αναψυχής6.0003.0004.89761%
4ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΡΝΑΛΗ28ης Οκτωβρίου & Μαρ. Γερουλάνου, ΑργυρούποληΑνοιχτό Πάρκο Αναψυχής3.5001.7507.39724%
5ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚΛασκάρεως & Κύπρου, ΑργυρούποληΑνοιχτό Πάρκινγκ4.9002.4502.48199%
6Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΛ. Κύπρου & Τριπόλεως, ΑργυρούποληΑνοιχτό Γήπεδο Ποδοσφαίρου με στίβο14.9007.4506.674100%
7ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΟΝΤΙΩΝ, ΜΕΤΡΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΘουκυδίδου, ΑργυρούποληΠάρκο Αναψυχής8.0004.0004.30293%
8ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣΙασωνίδου & Χρυσ. Τραπεζούντος & Αθ. Διάκου, ΕλληνικόΠάρκο Αναψυχής & Προαύλιος Χώρος εκκλησίας4.6002.3005.31643%
9ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝΙασωνίδου & Χρυσ. Τραπεζούντος, ΕλληνικόΑνοιχτή Πλατεία2.7001.3505.67024%
10ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΥΣΤΡΑΕλ. Βενιζέλου & 31η οδός & 29η οδός, ΕλληνικόΑνοιχτή Πλατεία3.6001.800406100%
119ο ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΠλαστήρα & Μεγ. Αλεξάνδρου, ΑργυρούποληΠάρκο Αναψυχής & Ανοιχτό Γήπεδο Μπάσκετ3.1001.5501.63695%
12ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ “129”Δραγατσανίου & Βοσπόρου, ΕλληνικόΠάρκο Αναψυχής8.0004.0003.092100%
13ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΜΥΡΝΗΣ1η οδός & 3η οδός & Γάμμα οδός, Ελληνικό8.2004.100332100%
ΣΥΝΟΛΟ 80.92040.46050.564
Πίνακας με τους τομείς καταφυγής και την πληθυσμιακή κάλυψη ανά τομέα έκτακτης ανάγκης.
Χάρτης 2: Δορυφορική αποτύπωση του περιαστικού μετώπου (κίτρινη γραμμή)

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ – ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Γ.Γ.Π.Π.

 1. ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ-ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
 2. Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ, ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
 3. ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΣ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
 4. ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ, ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ-ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ
 5. ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ-ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ-ΔΙΑΚΟΥ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ
 6. ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΜΥΡΝΗΣ, 1ης – 3ης –ΓΑΜΜΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ
 7. ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ , ΕΛΛΗΝΙΚΟ
 8. Β ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ , ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ, ΟΛΥΜΠΙΑΣ 3, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
 9. ΑΛΣΟΣ ΤΡΟΥΜΠΑΡΙ, ΚΥΨΕΛΗΣ- ΟΣ.ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ- ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
 10. ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΥΣΤΡΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-31η ΟΔΟΣ- 28η ΟΔΟΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ

Οι χώροι που είναι διαθέσιμοι στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για την προσωρινή φιλοξενία συγγενών θυμάτων είναι:

 1. Ξενοδοχείο X CITE, Μ. Γερουλάνου 1 τηλ. 2109944288 (20 δωμ.)
 2. Εταιρεία Σπαστικών (ΑΜΕΑ) “ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ”, Μ. Γερουλάνου 117 (8 δωμ.)

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Θερμαινόμενοι χώροι που είναι διαθέσιμοι στο Δήμο μας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για την προσωρινή φιλοξενία ευπαθών ομάδων πολιτών είναι:

 1. Α΄ΚΑΠΗ Ελληνικού, Λ. Ιασωνίδου 35 τηλ. 2109614324
 2. Α΄ΚΑΠΗ Αργυρούπολης, Αλεξιουπόλεως 27 τηλ. 2109920246-2109958620

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΓΕΙΡΙΩΝ

Στους παρακάτω ναούς υπάρχει κουζίνα η οποία χρησιμοποιείται για το μαγείρεμα φαγητού που προσφέρεται σε άπορα άτομα – οικογένειες. .

