Νομοθεσία

Αποφάσεις εν ισχύ κατά την αντιπυρική περίοδο

Σχέδια Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης

Σχέδια δράσεων Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας / Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών

Μελισσοκομία

Πλούσιο κατάλογο νόμων και εγκυκλίων σχετικών με τη μελισσοκομία θα βρείτε εδώ.

Νομικό πλαίσιο λειτουργίας

Η Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας Πυρόσβεσης Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης (ΕΟΔΠΕΑ) ιδρύθηκε στις 27 Ιουλίου 2015 και εντάχθηκε στον σχεδιασμό και τις δράσεις Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης με την υπ’ αρ. πρωτ. 253/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Υπάγεται ως δομή στο Σώμα Εθελοντών του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, όπως προβλέπεται στην υπ’ αρ. 4/15 (ΑΔΑ: 75ΑΜΩΡ7-ΟΓ4) απόφαση ίδρυσης του τελευταίου. Συμμετέχει στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΤΟΠΠ) του Δήμου, σύμφωνα με τον Ν. 3013/2002 (άρθ. 13 παρ. 3β εδ. vii).

Η ΕΟΔΠΕΑ είναι ενταγμένη στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με αριθμό μητρώου 8/2017 με την υπ. αρ. 2009/30-5-2017 (ΑΔΑ: ΩΧΘΧ465ΧΘ7-ΔΥΧ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΠΠ.

Η λειτουργία της ΕΟΔΠΕΑ ως Εθελοντική Οργάνωση Πολιτικής Προστασίας (ΕΟΠΠ) ρυθμίζεται από τα άρθρα 117-119 του Νόμου 4249/2014.

Στις 4/2/2020 ψηφίστηκε ο Νόμος 4662/2020 με τίτλο “Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις“.

Το Μέρος Β’ (άρθρα 55-73) αφορά στο Σύστημα Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας. Τα άρθρα σε τίτλους είναι:

 • Άρθρο 55: Έννοιες – Ορισμοί
 • Άρθρο 56: Αποστολή και δράση των ΕΟΠΠ
 • Άρθρο 57: Δράσεις των ΕΟΠΠ
 • Άρθρο 58: Προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο ΕΟΠΠ (Μ.Ε.Ο.Π.Π.)
 • Άρθρο 59: Προϋποθέσεις απόκτησης ιδιότητας Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας
 • Άρθρο 60: Προϋποθέσεις ανανέωσης ιδιότητας Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας
 • Άρθρο 61: Εκπαίδευση Εθελοντικών Οργανώσεων
 • Άρθρο 62: Κινητοποίηση και επιχειρησιακή εμπλοκή Εθελοντών
 • Άρθρο 63: Αξιολόγηση των Εθελοντικών Οργανώσεων
 • Άρθρο 64: Διακριτικός Τίτλος – Στολή – Ατομικό Δελτίο Εθελοντή
 • Άρθρο 65: Υποχρεώσεις εργοδοτών των εργαζόμενων Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας
 • Άρθρο 66: Ηθικές αμοιβές
 • Άρθρο 67: Διαγραφή Εθελοντικών Οργανώσεων από το Μ.Ε.Ο.Π.Π.
 • Άρθρο 68: Ενίσχυση σε υλικά και μέσα
 • Άρθρο 69: Ασφαλιστική κάλυψη και αστική ευθύνη Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας του Μητρώου Εθελοντών
 • Άρθρο 70: Οδήγηση-Χειρισμός πυροσβεστικών οχημάτων-μηχανημάτων
 • Άρθρο 71: Μεταβατικές διατάξεις
 • Άρθρο 72: Μνημόνια Συνεργασίας ΓΓΠΠ με ΜΚΟ και οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
 • Άρθρο 73: Λύση συνεργασιών