 1. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (δημότες από Αλεξιουπόλεως προς Ελληνικό)
 2. ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ (δημότες από Αλίμου-Βουλιαγμένης-Πλαπούτα-Φενεού-Κυβέλης).
 3. 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ. Αριστάρχου 14 Αργυρούπολη τηλ.: 2109935794 ( δημότες από οδό Αργυρουπόλεως και άνω).
 4. 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ. Μπουμπουλίνας 6 Αργυρούπολη τηλ.: 2109934279 ( δημότες από Αλιμούντος έως Αλεξιουπόλεως).
Β.4.5.6 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ

Στο πλαίσιο του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών ως πληγέντες προσδιορίζονται οι πολίτες οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί από τον τόπο κατοικίας ή διαμονής τους εξαιτίας τεκμηριωμένου κινδύνου από την εξέλιξη της Δασικής Πυρκαγιάς (οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών) ή πολίτες των οποίων ο τόπος κατοικίας ή διαμονής έχει υποστεί φθορές από την καταστροφή.

Η διοικητική μέριμνα των πληγέντων αναφέρεται στην μετακίνηση και παραμονή των πολιτών σε ασφαλείς χώρους κατά τη διάρκεια ή και μετά από μια Δασική Πυρκαγιά, με στόχο την προστασία τους και την αποφυγή έκθεσής τους στα προϊόντα καύσης (καπνός, αιωρούμενα σωματίδια, κλπ). Οι Δήμοι σε συνεργασία με τις οικείες Περιφέρειες, έχουν ήδη προσδιορίσει τους χώρους καταφυγής για προστασία από δασικές πυρκαγιές, οι οποίοι έχουν ελεγχθεί ως προς την καταλληλότητά τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων και οι οποίοι δύνανται να διαθέτουν βασικά δίκτυα υποδομής (ύδρευση, ηλεκτροδότηση)

Προς τους ανωτέρω χώρους καταφυγής δύνανται, κατά την διάρκεια ή και μετά από μια Δασική Πυρκαγιά, να κατευθύνονται πολίτες οι οποίοι έχουν καταφύγει σε μη ασφαλείς υπαίθριους χώρους, με στόχο την προστασία τους.

Διευκρινίζεται ότι οι προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλεια των χώρων αυτών στις περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών δεν διαφοροποιούνται από αυτές που ισχύουν για τους λοιπούς χώρους συνάθροισης πολιτών, οι οποίες και δρομολογούνται από ειδικότερες νομοθεσίες, λαμβάνοντας υπόψη και την προστασίας των πολιτών από παράγωγα καύσης (καπνός, αιωρούμενα σωματίδια, κλπ) τα οποία διαχέονται στην ατμόσφαιρα κατά την εξέλιξη μιας δασικής πυρκαγιάς.

Στην περίπτωση που γίνεται εκτίμηση για πολύωρη παραμονή των πολιτών στους ανωτέρω χώρους, οι Δήμαρχοι, συνεκτιμώντας και τις λοιπές επιχειρησιακές τους ανάγκες που συνδέονται με την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών, δύνανται να δρομολογήσουν δράσεις για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών που έχουν συγκεντρωθεί σε αυτούς.

Παράλληλα με τις ανωτέρω δράσεις, που σκοπό έχουν τη κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών και την ασφάλεια των πολιτών που έχουν συγκεντρωθεί σε υπαίθριους χώρους, οι Δήμοι συλλέγουν πληροφορίες που αφορούν τον αριθμό των κατοικιών, που έχουν καεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες οι οποίες πιθανόν τις καθιστούν ακατοίκητες και εντάσσονται εντός των διοικητικών ορίων αρμοδιότητάς τους. Η ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να εκτιμηθεί ο αριθμός των πολιτών για τους οποίους θα πρέπει να εξασφαλιστούν άμεσα καταλύματα.

Οι Δήμαρχοι, με βάση τις ανωτέρω πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των κατοικιών που έχουν καεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές στην περιοχή ευθύνης τους, πραγματοποιούν την πρώτη εκτίμηση του αριθμού των πολιτών για τους οποίους θα πρέπει να εξασφαλιστούν άμεσα καταλύματα και ενημερώνουν άμεσα τον Περιφερειάρχη και τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Ο Περιφερειάρχης, έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, δίνει εντολή εξασφάλισης καταλυμάτων στη /νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, η οποία σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων και τις αρμόδιες υπηρεσίες πρόνοιας των ΟΤΑ, μεριμνούν για την εξασφάλιση των κατάλληλων χώρων προσωρινής στέγασης των πληγέντων (τουριστικές εγκαταστάσεις κλπ), καθώς και μεταφορά τους, αν απαιτηθεί.

Η κοινωνική προστασία στους πολίτες που περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών υποστηρίζεται άμεσα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μέσω των Δήμων, όταν συντρέχει περίπτωση, για την κάλυψη των πρώτων αναγκών (διαμονή – διατροφή) και από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη συνέχεια, δια των αρμοδίων υπηρεσιών Πρόνοιας των ΟΤΑ.

Η προκύπτουσα δαπάνη προσωρινής εγκαταστάσεως και διατροφής πληγεισών οικογενειών ή μεμονωμένων ατόμων σε ξενοδοχεία ή άλλους χώρους, καταβάλλεται υπό των αρμοδίων, για την κοινωνική προστασία των θεομηνιοπλήκτων, υπηρεσιών του YYKA, απ ευθείας στους ξενοδόχους ή ιδιοκτήτες ετέρων χώρων, εις βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του ΥΥΚΑ. (Ν. . 57/1973, ΦΕΚ 149/Α΄/1973 – Ν. 776/1978, ΦΕΚ 68/Α΄/1978 – ΠΔ 93/1993, ΦΕΚ 39/Α΄/1993). Οι λεπτομέρειες καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού ΥΚΑ.

Με την ΚΥΑ Π2/οικ.2673/29-8-2001 των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα όρια, προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία οικονομικής ενίσχυσης των πληγέντων για την κάλυψη των πρώτων αναγκών τους, για επισκευές κύριας οικίας ή αντικατάσταση οικοσκευής, κτλ. Σε περιπτώσεις μεγάλων καταστροφών τα ανωτέρω θέματα ρυθμίζονται και με ειδικότερες Υπουργικές Αποφάσεις.

Ο γενικότερος συντονισμός των Φορέων που έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση δράσεων σχετικών με την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων που αφορούν στη δημόσια υγεία είναι αρμοδιότητα του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ), το οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σε περίπτωση Δασικών Πυρκαγιών το Ε.Κ.ΕΠ.Υ εφαρμόζει, αν τούτο απαιτείται, τα επιχειρησιακά σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που έχει καταρτίσει (Ν.3370/05, ΦΕΚ 176/Α΄/2005 – Ν. 3527/07, ΦΕΚ 25/Α΄/2007).

Σε περιπτώσεις όπου άτομα, οικογένειες και πληθυσμιακές ομάδες θεωρείται ότι χρήζουν άμεσα έκτακτης κοινωνικής βοήθειας λόγω αντιμετώπισης κοινωνικών κινδύνων που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ.), που υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο του ΥΥΚΑ, συντονίζει το δίκτυο παροχής υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης.

Μετά από δασικές πυρκαγιές ή έκτακτη ανάγκη το Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων του ΕΚΚΑ δύναται να συγκροτεί και να κινητοποιεί Ομάδες Ταχείας Παρέμβασης (στελεχωμένες κυρίως από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς), για την παροχή άμεσης συμβουλευτικής υποστήριξης και βραχείας διάρκειας ψυχολογικής υποστήριξης σε ατομικό, ομαδικό και κοινοτικό επίπεδο (Ν. 2646/1998, ΦΕΚ 236/Α΄/1998 – Ν. 3106/2003, ΦΕΚ 30/Α΄/2003 – Ν. 3402/2005, ΦΕΚ 258/Α΄/2005 – ΠΔ 22/2006, ΦΕΚ 18/Α΄/2006).

Οι ανωτέρω Ομάδες Ταχείας Παρέμβασης βρίσκονται σε ετοιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και κινητοποιούνται σε περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών που αφορούν μεγάλο αριθμό θυμάτων, με στόχο την ψυχοκοινωνική υποστήριξή τους.

Β.4.5.6.1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ανάγκες σίτισης και Α’ βοηθειών

Αν παρουσιασθούν ανάγκες σίτισης, πρώτων Βοηθειών, ψυχοκοινωνικής στήριξης κλπ, δραστηριοποιείται η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής που συντονίζει και κατευθύνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται.

Το Πολιτιστικό κέντρο στην πρώην βάση του Ελληνικού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σταθμός πρώτων βοηθειών και περίθαλψης των πληγέντων. Στην περίπτωση ιδιαίτερα εκτεταμένων ζημιών και μεγάλης καταστροφής χρησιμοποιούμε και το κλειστό γυμναστήριο στο αθλητικό κέντρο στην οδό Τριπόλεως στο διαμέρισμα της Αργυρούπολης, και το κλειστό γυμναστήριο επί της οδού Ολυμπίας & Αργυρουπόλεως. Οι χώροι των Γυμναστηρίων στα αθλητικά κέντρα ορίζονται και ως τόποι συγκέντρωσης των κατοίκων που έχουν πρόβλημα δήλωση ή καταγραφής αγνοουμένων, πληγέντων κλπ. Η υπηρεσία κοινωνικής πολιτικής συμπεριλαμβανομένου των ΚΑΠΗ, του ΝΠΔΔ των Παιδικών Σταθμών, αλλά και άλλων εθελοντικών ομάδων είναι απαραίτητο να συμμετέχουν στον όλο σχεδιασμό (πριν – κατά – μετά) για την αντιμετώπιση ακραίων φαινομένων. Η βοήθεια αλλά και οι αρμοδιότητες αυτής της υπηρεσίας καθορίζονται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών που έχει καταρτίσει η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Κατάλογος των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο Δήμου, ανά κατηγορία δράσης (όπως αυτές αναφέρονται στην απόφαση ένταξής τους) με τηλέφωνα επικοινωνίας των υπευθύνων.

Οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των εθελοντικών οργανώσεων προσδιορίζονται στα Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών της Περιφερειακής Ενότητας και αφορούν τους εθελοντές που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευμένων Εθελοντών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Οι εθελοντικές οργανώσεις δύναται να ενεργοποιηθούν από το ΣΝΟ και το ΣΤΟ με βάση τις δράσεις που περιγράφονται στο καταστατικό λειτουργίας τους και με βάση τις αποφάσεις ένταξης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, οι οποίες καθορίζουν τα γεωγραφικά όρια δράσης τους.

Οι εντασσόμενοι στο Μητρώο Ειδικευμένοι Εθελοντές υπάγονται επιχειρησιακά απευθείας στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας η οποία και τους κατανέμει σε αντίστοιχες ομάδες επιχειρησιακής δράσης, με βάση τον τόπο κατοικίας τους.

Στον Δήμο μας δραστηριοποιείται μια εθελοντική ομάδα, ενταγμένη στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με την ονομασία: «ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΕΟΔΠΕΑ)». Υπεύθυνος της εθελοντικής ομάδας και επικεφαλής είναι: ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας κ. Βασίλειος Κρητικός, 6944257035.

Εικόνα 3: Αριστερά το λογότυπο της ομάδας. Δεξιά το λογότυπο του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης.

Εικόνα 3: Αριστερά το λογότυπο της ομάδας. Δεξιά το λογότυπο του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΟΜΑΔΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣΚΡΗΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΛΟΥΠΟΣ ΤΑΣΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΜΑΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΡΑΣΕΩΝΚΑΝΕΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
YΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝΡΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑΜΙΑΣΜΑΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Πίνακας: Συντονιστικό Όργανο Ομάδας
Εικόνα 4: Ο τομέας ευθύνης της ΕΟΔΠΕΑ.

Ρόλοι και αρμοδιότητες Εθελοντικών Οργανώσεων

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, οι εθελοντές μοιράζονται, ανάλογα με την εκπαίδευση τους και τις ανάγκες, στους τομείς που θα τους επιβάλλει ο εκάστοτε υπεύθυνος της ομάδας ή το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και σύμφωνα με το παρόν σχέδιο και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ένταξή τους στο Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας.

Σημείο συνάντησης των εθελοντών σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης είναι το Πυροφυλάκιο στην οδό Κιάφας και Διγενή Ακρίτα -Αργυρούπολη. Η προσέλευση τους θα πρέπει να είναι όσον το δυνατόν πιο άμεση, ντυμένοι κατάλληλα με τον απαραίτητο εξοπλισμό της περίστασης (αν υπάρχει). Τηλέφωνο επικοινωνίας πυροφυλακίου: 210-9955396.

Είναι δυνατό να εφαρμοστεί το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές σε ημέρες και ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες. Για την λήψη αυτής της απόφασης συγκαλείται από τον Αντιπεριφερειάρχη το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής αφού λάβει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν στην περιοχή ευθύνης του.

Η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης κάνει καταγραφές πολιτών από τις οδούς που βρίσκονται κοντά στο περιαστικό δάσος, Γοργοποτάμου, Μιχαλακοπούλου, Διγενή Ακρίτα, Κιάφας, Επτανήσου, Αριστάρχου, Μιλήτου, Αθανασίου Διάκου, Παλαιολόγου, οι οποίοι δεν έχουν την δυνατότητα να απομακρυνθούν εφόσον δεν διαθέτουν δικό τους όχημα ή χρειάζονται ειδική φροντίδα για την μετακίνηση τους (ασθενείς, άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα με κινητικά προβλήματα).

H δράση της απομάκρυνσης πραγματοποιείται μόνον όταν εξασφαλίζεται εγκαίρως η καλή οργάνωση για την ασφαλή υλοποίησή της. Σε αντίθετη περίπτωση η δράση αυτή εύκολα μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερες συνέπειες – απώλειες και να μετατραπεί σε επιχείρηση διάσωσης , την ευθύνη της οποίας , έχει το Πυροσβεστικό Σώμα (§ β, του αρθ. 1 του Ν3511/2006).

Κατά συνέπεια η οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών από επικείμενη καταστροφή λόγω δασικής πυρκαγιάς εξετάζεται ως μέτρο που δρομολογείται για την προστασία τους, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς, ενώ η διάσωση είναι δράση υποχρεωτική και κατά κανόνα αφορά μικρές ομάδες πολιτών , ή μεμονωμένα άτομα σε συγκεκριμένο και περιορισμένο χώρο, πλησίον ή εντός της φλεγόμενης περιοχή.

Επιπλέον στην διαδικασία της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών θα συμμετέχει το Γραφείο Εθελοντών και η Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας Πυρόσβεσης Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, όπως προβλέπεται και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στο Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Στο Παράρτημα παρατίθεται επικαιροποιημένο Μητρώο Εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές. Το ανωτέρω αποτελούσε μέρος του Παραρτήματος Ι΄ που όφειλαν να συντάξουν οι Δήμοι στο πλαίσιο των προηγούμενων εκδόσεων του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών.